8
Ye Yʋlʋ tuu heelim, kɑcuculɑɣɑ kɛ ɩ kʋŋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Ɩ́ hʋlɩ ɑpɑlʋtutuɣu.
Kolontu tii mɑ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ ɩsɩɩ yepeleku.
Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ yɔkɑ mɑ kiiu,
nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mɑ́ nɑ-mɛ tɑ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ.
Ɩlɛnɑ ɩ́ wiinɑ-m sɩ,
mɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ,
ɩ́ nyǝmɑ-m sɩ mɑɣɑ mǝ Ɩsɔ.
Ɩ́ lɔwɑ tɑmpɑnɑ tɔɣɔ
kolontu kɑ tɔɣɔnɩ-mɛ.
Ɩ́ kpɑɑkɩ ɑwulɑɑ,
nɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ,
ɩɩ pɔɔsǝɣɩ-m nɑtǝlɩ.
Mǝ liɣitee nɑ mǝ wʋlɑnɑɑ kɛ
ɩ́ kpɑkǝɣɩ nɑ ɩ́ lɔɔkɩ yem sɩ,
ɩ́ luki tɩɩŋ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ wɑkǝlɩ-mɛ.
Sɑmɑlii nyǝ́mɑ mɛ,
ɩ lɔ mǝ wʋlɑ nɑʋle.
Ɩ́ kpɑɑsǝɣɩ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́.
Wɑɑtʋ wei kɛ́ ɩ́ kɑ́ yele ɩsɑɣɑtʋ
nɑ mɑ́ yele-mɛɣɛ kɑlǝnɑʋ?
Ɩsɛɣɛlɩ koolu lɑpǝnɑ mǝ nɑʋle ńtɛ́.
Tǝ fɛɩnɑ Ɩsɔ pʋlʋpʋ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ tɩɩ yɔkɩ.
Timpi ɩ́ tuukuɣu heelim tɔ,
ɩsɩɩ ɩ kʋmɑ kɑcuculɑɣɑ.
Teitei ɩsɩɩ pɑ tukuɣu ɩtuule tɔ sɩ:
Ye tɔɣɔnɑɣɑ tɑ tʋ nyɔɔŋ mʋlʋm fɛɩ.
Pɑɑ mʋlʋm tɩɩ wɛɛ, cɑɣɑlɑɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ-wɩ.
 
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ,
mǝ tɔm tɛmɑ.
Ɩ wɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ
tiyɑɣɑ ŋkɑ pɑɑ lɑkǝnɑ tɔ.
Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ polɑ Asilii,
ɩsɩɩ tɑɑlɛ kpɑŋɑɣɑ ŋkɑ kɑ yɛlǝɣɩ kɑ tɩ tɔɔ tɔ,
sɩ pɑ́ wɑɑsɩ-mɛ?
Hɑlǝnɑ ɩ́ hɑ kʋhɑɑŋ sɩ ɩ́ hiki cewɑɑ?
Ɩ́ tɑ́ kisi ŋmɑkǝlʋɣʋ,
ɩsɩɩ tɑɑlɛ kpɑŋɑsɩ suwe?
10 Pɑɑ ɩ hɑɑkɩ lɛlɑɑ kɛ kʋhɑɑŋ tɔ,
mǝ kpeɣeluɣu wɑɑtʋ kɔmnɑ ntɔ.
Pǝ kɑɑsɑ pǝcɔ, ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ wɑhɑlɑ,
nɑ sǝɣǝlɑ nnɑ wulɑʋ sɔsɔ kɑ́ sʋkɩ-mɛ tɔ.
11 Ɩ́ ŋmɑwɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ kɛ sɔsɔm sɩ ɩ́ pǝntǝɣɩ.
Mǝ kɔtɑsɩ tǝlɑtɛnɑɑ yelinɑ nɑ ɩ́ pǝntǝɣɩ.
12 Pɑɑ mɑɑ ŋmɑɑ-mɛɣɛ lɑɣɑtʋ
tɑsʋɣʋnɑɑ kɛ tɔm ɩsǝnɑ,
ɩ́ kɑɑ pɑɑsǝnɑ.
13 Luluɣu tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑkɩ mǝ kɔtɑsɩ.
Amɑ mɑɑ mʋɣɩ.
Mpi tɔ, mɑɑ sɔɔkɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
Ɩsɩɩ mɑ ponɑ-mɛɣɛ Icipiti nɑ pǝ́ hɔ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ.
 
14 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ,
ɩ́ sɔɔwɑ mǝ ŋmɑlʋ tɔɔ,
nɑ ɩ́ ŋmɑ mǝ tǝɣɩ kutuluŋ kʋpɑŋ.
Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ ŋmɑ koloosi nɑ pɑ́ cɔɔnɑ ɑcɑlɛɛ tuutuumɑ.
Amɑ ɩsɩɩ mɑ wɔpɑ mǝ ɑcɑlɛɛ nɑ mǝ kutuluŋ kʋpɑŋ kɛ kɔkɔ.