3
Noyomii tɑɣɑnʋɣʋ kɛ Luuti ɑsɑsɑɑlɛ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Noyomii tɔmɑ ɩ poolu sɩ: Mɑ pɛɛlɔ, mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ń hiki tǝcɑɣɑlɛ nɑ ń hɛɛsɩ. Ntɔŋ ń nyǝmɑ́ sɩ nyɑnɑ Poosi wei ɩnɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɩ́ kʋmɑ tɔ ɩ kɛ́ tɑ́ yʋlʋ kɛ́. Tɑɑnɑɣɑ kɑnɛ pɑ mɑkɩ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kɑtɑɣɑ tɑɑ. Mpʋ tɔ, sɔ lʋm, tʋ tulɑɑlʋ, suu nyɑ́ wontu kʋpɑntʋ. Ɩlɛnɑ ń tii kɑtɑɣɑ tɑɑ. Amɑ yele nɑ ɩ́ tɛ tɔɣɔʋ ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ-ŋ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ń feŋ nɑ ń nɑ́ ɩ tǝhǝntǝlɛ, ɩlɛnɑ ń kɛɛlɩɑ ɩ nɔɔhɛɛ tɔɔ nɑ ń hǝntɩ. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ heelinɑ-ŋ nti ń kɑ lɑ tɔ. cɑɑkɩ sɩ Poosi ɩ́ hɔmɩ-ɩ leelu.
5-6 Ḿpʋ́ɣʋ́ Luuti cɔwɑ sɩ: Mɑɑ lɑ ɩsɩɩ n heeluɣu-m tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛ. Poosi tɔɣɑɑ nɑ ɩ́ nyɔɔ nɑ ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ́ hǝntɩ tɔɣɔnɑɣɑ huɣule kite. Ntɛnɑ Luuti polo tǝhɛɛ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ toowɑ tɔ nɑ ɩ́ kɛɛlɩ ɩ nɔɔhɛɛ tɔɔ nɑ ɩ́ hǝntɩ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ nyɑmɑ nɑ ɩ́ fe ɑhoo hɛkɑ nɑ ɩ́ nyǝnɩ ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ ɑlʋ hǝntɑ ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Aweɣe-ɩ?
Ntɛnɑ Luuti cɔ sɩ: Mɑɣɑ nyɑ́ pɛɛlɔ Luuti kɛ́. Hɑɩ, wɑɑsɩ-m. Mpi tɔ, nyɑ́ wɛnnɑ mpɑɑʋ sɩ ń yɑ-m.
10 Ɩlɛnɑ Poosi tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ kooli-ŋ kʋpɑntʋ, mɑ pɛɛlɔ. Nyɑ́ yɑɑsi kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ ɩnɛ ɩ hʋlǝɣǝnɑ ɩsǝnɑ n mɑtǝnɑ nyɑ́ pɑŋ yǝlɑɑ tɔ nɑ pǝ́ kǝlɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ. Mpi tɔ, n tɑ pɛɛkɩ ɩfepiyɑ liɣitee nyǝ́mɑ yɑɑ kʋnyɔntʋnɑɑ. 11 Mpʋ tɔ, mɑ pɛɛlɔ tɑɑ nǝɣǝsɩ. Mpi n cɑɑkɩ tɔ mpǝɣɩ mɑɑ lɑ-ŋ. Mpi tɔ, ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ nyǝ́mɑ sɩ n kɛ́ ɑlʋ kʋpɑŋ. 12 Tɑmpɑnɑ pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ yɑ-ŋ yɑɑ, ɩlɛ nɔɣɔlʋ nɑ nyɑ́ pɑŋ pɑ lʋlʋɣʋ kǝlɑ kɑɑʋ kɛ mɑ. 13 Sʋʋ cǝnɛ, ye pǝ femɑ mɑɑ pɔɔsɩ-ɩ nɑ mɑ́ nɑ́ sɩ ɩ kɑ́ yɑ-ŋ yɑɑ ɩsǝnɑ? Ye ɩ luɣu fɛɩ ɩlɛ, mɑ tuukinɑ Tɑcɑɑ sɩ mɑɑ yɑ-ŋ. Hǝntɩ mpʋ nɑ pǝ nyɑɑlɩ.
14 Ɩlɛnɑ Luuti hǝntɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Poosi nɔɔhɛɛ tɛɛ. Poosi tɑɑ cɑɑkɩ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ nyɩ sɩ Luuti kɔmɑ kɑtɑɣɑ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ kʋsɑ-ɩ sɑɑ wei pǝ wɛ tǝŋmɛntɛŋmɛntɛ tɔ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ nyǝmɩ-ɩ. 15 Ɩlɛnɑ Poosi tɔmɩ-ɩ sɩ: Hɛtɩ nyɑ́ tɛkɛntɛ nɑ ń tɔkɩ-ɩ teu.
Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ tɔɣɔnɑɣɑ pee ɩsɩɩ kiloonɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ ɩ́ sʋkɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩnɩ ɩ kpɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. 16 Luuti mǝlɑ ɩ pɑŋ cɔlɔ ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ ɩ mpɑɑʋ ɑlɑɑfǝyɑ tɔɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Luuti kɛɛsɑ-ɩ ɩsǝnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ pɑɑsǝnɑ-ɩ tɔ. 17 Nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Hɑlɩ ɩnɩ ɩ hɑnɑ-m tɔɣɔnɑɣɑ pee ɑnɛ ɑ tǝnɑ sɩ pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ mǝlɩ nyɑ́ kiŋ kɛ niŋ kɑkpɑsɩ.
18 Tǝnɑɣɑlɛ Noyomii sɩ: Mɑ pɛɛlɔ cɑɣɑ tǝpɑmm, nɑ ń nɑ́ ɩsǝnɑ pɩɩ tɛɛsǝnɑ tɔ. Mpi tɔ, ye ɑpɑlʋ ɩnɛ ɩ tɑ nɑ tɔm tǝnɛ tǝ tǝnɑɣɑ kɛ sɑŋɑ ɩɩ hɛɛsǝɣɩ.
ɑ 3:4 kɛɛlɩ: Kɛɛlɩ nɔɔhɛɛ tɔɔ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ Luuti