LUUTI
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑɑsǝnlɑɑ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ Luuti tɔm lɑpɑ. Tǝ kɑlǝɣɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ Luuti wei ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ piitim lɛmpɩ tʋ tɔ, ɩ sʋʋwɑ Ɩsɔ piitim tɑɑ. Ɩ lɑpɑ Ɩsɔ kɛ́ kʋpɑntʋ nɑ ɩ pɑɑlʋ sɔlʋ piitim nyǝ́mɑ tɔtɔ. Ɩsɔ lɛɛtǝɣɩ kʋpɑntʋ kɛ mpɑ pɑ́ lɑkɩ-tǝɣɩ lɛlɑɑ tɔɣɔ. Yɑɑsi ɩnɩ ɩ lɑpɑ nɑ Luuti nɑ ɩ pɑŋ pɑ́ cɑɣɑnɑ pɑ tɩ. Tɔm tǝnɛ tǝ́ hʋlǝɣǝnɑ-tʋɣʋ ɩsǝnɑ Ɩsɔ lǝsɑ piitim lɛmpɩ tʋ nɑ ɩ́ sʋsɩ-ɩ Yutɑ piitim nyǝ́mɑ tɑɑ tɔ. Hɑlɩ piitim lɛmpɩ tʋ ɩnɩ ɩ lʋlǝnɑ nɑ pǝ́ lʋlɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ sɔsɔ Tɑfiiti nɑ tɑ́ Wɑɑsʋlʋ sɔsɔ Yesu Kilisiti.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Luuti tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Noyomii tʋwɑ ɩ tɑɑ sɩ ɩ́ mǝlǝɣɩ Pɛtǝlɛhɛm, titite 1
Luuti nɑ Poosi pɑ sulɑɑ, titite 2–3
Poosi hɔmɑ Luuti kɛ leelu, titite 4
1
Ilimɛlɛkɩ nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ wɑhɑlɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɔɣɔsɩ ɑnɑɑm nɔɣɔlʋ ɩ lɩɩwɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ wɑɑtʋ wei Pɑɑsǝnlɑɑ nyǝnɑɣɑ yǝlɑɑ tɔɔ tɔ. Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ Yutɑ tɛtʋ ɩcɑtɛ Pɛtǝlɛhɛm ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ ɑlʋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ pɑ polo Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔsɩ tǝnɑ. Pɑ yɑɑkɑɣɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ Ilimɛlɛkɩ nɑ ɩ ɑlʋ sɩ Noyomii, nɑ ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ sɩ Mɑlɔŋ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ sɩ Kiliyoŋ. Pɑɑ kɛ́ Ɩfǝlɑtɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ́.
Tǝnɑɣɑ Noyomii pɑɑlʋ Ilimɛlɛkɩ sǝpɑ nɑ pǝ́ yele ɩ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ kpɑɣɑ Mowɑpʋ ɑlɑɑ. Pɑ yɑɑ lɛlʋ sɩ Opɑ, nɑ lɛlʋ sɩ Luuti. Pɑ cɑɣɑ tǝnɑ ɩsɩɩ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ. Ɩlɛnɑ Mɑlɔŋ nɑ Kiliyoŋ pɛlɛ pɑ sɩ tɔtɔ, nɑ pǝ́ yele Noyomii kɛ ɩ tike.
Luuti tǝŋʋɣʋ kɛ ɩ pɑŋ
6-7 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Noyomii nɩɩwɑ Mowɑpʋ tɑɑ sɩ Tɑcɑɑ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ hɑ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ sɩ ɩ kpeŋ. Ɩ́ nɑ ɩ poolɑɑ nɑɑlɛ pɑ tʋ mpɑɑʋ sɩ pɑ mǝlǝɣǝnɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Ntɛnɑ Noyomii tɔ ɩ poolɑɑ mpɛ sɩ: Pɑɑ wei ɩ́ kpe ɩ cɑlɑɣɑ. Tɑcɑɑ ɩ́ lɑ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ ɩsɩɩ mǝ lɑpʋ mɑ nɑ mɑ sɔlʋnɑɑ tɔ. Ɩsɔ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑpɑlɑɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ pɑ tɛɛsɩ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ Noyomii lɑ-wɛɣɛ pǝlɑpɑ wulee nɑ pɛlɛ pɑ́ tʋlɩ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wii tǝkpoo. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔmɑ pɑ pɑŋ sɩ: Aɑɩ yoo, tɩɩ tǝŋɩ-ŋ kɛ́ nɑ tǝ́ polo nyɑ́ nyǝ́mɑ tɛ.
