2
Luuti cɑlǝsʋɣʋ kɛ kumkum
Noyomii pɑɑlʋ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ sʋʋ toŋ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛnɑ nyʋɣʋ. Pɑ yɑɑkɑɣɑ-ɩ sɩ: Poosi nɑ ɩ kɛ́ Ilimɛlɛkɩ lʋlʋɣʋ tʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Luuti tɔmɑ Noyomii sɩ: Mɑɑ kpɑ tɑɑlɛ nɑ mɑ́ cɑlǝsɩ kumkum kɛ́ kʋpɑŋ nɔɣɔlʋ ɩ hɑlǝm tɑɑ. Ntɛnɑ ɩ́ cɔ-ɩ sɩ: Polo, mɑ pɛɛlɔ.
Ɩlɛnɑ Luuti kpɑ tɑɑlɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ kʋntɑɑ nɑ ɩ́ cɑlǝsǝɣɩ. Sɛsɛ ɩlɛ Poosi tɑɑlɛ ntɛ́.
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ ŋkʋ Poosi kpɑ tɑɑlɛ kɛ kʋntɑɑ cɔlɔ nɑ ɩ́ sɛɛ-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ tisi sɩ: Ɩsɔ ɩ́ kooli-ŋ kʋpɑntʋ.
Mpʋɣʋlɛ Poosi pɔɔsɑ tǝmlɛ tʋ wei ɩ feŋiɣi kʋntɑɑ tɔɔ tɔ sɩ: Le tʋ kɛ ɑsɑɑlʋ ɩnɛ?
Kɛlɛnɑ tǝmlɛ tʋ cɔ-ɩ sɩ: Mowɑpʋ tʋ kɛ́, ɩ́ nɑ Noyomii pɑ kɔmnɑ. Ɩ sǝlǝmɑ-tʋɣʋ sɩ ɩ tǝŋǝɣɩ kʋntɑɑ nɑ ɩ́ cɑlǝsɩ nɑ ɩ́ tɔɔsǝɣɩ lɔɔtʋ nti nti pǝ sɔɔwɑ tɔ. Hɑtoo tɑnɑŋ tɛɛ ɩ kɔm nɑ ɩ́ luŋ tɔ nɔɔnɔɔ tike ntɛ́ ɩ hɛɛsɑ tɔm kʋlʋm.
Ɩlɛnɑ Poosi tɑsɑ Luuti kɛ lɑɣɑtʋ sɩ: Tɑɑ kʋlɩ sɩ ń puki nɔɣɔlʋ tɑɑlɛ tɑɑ kɛ cɑlǝsʋɣʋ. Cɑɣɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑlʋnyǝmɑ kiŋ cǝnɛ. Nyǝnǝɣɩ timpi pɑ kʋŋ tɔ nɑ ń tǝŋ pɑ wɑɑlɩ. Mɑ heelɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑpɑlʋnyǝmɑ sɩ pɑ́ tɑɑ kɑɣɑtɩ-ŋ. Ye lʋkɔtʋ ɩ́ kpɑ-ŋ n polo hǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ ń nyɔɔ lʋm mpi pɑ́ luwɑ tɔ.
10 Tǝnɑɣɑlɛ Luuti hǝntɑ Poosi kɛ ɑtɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ nɑ ń pɑɑsǝɣǝnɑ-m nɑ ń lɑkɩ-m kʋpɑntʋ, ɑnɩ mɑɣɑ mʋʋlʋ?
11 Kɛlɛnɑ Poosi cɔ-ɩ sɩ: Pɑ kɛɛsɑ-m pǝ tǝnɑ mpi n lɑpɑ nyɑ́ pɑŋ kɛ́ nyɑ́ pɑɑlʋ sǝm wɑɑlɩ tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ n yelɑ nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too nɑ nyɑ́ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ pɑ lʋlɑ-ŋ tɔ, nɑ ń polo yǝlɑɑ mpɑ n tɑɑ nyɩ tɔ pɑ tɛ tɔ. 12 Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei n kɔmɑ sɩ n tʋɣɩ kpʋlʋɣʋ tɔ ɩ́ lɛɛtɩ-ŋ mpi n lɑpɑ tɔ tǝcɩʋcɩʋ.
13 Ɩlɛnɑ Luuti cɔ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ n pɑɑsǝnɑ-m teu kɛ́. Mpi tɔ, nyɑ́ hɛɛsǝnɑ mɑ lɑŋlɛ nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ-m ɩsɩɩ n kɑ nyǝmɑ-m. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, mɑ tɑ hɑŋnɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ nɔɣɔlʋ.
14 Pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ tɔɣɔʋ ɩlɛnɑ Poosi tɔ Luuti sɩ: Kɔɔ tǝ tɔɣɔ. Cosiɣi tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ń liiki tuusi tɑɑ.
Ɩlɛnɑ Luuti cɑɣɑ kʋntɑɑ cɔlɔ, nɑ pɑ́ cosi-ɩ pee wenɑ pɑ toŋɑɑ tɔ nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ ɩ́ sɩɩ. 15 Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ cɑlǝsʋɣʋ, nɑ Poosi heeli ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ yele nɑ Luuti cɑlǝsɩ cɑmnɑɑ kilɑ tɔtɔ, ɩ́ tɑɑ tɑŋɩ-ɩ. 16 Ɩ́ yeki lɔɔtʋ lɛntɩ nɑ ɩ́ tɔɔsǝɣɩ, ɩ́ tɑɑ kɑlǝnɑ-ɩ.
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Luuti cɑlǝsɑ tɑɑlɛ ńtɛ́ tǝ tɑɑ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ nɑ pee mɑɣɑnɑ ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. 18 Nɑ ɩ́ kpɑɣɑ nɑ ɩ́ kpeenɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ ɩ pɑŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ kɑɑsɑɑ tɔ nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ tɔtɔ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Noyomii pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Leɣe n cɑlǝsɑ sɑŋɑ? Awe tɑɑlɛ kɛ n kpɑwɑ? Ɩsɔ ɩ́ kooli kʋpɑntʋ kɛ wei ɩnɩ ɩ pɑɑsǝnɑ-ŋ tɔ.
Ɩlɛnɑ Luuti sɩ: Pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Poosi. 20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Noyomii tɔmɑ sɩ: Mɑ nyǝ́mɑ sɩ Tɑcɑɑ lɑpɑ weesiŋ nyǝ́mɑ tɑɣɑ kʋpɑntʋ nɑ tɑ sǝtɑɑ tɔtɔ. Ɩsɔ ɩ́ kooli ɑpɑlʋ ɩnǝɣɩ kʋpɑntʋ.
Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɛ́ tɑ́ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ-tʋ tɔɣɔ.
21 Kɛlɛnɑ Luuti sɩ: Hɑlɩ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-m kɛ́ sɩ mɑ́ tǝŋǝɣɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ mɑ́ cɑlǝsǝɣɩ, hɑlǝnɑ ɩ kʋmtʋ nɑ tǝ tɛm.
22 Ntɛnɑ Noyomii sɩ: Pǝ wɛ teu mɑ pɛɛlɔ, tǝŋ mpɛ. Ye nɔɣɔlʋ tɑɑlɛ tɑɑ pɑ tɔɣɔnǝɣɩ-ŋ kɛ́.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Luuti sɑɑlɑ Poosi tǝmlɛ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ mpʋ nɑ ɩ́ cɑlǝsǝɣɩ, hɑlǝnɑ kʋmtʋ tɛ́. Nɑ ɩ́ nɑ ɩ pɑŋ pɑ́ wɛ mpʋ.