13
Ɩsɔ tɔɔ kʋllɑɑ sǝm
Ɩfǝlɑyim kpekǝle nyǝ́mɑ mɛ
ɩ́ kɑ ŋmɑkǝlɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ,
nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ tɛɛ sʋʋkǝnɑ-mɛ.
Amɑ ɩ́ kʋ mǝ tɩ tɔm nɑ tɩɩŋ lɑɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ.
Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩ́ kɑmɑ nyʋɣʋ kɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́.
Ɩ́ luki mǝ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ tʋɣʋ lɛɛsʋɣʋ.
Pǝyele koolu lupinɑ nɑwee lɛɛsǝŋ ɩnɩ.
Ɩlɛnɑ mɛ sɩ ɩ́ wɑɣɑlǝɣɩ-ɩ nɑ ɩ́ lɑɑkɩ-ɩ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩ́ kɑ sɑɑlɩ yem, ɩsɩɩ tɑnɑŋ ɩhunte.
Yɑɑ ɑŋkpǝlɛɛ, yɑɑ lɔɔtʋ kʋlʋɣʋ tɔɣɔnɑɣɑ tǝmɑtɛ tɔ.
Yɑɑ ɩsɩɩ nyɔɔsɩ lɩɩkʋɣʋnɑ kutuluɣu lɔpʋtʋ tɑɑ tɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Mɑ́ kɛnɑ mǝ Ɩsɔ kɛ hɑtoo ɩ́ lɩɩʋ Icipiti tɑɑ tɔ.
Ɩ́ tɑ nɑtɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ-m.
Pǝyele nɔɣɔlʋ fɛɩ nɑ ɩ́ wɑɑsǝɣɩ ɩsɩɩ mɑ́.
Mɑ́ feŋnɑ mǝ tɔɔ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ
tɑɑ kɛ́ timpi nikɑɣɑ fɛɩ mpʋ tɔ.
Ɩ́ hikɑɑ nɑ ɩ́ hɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ kɑlɑmpɑɑnɩ tɑɑ,
nɑ ɩ́ sɔɔ mɑ tɔɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ pǝsɑ mǝ tǝnɑ,
ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ yɑɑ kpou wei ɩ pɑpɑ mpɑɑʋ tɑɑ tɔ.
Mɑ kʋlɑ mǝ tɔɔ kɛ́,
ɩsɩɩ pɑ kpɑkʋɣʋ tɑɑlɛ wontuɣu ɩsɑɣɑʋ pǝyɑɣɑ tɔ.
Mɑɑ cǝlɩ-mɛ nɑ mɑ́ li-mɛ, ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ.
Tɑɑlɛ wontu kɑ́ cǝlɩ-mɛ tǝyɔtɔyɔtɔ.
 
Ɩ́ lɔ mɑ wei pɩɩ wɛɛ sɩ mɑ́ wɑɑsɩ-mɛ tɔ,
pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɑkǝlɑ-mɛɣɛ mpʋ.
10 Mǝ sǝlǝmǝnɑ-m sɩ mɑ́ kpɑ-mɛɣɛ wulɑʋ nɑ pɑɑsǝnlɑɑ.
Pɛlɛ pɑ tɛmnɑ we? Pɑ́ yɑ-mɛ ɩlɛ.
11 Pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ mɑ kpɑnɑ-mɛɣɛ wulɑʋ,
nɑ kʋlʋmɛɛ ɑnǝɣɩ mɑɑ tɔɣɔnǝnɑ-ɩ.
 
12 Pɑ ŋmɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɑsǝkǝlɛ tǝnɑɣɑ,
nɑ pɑ́ ŋmɛsɩ teu.
13 Ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɑhʋlʋm kʋmɛlɛŋ
lʋlʋɣʋ tɑkʋɣʋ nɑ ɩ́ kisi lɩɩʋ tɔ.
14 Amɑ mɑ kɑɑ lɛɛkɩ-mɛɣɛ sǝm nɔɣɔ tɑɑ,
nɑ mɑ́ yɑ-mɛɣɛ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ.
Pǝ tɔɔ tɔ, sǝm nyɑ́ kʋ-wɛ.
Atɛtǝlɛ, nyɑɑ li-wɛ.
Mɑ fɛɩnɑ mǝ pǝtɔɔtǝlɛ.
15 Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ lɛɛsɩ mǝ tɛɛtʋnɑɑ hɛkʋ.
Mɑɑ yele nɑ kolontunɑɑ lɩɩ mǝ tɔɔ kɛ́.
Hilimɑtɛ nyɔɔkʋɣʋ hilɑ nɑ lɔkɔnɑɑ kɛ ɩsǝnɑ tɔ,
ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ kuu mǝ kpɑncoou tǝnɑ.