12
Kpou ɩɩ lʋlǝɣɩ pite
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Kɑloolɑɣɑ tike kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́
lɑkɩ-m nɑ ɩ́ puɣusuɣu-m tɑm.
Amɑ Yutɑ nɑ́ tɑmsǝnɑ Nɑŋŋ tʋ mɑ́.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɑɑkɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ nim sɩ pɑ́ hii cɑmtɛ.
Mǝ nɑ Asilii nyǝ́mɑ ɩ́ pɛɛlǝɣɩ nɔɔsɩ.
Ɩ́ lʋlǝsǝɣɩ mǝ kɑloolɑɣɑ,
nɑ mǝ mʋsʋŋ tǝmɑ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku.
Amɑ mǝ cɑmtɛ kɑɑ kǝlɩ heelim kɛ́ leeluɣu.
 
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑɑ hʋʋnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mɛɣɛ.
Mɑɑ pɑɑsǝnɑ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mɛɣɛ mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ tɔɔ.
Mɑɑ yele nɑ ɩ́ tɔɣɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɑlǝkɑ.
Hɑtoo toto lotu tɑɑ kɛ́ Yɑkɔpʋ nyɑ́ n cɑɑlɑ nyɑ́ tɛɛtʋ tɔɔ kɛ́ kʋlʋɣʋ.
Pǝ kɔɔ nɑ nyɑ́ nɑ Ɩsɔ ɩ́ lʋ wɑɑtʋ wei nyɑ́ ɩsɛ nyɑɑlɑɑ tɔ.
Nyɑ́ nɑ ɩsɔtɑɑ tillu ɩ́ lʋpɑ nɑ ń kǝlɩ ɩ́lɛ́.
Ɩlɛnɑ ń wii nɑ ń sǝlǝmɩ-ɩ sɩ ɩ́ kooli-ŋ kʋpɑntʋ.
N polɑ Petɛɛlɩ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lɩɩ nyɑ́ tɔɔ nɑ ɩ́ heeli-ŋ sɩ:
Mɑɣɑlɛ Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ.
Mɑɑ yele nɑ ń mǝlɩ cǝnɛ.
Amɑ pǝ wɛɛ sɩ ń tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ ń lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ́.
Tʋ nyɑ́ Ɩsɔ mɑ́, mɑ tike kɛ nɑɑni.
 
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tɔkɑ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́
mǝ sɑnǝyɑ ɩsɑɣɑʋ kɛ́,
ɩsɩɩ tɑɑtǝlɑɑ.
Ɩ́ sɔɔlɑ kɑmuɣulɑɣɑ.
Ɩ́ tɔŋ sɩ mǝ hikuɣu kɛ mǝ tǝmlɛ sote kɛ́,
pǝ tɑɣɑ kɑwɑlɑɣɑ tɔm.
Ɩlɛ ɩsɑɣɑtʋ fɛɩ toŋ sʋʋʋ tɑɑ se.
Pǝ tɑɣɑ kʋpɑntʋ kɛ tǝnɑ.
10 Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ:
Hɑtoo ɩ́ wɛʋ Icipiti tɑɑ tɔɣɔ mɑ kɛ́ mǝ Ɩsɔ.
Ɩlɛ mɑɑ yele nɑ ɩ́ mǝlɩ cokɑ tɑɑ cɑɣɑlɛ,
ɩsɩɩ mǝ ɑcimɑ wɑɑtʋnɑɑ.
11 Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kɛ mɑ heeliɣi mɑ tɔm.
Mɑ hʋlǝɣɩ-mɛɣɛ mɑ luɣu nyǝntʋ,
nɑ mɑ́ sɛɛ-mɛɣɛ ɩsɔnɑɑ kɛ toosee tɑkɑ tɑɑ sɩ,
pɑ́ tɛlǝsɩ-mɛ.
12 Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ mǝ pǝsɑ ɑsɑɣɑɑ kpitikpitinɑɑ kɛ́.
Sǝm kɛ pǝ kɑɑsǝnɑ-mɛ.
Nɑɑŋ kɑtɑɑsɩ kɛ ɩ́ hɑɑkɑɣɑ kʋhɑɑŋ kɛ Kilikɑɑ.
Amɑ mǝ kɔtɑsɩ tǝlɑtɛ pǝsɑ hɑlǝm tɑɑ kɑŋmɑɑsɩ huwɑ.
 
13 Yɑkɔpʋ kɑ cɔɔsɑ Mesopotɑmi tɛtʋ tɑɑ,
nɑ ɩ́ pǝsɩ lɛlʋ ntiɣilu kɛ ɑlʋ tɔɔ.
14 Amɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ Ɩsɔ tilɑɑ sɩ
ɩ́ lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ Icipiti tɑɑ.
Kʋlʋm ɩnǝɣɩ ɩ tʋwɑ sɩ ɩ́ tiiki ɩ yǝlɑɑ.
15 Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ yɔɔlɑ Tɑcɑɑ ɑpɑlʋtʋ,
nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ ɩ lɑŋlɛ tǝnɑŋnɑŋ.
Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ lɛɛtɩ-mɛɣɛ mǝ fɛɛlɛ.
Ɩ kɑ́ mǝlǝnɑ mǝ yʋlʋkʋlɛ kɛ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́.