11
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑɑnɩɩtʋ nɑ Ɩsɔ sɔɔlʋɣʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ n kɑ kɛ́ ɩfepu tɔ,
mɑɑ sɔɔlɑ-ŋ kɛ́.
Hɑlǝnɑ mɑ́ yɑɑ-ŋ mɑ pǝyɑɣɑ,
nɑ mɑ́ lǝsɩ-ŋ Icipiti tɑɑ.
Mɑ tɔŋnɑ-ŋ yɑɑʋ,
ɩlɛnɑ nyɑɑ seeki-m nɑ ń lɑɑkɩ Pɑɑlɩ nɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ.
Ɩlɛnɑ n wɔkɩ-ɩ kɔtɑɣɑ tulɑɑlʋ.
Pǝyele mɑ́ tɔkǝnɑ nyɑ́ niŋ nɑ mɑ́ hɔ-ŋ tɑɑtɑɑ.
Amɑ n tɑ nyǝnnɑ tǝnɑ.
Mɑ sɔɔlɑ-ŋ kɛ́,
nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ-ŋ tǝpɑmm,
nɑ mɑ́ wɑɣɑlǝɣɩ-ŋ,
ɩsɩɩ cɛcɛ lɑkʋɣʋ ɩ pǝyɑɣɑ tɔ.
Mɑ sopɑ nyɑ́ tɛɛ,
nɑ mɑ́ hɑɑkɩ-ŋ tɔɣɔnɑɣɑ.
 
Icipiti nyǝ́mɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ yomle kpɑʋ yɑɑ.
Amɑ Asilii nyǝ́mɑ kɑ́ ŋmɑkǝlǝnɑ-mɛɣɛ
timpi ɩ́ kisɑ mɑ kiŋ kɛ kɔntɛ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ yoou kɑ wɛɛ mǝ ɑcɑlɛɛ tɑɑ,
nɑ kʋ wɑkǝlɩ ɑ kʋkentim.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋmɑɣɑsǝm kɑsǝyɑɣɑ ntɛ́.
Mɑ yǝlɑɑ cɑɑkɩ-m kisuɣu
nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-wɛ nɑ Ɩsɔ tɔɔ, pɑɑ nɩɩkɩ.
 
Ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ pǝsɩ nɑ mɑ́ lɔ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ pǝ sɑɑlɩ?
Nɑ mɑ́ wɑkǝlɩ-ŋ ɩsɩɩ mɑ lɑpʋ Atǝmɑ,
nɑ Sepoyim pǝ ɑcɑlɛɛ tɔ?
Tɔfɔ pɩɩ wɑkǝlɩ mɑ lɑŋlɛ nɑ mɑ́ nyɑsɑ mɑ tǝɣɩ kelɑ.
Mɑ kɑɑ tɑsɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ kɛ wɑkǝlʋɣʋ.
Mpi tɔ, mɑ kɛ́ Ɩsɔ Nɑŋŋ tʋ kɛ́,
mɑ tɑ kɛ yʋlʋ.
10 Ɩsɔ kɑ́ yɑɑ ɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kuuwɑ
nɑ pɑ́ tɛɛnɑ hɑtoo teŋku wɑɑlɩ tɔ nɑ pɑ́ kɔɔ.
Teitei ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ wiikuɣu nɑ kɑ́ kotiɣi kɑ piyɑ tɔ.
11 Ɩ́ kɑ lɩɩ Icipiti nɑ Asilii kɛ lɔŋ,
ɩsɩɩ sumpɩʋpɩʋ, yɑɑ ɑlukuku kʋlʋɣʋ tɔ.
Ɩlɛnɑ mɑ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛ.
Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.