15
Sɑmsɔŋ lɛɛtǝɣɩ Filiisi nyǝ́mɑ
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑmsɔŋ polɑ ɩ ɑlʋ nɑʋ kɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ, nɑ ɩ́ kpɛnnɑ-ɩ pǝfɑtɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ sʋʋkɩ mɑ ɑlʋ nɑŋ tɑɑ. Amɑ ɩ yǝtɩ kisinɑ-ɩ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ hʋʋwɑ sɩ nyɑ́ tɑɑ kpɑnɑ-ɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ mɑ́ hɑ-ɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ. Ɩlɛ ɩ neu tɑ kǝlɩ-ɩ teu? Kpɑɣɑ ɩlɛɣɛ kɔɣɔ lonte.
Tǝnɑɣɑlɛ Sɑmsɔŋ pǝsǝnɑɑ sɩ: Ye mɑ lɛɛtɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pǝnɛntɑɑ pɑ́ tɑɑ tɔ sɩ mɑ cɑɑlɑ-wɛ yoo.