3
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yelɑ piitimnɑɑ mpɛɣɛ tɔɣɔnʋɣʋ sɩ ɩ mɑɣɑsǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑɑ nyɩ pɑ́ nɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ pɑ yooŋ tǝnɑ tɔ. Tɑcɑɑ cɑɑkɑɣɑ kɛ́ sɩ mpɑ ɩnɩ pɑ tɑɑ nyɩ yoou kɛ mpʋ tɔ, pɑ́ nyɩ-kʋ. Piitimnɑɑ mpɑ pɩɩ kɑɑsɑ tɔɣɔnʋɣʋ tɔɣɔlɛ Filiisi nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ kɑkpɑsɩ, nɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Lipɑŋ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Pɑɑlɩ-Hɛɛmɔŋ pʋɣʋ nɑ pǝ́ polo Lepo-Hɑmɑtɩ tɔ. Mpɛ ɩnǝɣɩ Tɑcɑɑ cɑɑkɑɣɑ sɩ ɩ nɑɑkǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ sɩ pɑɑ tɔkɩ kʋsǝsɩɩtʋ nti ɩ kɑ yelɑɑ nɑ Moisi tʋ pɑ cɑɑnɑɑ tɔ yɑɑ pɑ kɑɑ tɔkɩ. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɛ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ nɑ Hiti nyǝ́mɑ nɑ Amolii nyǝ́mɑ nɑ Peliisi nyǝ́mɑ nɑ Hifi nyǝ́mɑ nɑ Yepusi nyǝ́mɑ pɑ hɛkʋ. Pɛlɛ pɑ hɑɑkɑɣɑnɑ-wɛɣɛ pɑ pɛɛlɑɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ ɑlɑɑ, nɑ mpɛ pɑ́ hɑɑkɩ pɛlɛɣɛ pɑ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ lɑɑkɩ pɑ tɩɩŋ.
ƖSƐƔƐLƖ PAASƎNLAA
Otiniyɛɛ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ sɛɛʋ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑkɩ sɩ Pɑɑlǝnɑɑ nɑ Aselɑnɑɑ tɔ. Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɑɑ huunɑ-wɛ nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ Mesopotɑmi wulɑʋ Kusɑŋ-Lisɑtɑyim niŋ tɑɑ. Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ ŋmɑkǝlɩ-wɛɣɛ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ tǝcu. Kɛlɛnɑ pɑ́ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ yɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ lǝsɩ Kɑlɛpʋ neu tǝnʋɣʋ nyǝŋ Kenɑsɩ pǝyɑlʋ Otiniyɛɛ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu tii ɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ polo ɩ́ yoonɑ wulɑʋ Kusɑŋ-Lisɑtɑyim nɑ ɩ́ kǝlɩ-ɩ. 11 Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛɛsɩ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Otiniyɛɛ sǝpɑ.
Ɩhuti
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ yele nɑ Mowɑpʋ wulɑʋ Ɩkoloŋ kʋlɩ pɑ tɔɔ. 13 Ɩ polɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ sɔɔsɩ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ pɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ yoonɑ-wɛ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ Yeliko ɩcɑtɛ. 14 Pɩɩsɩ pǝlefɛɩ hiu tǝcu kɛ́ Mowɑpʋ wulɑʋ ŋmɑkǝlɑ-wɛ. 15 Pɑ wiinɑ Tɑcɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ tʋ Kelɑɑ pǝyɑlʋ mpʋtʋ Ɩhuti sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
Kɛlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɛlɑ Ɩhuti kɛ kʋcɔɔʋ sɩ ɩ́ ponɑ Mowɑpʋ wulɑʋ. 16 Ntɛnɑ Ɩhuti cɑɑ lɑɣɑtɛ nte tǝ wɛ lɔŋ kɛ tɑɑ nɑ wɑɑlɩ, nɑ tǝ́ tɑɣɑlɑ ɩsɩɩ mpiiŋ nɑɑlɛ tɔ, nɑ ɩ́ sʋsɩ-tɛɣɛ ɩ tokonɑɑ tɛɛ nɑ ɩ ntɔɣɔŋ tɔɔ. 17 Mpʋɣʋlɛ ɩ cɛlɑ wulɑʋ kɛ ɩ kʋcɔɔʋ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ kɛ kʋyɑsʋlʋ kɛ tǝmɑm. 18 Ɩ tɛmɑ-ɩ cɛlʋɣʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ kɔnɑ kʋcɔɔʋ ŋkʋ tɔ pɑ́ lɩɩ. 19 Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ tɑlɑ pɛɛ wenɑ pɑ sikɑ Kilikɑɑ cɔlɔ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɔ, ɩlɛnɑ Ɩhuti mǝlǝnɑ ɩ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ polo wulɑʋ kiŋ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ, mɑɑ wɛnɑ fɑɑciyɑ nɑkǝlɩ sɩ mɑ nɑɑkɩ-ŋ mɑ́ nɑ-ŋ tɑ́ tike.