11 Tǝnɑɣɑ Noyomii cɔwɑ sɩ: Ɩ́ mǝlɩ mɑ pɛɛlɑɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tǝŋǝɣɩ-m? Piyɑ tɑ kɑɑsɩ mɑ tɑɑ sɩ ɩ́ kɑ́ sɑɑ-sɩ. 12 Mpʋ tɔ, ɩ́ mǝlɩ. Mɑ sulɑ pɩɩʋ, mɑ kɑɑ tɑsɑ sɑɑʋ. Nɑ ye mɑ tɩɩ tɛɛlǝɣɩ pǝyɑɣɑ ntɛnɑ mɑ́ kpǝtǝnɑ ɑpɑlʋ kɛ ɑhoo ɑnɛ ɑ mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ mɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpiyɑ, 13 ɩlɛ ɩ́ yele ɑpɑlɑɑ sɑɑʋ ntɛ́ nɑ ɩ́ tɑŋ mpɛ ɩnɩ nɑ pɑ́ lɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ sɑɑ-wɛ? Aɑɩ, mɑ pɛɛlɑɑ, mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ-mɛɣɛ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ Tɑcɑɑ hʋlɑ-m mpǝle kɛ́.
14 Ɩlɛnɑ Noyomii poolɑɑ mpɛ pɑ tɑsɑ nɔɔsɩ tʋlʋɣʋ tɔtɔ nɑ pɑ́ wii sɔsɔm. Ḿpʋ́ɣʋ́ wei pɑ yɑɑ sɩ Opɑ tɔ ɩ lɑpɑ ɩ pɑŋ kɛ́ pǝ lɑpɑ wulee nɑ ɩ́ mǝlɩ kpente. Amɑ Luuti nɑ́ nyɔkǝlǝnɑ Noyomii.
15 Tǝnɑɣɑlɛ Noyomii tɔmɑ Luuti sɩ: Nyǝnɩ, nyɑ́ tɑɑpɑlʋ mǝlɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ ɑtɛtʋnɑɑ pɑ cɔlɔ, nyɑɑ mǝlɩ mpʋ tɔtɔ.
16 Ntɛnɑ Luuti cɔ-ɩ sɩ: Tɑɑ cɑɑlɩ-m sɩ mɑ́ yele-ŋ nɑ mɑ́ mǝlɩ. Nyɑ́ tǝpote mɑ tǝpote, nyɑ́ tǝcɑɣɑlɛ mɑ nyǝntɛ, nyɑ́ piitim kɑ́ wɛɛ mɑ nyǝm, nyɑ́ Ɩsɔ kɑ́ wɛɛ mɑ nyǝŋ. 17 Timpi n kɑ sɩ tɔ tǝnɑɣɑ mɑɑ sɩ nɑ pɑ́ pi-m. Ye mɑ nɑ-ŋ tǝ yɑwɑ nɑ pǝ́ tɑ́ kɛnɑ sǝm pɑɑsi. Tɑcɑɑ ɩ́ lɑnɑ-m ɩsǝnɑ ɩ sɔɔlɑɑ tɔ.
18 Noyomii nɑwɑ sɩ Luuti sɛɛsɑ ɩsǝlɛ sɩ ɩ kɑ́ tǝŋɩ-ɩ kɛ́ ɩ kɑ́ tǝŋɩ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele-ɩ cɑɑlʋɣʋ.
19 Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ tɛɛ Pɛtǝlɛhɛm. Noyomii pɑ tɑlɑɑ ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ tǝnɑ ɑlɑɑ yǝpǝlǝɣɩ ɩ tɔm sɩ: Ɩsɩɩ Noyomii kɛlɛ? 20 Ntɛnɑ ɩ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Ɩ́ tɑɑ yɑɑ-m Noyomii, ɩ́ yɑɑ-m Mɑlɑ. Mpi tɔ, Tomɑ tǝnɑ tʋ wɑkǝlɑ mɑ lɑŋlɛ kɛ sɔsɔm kɛ́. 21 Mɑ tɛɛkɑɣɑ wɑɑtʋ wei tɔ pǝ cɑɣɑnɑ-m kɛ́. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ mǝlǝɣǝnɑ-m mɑ niŋ kɑkpɑsɩ, ɩ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ-m. Tomɑ tǝnɑ tʋ mɑpɑ-m kpɑ́tʋ́ɣʋ́, ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑsǝɣɩ-m Noyomii kɛ yɑɑʋ?
22 Ɩsǝnɑ Noyomii nɑ ɩ poolu Mowɑpʋ tʋ Luuti pɑ mǝlʋɣʋ lɑpɑ tɔɣɔlɛ. Pɑ tɑlɑ Pɛtǝlɛhɛm tɑɑ ɩlɛ pɑ cɑɑlǝɣɩ kʋmtʋ ntɛ́.