5
Ɩsɛɣɛlɩ pɑɑsǝnlɑɑ ɑsɑɣɑɑ tɔm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Kɔtǝlɑɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑɑsǝnlɑɑ
nɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ nɩɩ teu.
Pɩɩ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ feŋ nɑ pǝ́ tɔ teu.
Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩlɛnɑ mɩɩ pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ,
yɑɑ puluɣu kɛ Misipɑ,
kɛ Tɑpɔɔ pʋɣʋ tɔɔ,
nɑ ɩsɩɩ pʋ́ʋ́ɣʋ́ ɑnɑɑm kɛ Sitim.
Amɑ mɑɑ sɛɣɛsɩ mǝ tǝnɑ nɑ ɩ́ nɑ́ nɑ ɩ́ tisi.
 
Mɑ nyǝmɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɔm kɛ́,
tǝ fɛɩ-m sǝkpɛtʋɣʋ.
Mǝ tusinɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ kɛ lɑɑtʋ nɑ pǝ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ pǝ́ tɛɛ mǝ tǝnɑ.
 
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝ kʋlɑpǝlɛ tɑ hɑ-mɛɣɛ mpɑɑʋ sɩ
ɩ́ mǝlɩ mǝ Ɩsɔ mɑ́ mɑ kiŋ.
Lɑɑtʋ lǝmɑɣɑsǝlɛ wɛnnɑ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ yǝɣɩ-m.
Mpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ hʋlǝsǝnɑ lɑŋlɛ tɔ
mpɩ pǝ hʋlǝɣǝnɑ mǝ wɛɛtʋ.
Mǝ ɩsɑɣɑtʋ copinɑ-mɛ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ.
Ɩ́ ponɑ mǝ tɔlɑ sɩ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑɣɑ,
ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ-m yɔɣɔtǝnɑʋ.
Amɑ ɩ́ tɑ mɑɣɑnɑ-m.
Mpi tɔ, mɑ yelɑ-mɛ.
Ɩ́ yelɑ-m nɑ ɩ́ lʋlɩ kpɑɩ piyɑ.
Mǝ ɩcɑtɛ kɑ pǝsɩ ncɑɑlɛ pǝ kɑɑ tɑlɑ ɩsɔtʋ.
Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑ yoou
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ:
Ɩ́ hʋlɩ ɑpɑlʋtutuɣu kɛ Kipeyɑ,
nɑ ɑkɑntǝlɛ kɛ Lɑmɑ.
Ɩ́ yɑɣɑ ɑpɑlʋkɑkiisɑsɩ kɛ Petɛɛlɩ.
Pɛncɑmɛɛ, lɑ lɑɑkɑlɩ kɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ wɑkǝlɩ yem kɛ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm wule.
Nti mɑ kpɑɑlǝɣɩ-mɛɣɛ ɩsǝntɔ tɔ,
tǝ wɛ tɑmpɑnɑ kɛ́.
10 Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ lɑɣɑsǝɣɩ tɛtʋ toosi kɛ́.
Amɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ huu mǝ tɔɔ ɩsɩɩ pɔɣɔ lʋm.
11 Ɩ́ muɣulɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ,
ɩ́ tɑ hɑ-wɛɣɛ pɑ tɑmpɑnɑ.
Mpi tɔ, ɩ́ cɑɑkɑɣɑ sɩ ɩ́ tǝŋ mǝ kʋsǝsɩɩtʋ.
12 Mɑɑ kpɑ-mɛɣɛ ɩsɩɩ cɑlǝmʋlɑ,
nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ sǝmolɑ.
13 Mǝ nɑɑlɛ ɩ́ cɛkǝnɑɑ sɩ ɩ́ fɛɩnɑ ɑlɑɑfǝyɑ.
Ntɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tili Asilii wulɑʋ
sɔsɔ kiŋ nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-ɩ.
Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ kɑɑ pǝsɩ mǝ sǝnɑʋ.
Hɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kɑ́ wɑɑ-mɛ.
14 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Tɑcɑɑ mɑ,
mɑ kpɑnɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ.
Ye mɑ kpɑ mɑ tɔɣɔnɑɣɑ mɑ tɛɛnɑ kɛ́,
nɔɣɔlʋ fɛɩnɑ tomɑ sɩ ɩ́ lɛɛkɩ-m.
Yǝlɑɑ mǝlʋɣʋ kɛ Ɩsɔ tɛɛ
15 Mpʋ tɔ, mɑɑ mǝlɩ mɑ tɛ,
hɑlǝnɑ yǝlɑɑ cɛkǝnɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ
nɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ mɑ tɔɔ.
Ye pɑ sʋʋ wɑhɑlɑ tɑɑ, pɑɑ pɛɛkɩ-m kɛ́.
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.