4
Ɩsɔ hʋʋnɑʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ,
ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm,
ɩ hʋʋkǝnɑ-mɛ sɩ,
yʋlʋ kʋpɑŋ yɑɑ kʋpɑntʋ lɑtʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ.
Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsǝɣɩ ɩnǝɣɩ nyǝnʋɣʋ kɛ Ɩsɔ.
Yǝlɑɑ tǝŋsǝɣɩ tǝmɑɣɑ mpusinɑɑ kɛ́,
nɑ pɑ́ muɣuliɣi tǝmɑ.
Pɑ kʋɣɩ tǝmɑ,
nɑ pɑ́ ŋmɩɩlǝɣɩ,
nɑ pɑ́ lɑkɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ,
nɑ yʋlʋkʋlɛ kɛ kʋtɑmsɑ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ wʋlɑɣɑ kɑ́ lɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ yǝlɑɑ
tǝnɑ nɑ wɑhɑlɑ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ tɑɑlɛ wontu nɑ sumɑsɩ.
Hɑlɩ teŋku tɑɑ tiinɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ sɑɑlɩ yem.
Ɩsɔ kɑlǝnɑʋ kɛ kɔtǝlɑɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ yem kɛ́
mɑɑ pɔɔsɩ yɑɑ mɑɑ kɑlǝnɑ.
Amɑ kɔtǝlɑɑ kɛ mɑ hʋʋkǝnɑ.
Ilim nɑ pǝ ɩsǝlɛ kɛ pɩɩ tuuli kɔtǝlɑɑ mɛ.
Ɩlɛnɑ pǝ tuuli mǝ nɑ mǝ tɑɑpɑlɑɑ Ɩsɔ
kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kɛ ɑhoo,
nɑ mɑ́ kʋ mǝ piitim tǝnɑ.
Mpɩ pǝ wɛnnɑ ɩsɩɩ toto.
Mɑ yǝlɑɑ tɑ nyɩ-m,
ɩlɛnɑ pɑ́ sǝkɩ.
Pɑɑ nɑ mpʋ kɔtǝlɑɑ mǝ tɑ́ sɔɔlɩ sɩ ɩ́ nyɩ-m.
Hɑlǝnɑ ɩ́ sɔɔ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mɑ kɔtǝlɑɑ kɛ lɑpʋ,
mɑɑ sɔɔ mǝ piyɑ tɔɔ.
 
Ɩsǝnɑ kɔtǝlɑɑ mɛ ɩ́ hukɑɑ tɔ mpʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ wɑkǝlǝnɑ-m.
Ɩlɛ mɑɑ kɔɔlɩ mǝ teeli nɑ mɑ́ tɑɑ-mɛɣɛ fɛɛlɛ.
Mɑ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋhɑɑŋ kɛ ɩ́ sʋʋkǝnɑ cǝncǝmǝŋ.
Mpi ɩ́ nyɩɩlǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ pɛlɛ pɑ́ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ.
Mpi pǝ mɑɣɑnɑ mɑ yǝlɑɑ tɔ pɩɩ mɑɣɑnɑ-mɛ tɔtɔ.
Mɑɑ hɔ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ tɔɔ.
Mɑɑ fɛlɩ-mɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ́ lɑpɑ tɔ.
10 Ɩ́ kɑ́ li, ɑmɑ ɩ́ kɑɑ hɑɣɑ.
Ɩ́ kɑ́ hɑ mǝ tǝɣɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɑɑ.
Amɑ ɩ́ kɑɑ nɑ piyɑ.
Mpi tɔ, ɩ́ lɔ Tɑcɑɑ mɑɣɑ nɑ
mɑ kiiŋ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ tɩɩŋ.
 
11 Wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ sʋlʋm kʋfɑm
pǝsɑ mɑ yǝlɑɑ nyɔɔŋ kɛ́.
12 Tʋɣʋ kʋsɑɑkʋɣʋ kɛ mɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ.
Tɑɑkukulɑɣɑ heeliɣinɑ-mɛɣɛ kʋŋmɛsǝtʋ.
Lɑɑtʋ heelim mɑpɑ-mɛ nɑ pǝ́ yɑsɩ-mɛ,
nɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ mǝ Ɩsɔ mɑ́.
13 Ɩ́ lɑɑkɩ pulɑsɩ nyɔɔŋ tɑɑ,
nɑ ɩ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ hɔtʋ tɛɛ ɩsotom kʋpɑm tɑɑ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mǝ pɛɛlɑɑ kɑ́ lɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlɑɑ,
nɑ mǝ poolɑɑ nɑ́ɑ́ lɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ.
14 Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ pɛlɛ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ mɑɑ hɔ.
Amɑ cɛcɛnɑɑ mɛ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ nyǝŋkʋ kɛ mɑɑ hɔ.
Mpi tɔ, ɩ́ ponɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ kɛ kpeeŋɑ
nɑ ɩ́ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
Pɑ tukɑ ɩtuule sɩ:
Yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ cɛkǝɣǝnɑ tɔ pɑ lepɑɣɑ.
 
15 Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑɑkɩ tɩɩŋ,
ɩlɛ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ tɑɑ kɛɛnɑ-wɛ.
Ɩ́ tɑɑ polo Kilikɑɑ, yɑɑ Petɛɛlɩ.
Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ pǝsǝnɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ,
nɑ pɑ́ tuukinɑ Tɑcɑɑ.
16 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ nyɑlɑm nyɑlɑm, ɩsɩɩ nɑʋ ɑlʋnyǝŋ wei ɩ kisɑ ɑkuɣu kpɑ́tʋ́ɣʋ́ tɔ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ kɑ́ pɑɑsǝnɑ-mɛ ɩsɩɩ ɩwɛɛsɩ nsi pɑ pukinɑ tǝtiikile kʋpɑntɛ tɑɑ tɔ? 17 Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ tǝŋǝɣɩ tɩɩŋ kɛ́, yele-wɛ. 18 Pɑ tɑ tɩɩ yelitɑ sʋlʋm nyɔɔʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɑɑ kɛ́ yɑʋ. Pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ luɣu sʋʋwɑ fɛɛlɛ fɛɩ kɛ́. 19 Kɑcuculɑɣɑ kɑ́ pɑɑlǝnɑ-wɛ, nɑ pɑ kɔtɑsɩ tɔm lɑ-wɛɣɛ fɛɛlɛ.