Ɩlɛnɑ wulɑʋ lǝsɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tǝnɑ. 20 Atɛ nɑ ɩsɔ nɑŋ ŋku kʋ niɣitɑ teu tɔ kʋ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ wɛɛ. Ntɛnɑ Ɩhuti kpǝtǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ heelɑ-m tɔm sɩ mɑ́ heeli-ŋ.
Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ kʋlɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ. 21 Ɩlɛnɑ Ɩhuti kpɛɛ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ mpʋtʋ nɑ ɩ́ sɔ wulɑʋ lotu tɑɑ. 22 Nɑ tǝ́ sʋʋ tǝ tǝnɑ, nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ ɩ́ yele-tɛɣɛ mpʋ nɑ nim wɑɑsɩ tǝ tɔɔ. 23 Ɩ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɩɩnɑ wɑɑlɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ tǝkɩ nɑ ɩ́ kɑlǝsɩ. 24 Ɩ tɛɛwɑ ɩlɛnɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ polo pɑ mɑɣɑnɑ pǝ kɑlǝsɑ mpʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ pɑ tɑɑ sɩ wulɑʋ lɩɩkɩ ɩ ɑwɑlɩ kɛ́. 25 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑŋɑɑ nɑ pɑ́ kɑ́ ɩ fɛɩ tʋlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ tʋlɩ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ cɑɑ hǝntɑ ɑtɛ nɑ ɩ sǝpɑ. 26 Wɑɑtʋ wei pɑ tɑŋɑ mpʋ tɔɣɔ Ɩhuti sewɑ nɑ ɩ́ tɛɛ pɛɛ tǝyɔkǝlɛ, nɑ ɩ́ polo ɩ́ ŋmɛlɩ Seyilɑ. 27 Ɩ tɑlɑ Ɩfǝlɑyim pɔɔŋ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɣɑ ɑpɑlʋ tutuɣu, nɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ nɔɣɔ nɑ pɑ́ tii pulɑsɩ. 28 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ tǝŋ mɑ wɑɑlɩ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tʋ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́ mǝ kolontunɑɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ kɛ́.
Ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ nyɑlɑ-wɛɣɛ Yɑɑtɑnɩ tǝtɛsǝlɛ, nɔɣɔlʋ tɑ fiti. 29 Kʋyɑŋku pɑ kʋ Mowɑpʋ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ́ nɔɣɔlʋ tɑ tʋlɩ. 30 Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ tɛtʋ hɛɛsɩ pɩɩsɩ nɩɩnɑɑsɑ tǝcu.
Sɑmkɑɑ
31 Anɑtɩ pǝyɑlʋ Sɑmkɑɑ lɛɛtǝnɑ Ɩhuti lonte tɑɑ. Ɩnɩ ɩ kʋnɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ yǝlɑɑ nɑsǝtoso (600) nɑ nɑʋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́. Ɩ́lɛ́ ɩ wɑɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔtɔɣɔ.