9
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ lɑŋ pǝ tǝnɑ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ yɔɔlǝɣǝnɑ
kʋmtʋ ɩsɩɩ piitimnɑɑ lɛlɑɑ.
Mpi tɔ, ɩ́ lɔwɑ mǝ Ɩsɔ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɩɩŋ.
Pǝ́cɔ́ ɩ́ sɔɔlɑ kʋfɛlʋɣʋ ɑsilimɑ
nyǝŋkʋ kɛ tǝfɑllɛnɑɑ tɑɑ.
Amɑ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ mǝ nim,
nɑ mǝ sʋlʋm kʋfɑm mpi ɩ́ tɑŋɑɑ tɔ,
pǝ tɑ kɛ mǝ nyǝm.
Ɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Tɑcɑɑ tɛtʋ tɑɑ.
Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ mǝlɩ Icipiti,
yɑɑ Asilii nɑ ɩ́ tɔɣɔ ɑsilimɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
Ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ,
yɑɑ ɩ́ liisi-ɩ sʋlʋm nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ.
Mǝ tɔɣɔnɑɣɑ kɑ́ pǝsɩ-mɛɣɛ lǝyɑɣɑ nyǝŋkɑ kɛ́.
Wei ɩ́ tɔɣɑɑ ɩ pǝsɩ ɑsilimɑ pʋlʋ.
Mǝ nyɔɣɔsɩ tike kɛ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ kɑ́ kʋ.
Ɩ́ kɑɑ sʋʋnɑ-kɛɣɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
 
Ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ lɑ Tɑcɑɑ
ɑcimɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ wule?
Ye pǝ wɑkǝlɑ mǝ ɩcɑtɛ nɑ ɩ́ cɔɔsɩ Icipiti tɑɑ,
pɛlɛ pɑɑ pi-mɛɣɛ Mɑmfi ɩcɑtɛ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ mǝ liɣitee nyǝɣǝtʋ wontu wɑkǝlɩ,
nɑ nyɩɩtʋ nɑ sɔwɑ pǝ nyɑlɑ tǝ tɑɑ.
Tɑcɑɑ hʋʋlɛ wɑɑtʋ tɑpǝnɑ ntɔ,
ɩ kɑ́ fɛlɩ-mɛ.
Mɛ sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɑ́ sʋʋ kpɑŋʋɣʋ,
nɑ yʋlʋ wei Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑɑ tɔ ɩ lɑkɩ yɛlɛyɛlɛ.
Ɩlɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɑ mǝ kʋwɑkǝlǝm kǝlǝnɑ tɔɔʋ nɑ pǝ wɛ mpʋ.
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wei ɩ́ yɑɑkɩ kpɑŋtʋ tɔ
ɩ́ nɑ Ɩsɔ pɑ feŋiɣinɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɔɔ.
Ɩsɩɩ ɩ nyǝkʋɣʋ sumɑsɩ kɛ kɑtɔŋmɩɩsɩ tɔ,
ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑkɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ mɑɣɑ pɑɑ timpi.
Pɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ yǝlɑɑ,
pɑ nyǝnǝɣɩ-m pɑ kolontu kɛ́.
Mǝ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ́ kɑ lɑpɑ Kipeyɑ tɔɣɔ ɩ́ tɔkɑɑ.
Ɩlɛ Tɑcɑɑ kɑɑ sɔɔ tǝ tɔɔ.
Ɩ kɑ yele nɑ ɩ́ nɑ́ pǝ nɑʋ.
Tɑcɑɑ lɑŋwɑkǝllɛ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɔɔ
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ wɛ-m lɔŋ kɛ́ ɩsɩɩ
yʋlʋ hikuɣuu lɛsɛŋ pǝle kʋpɑmpɑntɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ.
Pǝyele nɑ mɑ nyǝnǝɣɩ mǝ cɑɑnɑɑ ɩsɩɩ fiki kɑlɑɑlɑɣɑ.
Amɑ ɩ́ tǝŋɑ tʋɣʋ ɩsɑɣɑʋ Pɑɑlɩ-Peyɔɔ*fɑ*.
Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ ɑcɑɑlǝtʋ nyǝ́mɑ kɛ teitei ɩsɩɩ kʋ wɛɛ tɔ. ɑ Tʋɣʋ kʋlɑlɑɑʋ hǝtɛ kɛ.
11 Mǝ yǝlɑɑ teeli kɑ́ kʋlɩ hʋntʋ ɩsɩɩ sumɑɣɑ.
Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ husi hɑɣɑʋ,
ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑkɩ lʋlʋɣʋ.
12 Pɑɑ ɩ́ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ hiki piyɑ nɑpǝlɩ,
ɩsɩɩ mɑ kpiisɑ sɩ tǝnɑ nɑ sɩ tɑ lɑtɑ yǝlɑɑ.
Ye mɑ hɑ-mɛɣɛ siɣile mǝ tɔm tɛmɑ.
13 Mɑ nɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ,
nɑ pɑ́ sǝŋɑ lonte kʋpɑntɛ tɑɑ ɩsɩɩ Tiii nyǝ́mɑ.
Amɑ pɑɑ ponɑ pɑ piyɑ kɛ kʋlɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́.
 
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Osee tɔmɑ sɩ:
Tɑcɑɑ, pepeɣe n kɑ́ hɔnɑ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ?
Lɑ nɑ pɑ ɑlɑɑ husi lɩɩkɩ,
nɑ hǝlǝm nyɔɔ pɑ hǝlɑ tɑɑ.
 
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Kilikɑɑ kɛ mɑ nɑwɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ.
Ɩlɛnɑ mɑ mʋnɑ-mɛɣɛ pɑ́ɑ́nɑ́.
Mɑɑ tɔɣɔnɩ-mɛɣɛ mɑ tɛɣɛ mǝ tǝmɑ ɑsɑɣɛɛ tɔɔ.
Mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ kɛ́.
Mɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ sɔɔlʋɣʋ.
16 Pǝ hikɑ-mɛ nɑ mǝ lilɑ tǝnɑ wʋlɩ.
Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ pǝle kɛ lʋlʋɣʋ.
Pɑɑ nɑ mǝ ɑlɑɑ tɑsɑ piyɑ lʋlʋɣʋ,
mɑ kʋɣɩ sɩ tǝnɑɣɑ.
 
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Osee tɔmɑ sɩ:
Mɑ Ɩsɔ luɣu fɛɩ-mɛ tɔtɔɣɔ timpi ɩ́ kisɑ-ɩ nɩɩnɑʋ tɔ.
Ɩ́ kɑ́ lɑ cɔɔlɑɑ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ kɛ́.
ɑ 9:10 Pɑɑlɩ-Peyɔɔ: Pɑɑlɩ-Peyɔɔ kʋlʋm ɩnǝɣɩ pɑ yɑɑkɩ tɔtɔ sɩ Pɛtɩ-Peyɔɔ.