7
Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kʋwɑkǝlǝm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Wɑɑtʋ wei mɑɑ tɑɣɑnɩ mǝŋnɑʋ kɛ mɑ yǝlɑɑ
mpɑ pɑɑ kuuwɑ nɑ pɑ tɛɛnɑ tɔ.
Sɑɑ wei mɑ tʋɣɩ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ tɑɣɑnɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ,
pǝ kuliɣi mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɑ mǝ mʋsʋŋ tɔɔ kɛ́.
Mpi tɔ, ɩ́ lɑkɩ puɣusuɣu tǝmɑ kɛ́,
nɑ ɩ́ ŋmɩɩlǝɣɩ tɛɛsɩ tɑɑ, nɑ mpɑtɔntɑɑ.
Ɩɩ hʋʋkɩ sɩ mɑ nyǝmɑ́ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
Nɔɔnɔɔ tǝ sɑlǝkɑ kɛlɛ ɩ́ tɔkɩ nɑ mɑ́ nɑɑkɩ.
Kɑwɑlɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ cɛtǝɣǝnɑ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ,
nɑ pɑ́ wɛ lɑŋhʋlʋmlɛ tɑɑ.
Ɩ kɛ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ kɛ mǝ tǝnɑɣɑ.
Ɩ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ potopotonɑɑ tuɣuluɣu,
ŋku pɑ hɑŋsɑɑ nɑ pɑ́ yele kɔkɔ tikuɣu
nɑ pɑ́ nuɣutiɣi somtu tɔ,
hɑlǝnɑ tǝ kpɑ.
Ye pɑ tɔkɩ wulɑʋ ɑcimɑ
ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nyɔɔkɩ kɛ́ nɑ pɑ́ hɑɣɑ.
Sʋlʋm kʋɣɩ-wɛ,
ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ yem yem yɔɣɔtɑɣɑ.
Pɑ cɑkɩ wulɑʋ ɑcɑɣɑ kɛ́ nɑ pɑ́ hɑŋɑ ɩsɩɩ kɔkɔ.
Ahoo yuɣi, ɩlɛnɑ pɑ́ hɛɛ.
Kʋfeŋ ɩlɛnɑ pɑ́ kʋlɩ ɩ tɔɔ.
Pɑ tǝnɑ pɑ hɑkɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́.
Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋɣɩ pɑ ɑwulɑɑ kɛ kʋlʋm kʋlʋm.
Pǝ́cɔ́ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ yɑɑ-m sɩ mɑ́ sǝnɑ-ɩ.
 
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ mɑtǝnɑ piitimnɑɑ lɛmpǝnɑɑ kɛ́.
Ɩ́ lɑpɑɣɑ ɩsɩɩ pɛtɛpɛtɑɣɑ ŋkɑ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ tɔ.
Kpɑɩ nyǝ́mɑ nyɔɔkǝnɑ mǝ toŋ,
nɑ ɩ́ kpɑtǝlǝɣɩ, nɑ mǝ nyɔɔŋ hʋlǝmǝɣɩ, ɩ́ tɑ cɛkǝnɑ.
10 Mpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ hʋlǝsǝnɑ lɑŋɑ tɔ,
mpɩ pǝ hʋlǝɣǝnɑ mǝ wɛɛtʋ.
Mɑ yǝlɑɑ mǝ kɑlɑmpɑɑnɩ kʋɣʋnɑ mǝ tɔm.
Pɑɑ nɑ mpʋ ɩɩ pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ́ mǝlɩ mɑ kiŋ.
11 Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ ɩ́ pǝsɑ ɩsɩɩ ɑlukuku kʋmɛlɛŋ kɛ́.
Hɑlɩ ɩ́ yɑɑ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ Asilii nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ wɑɑsɩ-mɛ.
12 Ye ɩ́ puki mpʋ,
mɑɑ kpɑ-mɛɣɛ mɑ puluɣu
tɑɑ kɛ́ teitei ɩsɩɩ sumɑsɩ,
nɑ mɑ́ hɔ mǝ ŋkpɑŋŋ,
ɩsɩɩ mɑɑ kpɑɑlʋɣʋ-mɛ tɔ.
 
13 Ɩsɩɩ ɩ́ seekuɣu-m mpʋ tɔ, ɩ́ lepɑɣɑ.
Mɑɑ wɑkǝlɩ-mɛɣɛ ɩ́ kʋlʋɣʋ mɑ tɔɔ kɛ mpʋ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́.
Mɑ cɑɑkɑɣɑ mǝ wɑɑsʋɣʋ kɛ́.
Amɑ mǝ ɩsɔsɛɛʋ kɛ kɑloolɑɣɑ kɛ́.
14 Ɩ́ wiiki yem kɛ́ nɑ ɩ́ pilimiɣi nɑ ɩ́ hɛɛtǝɣɩ mǝ tɩ.
Amɑ ɩɩ tɛŋ mǝ tɑɑ,
nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ-m tɔɣɔnɑɣɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ.
15 Anɩ mɑ sʋsǝnɑ-mɛɣɛ toŋ.
Ɩlɛnɑ mɑ kʋcɔɔʋ pǝsɩ ɩkpɑtǝlɛ.
16 Ɩ́ kisɑ mɑ tɔɔ kɛ́ mǝlǝnɑʋ,
nɑ ɩ́ yɔɔlǝɣɩ ɑpɑlʋtʋ ɩsɩɩ tɔɔʋ kpɑɩ nyǝŋkʋ.
Mǝ kolontunɑɑ kɑ́ kʋ mǝ sɔsɑɑ kɛ pɑ kɑlɑmpɑɑnɩ tɔɔ.
Ɩlɛnɑ pǝ́ wɑɑsɩ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ pɛlɛ pɑ pɑɑnɑ-mɛ.