14
Pǝ wɛɛ sɩ Sɑmɑlii nyǝ́mɑ mɛ
ɩ́ tɔɣɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɑlǝkɑ kɛ́.
Mpi tɔ, ɩ́ kʋlɑ mɑ tɔɔ.
Pɑɑ kʋ mǝ nɑ mǝ piyɑ kɛ yoou tɑɑ,
nɑ pɑ́ tʋlɩ mǝ ɑhontonɑɑ lotu.
Ɩsɔ wɑɑsʋɣʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ mǝlɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ mɑ kiŋ.
Mpi tɔ, mǝ ɩsɑɣɑtʋ pɛtɑ-mɛɣɛ.
Ɩlɛ ɩ́ lɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ mǝlɩ mɑ kiŋ nɑ ɩ́ wiinɑ-m sɩ:
Tɑɣɑnɩ-tʋɣʋ tɑ ɩsɑɣɑtʋ,
nɑ ń mʋ tɑ sɛɛtʋ ɩsɩɩ kʋhɑɑŋ.
Pǝ tɑɣɑ Asilii kɑ́ wɑɑsǝnɑ-tʋ.
Pǝ́cɔ́ tǝ kɑɑ tɑsɑ yoou kpɑɣɑnǝŋ kɛ nɑɑni tʋɣʋ.
Tǝ kɑɑ tɑsɑ tɩɩŋ ɩnǝɣɩ luŋuɣu ɩsɩɩ tɑ Ɩsɔ nyɑ́.
Mpi tɔ, nyɑ́ tike n wɛnnɑ kɑtɑyǝlɑɣɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
 
Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ:
Ye ɩ́ mǝlǝnɑ mɑ tɔɔ,
mɑɑ tɑɣɑnɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ.
Mɑɑ kʋ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ mǝ tɔɔ nɑ mɑ́ sɔɔlɩ-mɛɣɛ teu.
Mɑɑ wɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ cɔlɔʋ kʋpɑŋkʋ kpɑɑkʋɣʋ tɔ.
Nyɩɩtʋ kɑ́ tʋ hɛtʋ, nɑ Lipɑŋ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ kɑ lilɑ.
Ɩ́ kɑ́ hɛlɩ piliŋɑsɩ kɛ teu ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ olifi tɔ.
Mǝ sɔɔsʋŋ kɑ́ nyɑlɑ ɩsɩɩ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ.
Ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ kenti mǝ tɔɔ
nɑ ɩ́ hɑlɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pǝ́ lɑ́ teu.
Ɩ́ kɑ tʋ hɛtʋ ɩsɩɩ lɛsɛŋ tɑɑlɛ,
nɑ mǝ hǝtɛ yɑɑ ɩsɩɩ Lipɑŋ sʋlʋm.
Mǝ nɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ ɩ́ kɑɑ we?
Mɑ́ mʋɣʋnɑ mǝ sǝlǝmǝŋ nɑ mɑ́ feŋiɣi mǝ tɔɔ.
Mɑ wɛ-mɛɣɛ ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku kʋ hɑtʋ ɩɩ tɔɔkɩ tɔ.
Mɑ́ hɑɑkǝnɑ-mɛɣɛ mǝ tɑwɑ kʋlʋlʋm.
 
10 Yʋlʋ wei ɩ kɛ́ lɑɣɑtʋ
nɑ nyǝntʋ tɔ ɩ́ cɛkǝnɑ tɔm tǝnɛ.
Tɑcɑɑ mpɑɑʋ hʋlǝɣǝnɑ weesuɣu nɑ ɑlɑɑfǝyɑ.
Tɑmpɑnɑ tǝŋlɑɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ tǝŋ-kʋ.
Amɑ tɔɔ kʋllɑɑ nɑ́ hotiɣi.