6
Wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔ sɩ:
Tǝ mǝlǝɣɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ nyɑ́ tɔɔ.
Nyɑ́ kʋnɑ-tʋ.
Ɩlɛ n kɑ́ hɔkɔ tɑ hiŋ nɑ ń wɑɑ-tʋ,
nɑ ń hɑ-tʋɣʋ weesuɣu.
Pǝ kɑɑsɑ kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ,
ɩlɛnɑ ń kʋsɩ-tʋɣʋ tooso nyǝŋkʋ tɑɑ.
Mpʋ tɔ, tǝ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ kɛ teu nɑ tǝ́ nyɩ Tɑcɑɑ.
Ɩsɩɩ ilim lɩɩkʋɣʋ tɑnɑŋ nɑ tɛʋ nɑ́ɑ́ nɩɩ toomɑɣɑ tɔ.
Mpʋ tɔtɔɣɔ Tɑcɑɑ sǝnɑʋ tɔm wɛ nɑɑni.
 
Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Tɑcɑɑ kɑ́ pɔɔsɩ ɩ tɩ sɩ:
Ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ tɛnɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ tɔm?
Anɩ pɑ luɣu ɩɩ lɑɑ-m lɩɩʋ kɛ́ ɩsɩɩ tɑnɑŋ ɩhunte,
yɑɑ cɔlɔʋ sɑɑlʋɣʋ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ yookinɑ-wɛ nɑ
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ wɑɑsʋ.
Mɑ kpɑɑlǝɣɩ-wɛ sɩ pɑɑ kʋ mǝ tǝnɑ.
Mɑ kʋsɔɔlǝm nɑɑ teu kɛ́ tǝcɛɩcɛɩ ɩsɩɩ ilim.
Mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nyɩ-m nɑ pɑ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ.
Pǝlɛ pǝ kǝlɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ ɑcɑɑlǝtʋ
Teitei ɩsɩɩ yǝlɑɑ tǝnɑ lɑpʋ tɔ,
ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ tɑ tɔkɩ ɩsǝnɑ
ɩ́ kɑ́ sɩɩ mǝ nɔɔsɩ tɔ.
Kɑlɑɑtɩ nɑ́ kɛ́ ɑsɑɣɑɑ ɩcɑtɛ kɛ,
nɑ pɑ́ kʋɣɩ yǝlɑɑ.
Kɔtǝlɑɑ kpekǝle nɑ́ pǝsɑ yʋlʋkʋlɑɑ kɛ́.
Pɑ cɛŋǝɣɩ yǝlɑɑ kɛ Sikɛm mpɑɑʋ tɑɑ.
Mpi tɔ, pɑ hɑ pɑ tǝɣɩ kɑwɑlɑɣɑ tɑɑ kɛ́.
10 Mɑ nɑwɑ ɑcɑɑlǝtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ piitim tɑɑ.
Tɩɩŋ kɛ pɑ lɑɑkɩ nɑ pɑ́ pilisiɣi tǝmɑ.
 
11 Pǝ kɑɑsɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ,
mɑ tʋ mǝ hʋʋlɛ pǝlɛ kɛ́.