10
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑwulɑɣɑ nɑ pɑ lɑɑtʋ tǝnɑɣɑ sɩɩʋ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɩɩŋ
wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ tɑɑlɛ kʋpɑntɛ,
nte tǝ lʋlǝɣɩ teu tɔ.
Ɩsǝnɑ ɩ́ lʋlɑɣɑ tɔɣɔ
ɩ́ lʋlǝsɑɣɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ nɑ tɩɩŋ.
Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnǝɣɩ-ɩ teitei,
ɩsɩɩ pɑ tɑɣɑnʋɣʋ ɩcɑtɛ tɔ.
Yǝlɑɑ mɛ ɩ́ kɛ́ pɔpɔtʋnɑɑ kɛ hɑtoo mǝ tɑɑ kɛ́.
Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ kɑ́ yɔkɩ mǝ tǝlɑɑlɛnɑɑ,
nɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ mǝlɩ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ.
Ɩ́ kɑ́ yɔɣɔtɩ kɛ́ sɩ:
Ye tǝ fɛɩnɑ wulɑʋ,
tǝ tɑ sɛɛ Tɑcɑɑ tɔɣɔ.
Ye ɩ́lɛ́ ɩ fɛɩ pepeɣe pǝ kʋ-tʋ?
Mǝ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ mǝ tuunɑʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɑkɑ.
Pǝyele kʋtɑmsɑ kɛ́ ɩ́ pɛɛlɑ pɔpɔtʋ nɔɔsɩ.
Siɣisuɣu wɑkǝlɑɑ kɛ́,
ɩsɩɩ kpɑŋkɑlɑɣɑlɑɣɑ nyɔɔkʋɣʋ kʋtɔɣɔʋ tɑɑ tɔ.
 
Sɑmɑlii nyǝ́mɑ nɑ́ luŋiɣi wʋlɑ nɑʋle nte tǝ wɛ Petɛɛlɩ tɔ.
Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ yǝlɑɑ pɑ́ seliɣi nɑ pɑ́ cɑɣɑ tǝ lǝyɑɣɑ.
Mpi tɔ, tǝ yuŋ cɑɑ kʋlʋɣʋ kɛ mǝ hɛkʋ kɛ́.
Pɑɑ ponɑ wʋlɑ nɑʋle ntɛ tǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Asilii kɛ́,
nɑ pɑ́ hɑ wulɑʋ sɔsɔ.
Pɩɩ pɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ sɔsɔm kɛ́,
nɑ ɩ́ tɔɣɔ fɛɛlɛ kɛ yɑɑsi ɩnɩ ɩ tɔɔ.
Sɑmɑlii nyɑ́ tɔm tɛmɑ.
Pǝ tɑlɑ nyɑ́ wulɑʋ tǝnɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm kpɑɣɑ tɑɑʋ.
Pǝ kpiisɑ Petɛɛlɩ tǝlɑɑlɛnɑɑ mpɑ
pɑ tʋsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ pɑ tǝnɑ, nɑ sɔwɑ nyɔ.
Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ wiikinɑ pɔ́ɔ́ŋ sɩ
ɩ́ tɑkɩ-mɛ nɑ pulɑsɩ sɩ sɩ nyǝkɩ-mɛ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋm kɛ pɑ kututuum
Hɑtoo Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ lɑpʋ
mǝ kɑɑnɩɩtʋ ntiɣi Kipeyɑ tɔ, ɩ́ tɑ lɑɣɑsɩ.
Ɩlɛ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ kolontu ɩ́ nɑŋ-mɛɣɛ tǝnɑ.
10 Mɑɑ yele nɑ piitimnɑɑ hɔ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ,
kɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ kʋlɛlǝtʋ ntɩ tǝ tɔɔ.
 
11 Ɩ́ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ nɑʋ ɑlʋnyǝŋ kʋfɑlʋ
wei pɑ fɑlǝsɑɑ nɑ ɩ́ mɑkɩ kʋtɔɣɔʋ tɔ.
Tɑcɑɑ nɑwɑ sɩ ɩ luɣu kii teu.
Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɩɩlɩ sɩ ɩ tʋɣɩ-ɩ ɑkuɣu kpɑ́tʋ́ɣʋ́.
Yutɑ kɑ lukiɣi, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ́ɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ.
12 Ɩ́ tuu kʋsiɣisim nɑ ɩ́ kʋ sɔɔlʋɣʋ.
Ɩ́ toosi tɑɑlɛ kʋfɑtɛ.
Pǝ tɑlɑɑ sɩ ɩ́ kɛɛsǝnɑ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tɔɔ
nɑ mɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
13 Amɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ mǝ hɑlɑɑ nɑ ɩ́ kʋŋ-tɩ,
nɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑloolɑɣɑ pǝle.
 
Yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ yoolɑɑ
tuutuumɑ kɛ ɩ́ lɑkɑɣɑ nɑ ɩ́ tɑɑkɩ.
14 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɩɩ wiisinɑ-mɛɣɛ yoou tɑɑ,
nɑ pǝ́ kpiisi mǝ koloosi ɑcɑlɛɛ tǝnɑ.
Teitei ɩsɩɩ Mowɑpʋ wulɑʋ Sɑlǝmɑŋ kɑ yoonɑ
Pɛtɩ-Apɛɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ nɑŋtɩ totonɑɑ nɑ pɑ piyɑ tɔ,
15 ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ lɑnɑ-mɛɣɛ
mǝ ɩsɑɣɑtʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ.
Mǝ wulɑʋ tomle ntɛ́ tɑnɑŋ tɛɛ.