2
Tɑcɑɑ kɑlǝɣǝnɑ ɩ yǝlɑɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu lɩɩnɑ Kilikɑɑ, nɑ ɩ́ polo timpi pɑ yɑɑ sɩ Pokim tɔ. Nɑ ɩ́ tɔ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Mɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti nɑ mɑ́ ponɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ mɑɑ heelɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ sɩ mɑɑ hɑ-mɛ tɔ. Hɑlɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ nɑ mɑ́ sɩɩ sɩ mɑ kɑɑ yɔkɩ mɑ́ nɑ mɛ tɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ. Nɑ mɑ heelɑ-mɛ sɩ mǝ nɑ tɛtʋ tǝnɛ tǝ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑkǝlɩ. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ yɔkɩ pɑ tɩɩŋ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɩ́ tɑ́ nɩɩ mɑ tɔm. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑpɑ mpʋ? Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛ tǝfoo sɩ mɑ kɑɑ tɔɣɔnǝɣɩ tɛtʋ tǝnɛ tǝ yǝlɑɑ nɑ mɩɩ tǝŋǝɣɩ. Amɑ mǝ nɑ-wɛ ɩ́ kɑ́ wɛɛnɑ mpʋ, nɑ pɑ tɩɩŋ pǝsɩ-mɛɣɛ kɑtɔsɩ.
Wɑɑtʋ wei Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu tɛmɑ tɔm ntǝɣɩ yɔɣɔtʋɣʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tʋlɩ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wiiki. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ lonte ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ Pokim. Wiilɑɑ tɛɣɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ.
Yosuwee sǝm
Wɑɑtʋ wei Yosuwee tɑɑ sǝtɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yelɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Sikɛm, ɩlɛnɑ pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛtʋ nti ɩ hikɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ́, hɑlǝnɑ Yosuwee sǝm. Nɑ pɑ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ kɛ mpʋ, nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ nɑnɑ pɑ ɩsǝpǝle kɛ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ wenɑ Tɑcɑɑ lɑpɑ-wɛ tɔ, pɛlɛ pɑ polo pɑ sɩ tɔtɔ. Tɑcɑɑ tǝmlɛ tʋ Yosuwee pɩɩsɩ yoosɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (110) ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ tɛtʋ nti pɑ hɑ-ɩ tɔ, tǝ tɑɑ kɛ́ Timnɑtɩ-Helɛsɩ kɛ Ɩfǝlɑyim pulɑsɩ tɑɑ kɛ́ Kɑɑsɩ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosuwee pɔɔlɛ nyǝ́mɑ tǝnɑ sǝpɑ tɔtɔ. Amɑ kʋfɑlɑŋ yǝlɑɑ nɑ́ tɑ́ɑ́ cɛkǝnɑ Tɑcɑɑ, nɑ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ wenɑ ɩ kɑ lɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɔwɑ Ɩsɔ sɛɛʋ
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑ lɑɑkɑɣɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Pɑɑlǝnɑɑ tɔɣɔ. 12 Pɑ lɔwɑ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lǝsɑ-wɛɣɛ Icipiti tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ lɑɑkɑlɩ mǝlɩ piitimnɑɑ mpɑ pɑ hɛkʋ pɑ wɛ mpʋ tɔ pɑ tɩɩŋ tɔɔ, nɑ pɑ́ luŋiɣi-ɩ. Tǝnɑɣɑ pɑ kʋsǝnɑ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́. 13 Pɑ lɔ-ɩ kɛ́ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ ɑpɑlʋ nyǝŋ wei pɑ yɑɑkɩ sɩ Pɑɑlǝnɑɑ tɔ, nɑ ɑlʋ nyǝŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Asǝtɑtǝnɑɑ tɔ. 14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑɑ huunɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ yele-wɛ nɑ lɛɛkǝlɑɑ lɛɛkɩ pɑ nyǝm tǝnɑ. Nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ pɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ nɑ pɑ́ kǝlɩ-wɛ. 15 Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ pɑ sulɑ yoou Tɑcɑɑ yeki kɛ́ nɑ pɛlɛ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛ. Ɩsɩɩ ɩ kɑ tɛm-wɛɣɛ heeluɣu nɑ tuunɑʋ tɔ. Tǝnɑɣɑlɛ pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ tǝtɔɣɔtɔɣɔ. 16 Kɛnɑ Tɑcɑɑ nɑ́ɑ́ kpɑɑkɩ pɑ tɑɑ kɛ́ pɑɑsǝnlɑɑ sɩ pɛlɛ pɑ́ wɑɑsɩ-wɛɣɛ lɛɛkǝlɑɑ mpɛ pɑ niŋ tɑɑ. 17 Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kisɑ pɛlɛɣɛ nɩɩnɑʋ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ nɑ pɑ́ luŋiɣi-ɩ. Tǝnɑɣɑ pɑ yelinɑ pɑ cɑɑnɑɑ mpɑ pɑ tǝŋɑɣɑ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tɔ pɑ mpɑɑʋ kɛ lɔŋ, nɑ pɑ́ kisi-wɛɣɛ kɛɛnɑʋ. 18 Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ Tɑcɑɑ kpɑ-wɛɣɛ pɑɑsǝnlʋ, ɩ wɛ pʋntʋ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ nɑ ɩ́ yɑkɩ-wɛɣɛ pɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ, hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, ye pǝ kɔmɑ nɑ pɑ ŋmɑkǝllɑɑ nyǝŋsǝɣɩ pɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ sɑlǝmǝɣɩ, pɑ pǝtɔɔtǝlɛ kpɑɑkɩ Tɑcɑɑ kɛ́. 19 Amɑ pǝ kɔŋ nɑ pɑɑsǝnlʋ sɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́ mǝlʋɣʋ, nɑ pǝ́ kǝlɩ pɑ cɑɑnɑɑ. Nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ nɑ pɑ luŋiɣi-ɩ. Nɑ pɑ́ tɔkɑ tɑm kɛ́ pɑ kɑŋkɑntɛ, nɑ pɑ yɑɑsi ɩsɑɣɑʋ.
Tɑcɑɑ mɑɣɑsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ ɩ nɑɑ pɑ wɑɑlɩ
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ tɑɑ huunɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ yɔkɑ mɑ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ nɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɩɩ pɛɛlɑɑ tɔ, nɑ pɑ́ kisi-m nɩɩnɑʋ. 21 Mpʋ tɔ, mɑ kɑɑ tɔɣɔnɩ piitimnɑɑ mpɑ Yosuwee tɑɑ tɛ́ tɔɣɔnʋɣʋ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sǝkɩ tɔ, pɑ tɑɑ kʋlʋm. 22 Piitimnɑɑ mpɛɣɛ mɑɑ nɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ sɩ pɑɑ nɩɩnɑ-m nɑ pɑ́ tǝŋ mɑ luɣu nyǝntʋ ɩsɩɩ pɑ cɑɑnɑɑ lɑpʋ tɔ yɑɑ ɩsǝnɑ.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yelɑ piitimnɑɑ mpɑ ɩ tɑɑ tʋ Yosuwee niŋ tɑɑ sɩ ɩ́ tɔɣɔnɩ tɔ nɑ pɑ́ hɛɛsɩ. Ɩ tɑ hulinɑ pɑ tɔɣɔnʋɣʋ.