4
Tepolɑ nɑ Pɑlɑkɩ
Ɩhuti sǝpɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ wulɑʋ Yɑpɛŋ wei ɩ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Hɑsɔɔ tɔ ɩ niŋ tɑɑ. Ɩ yoou wulɑʋ kɛ pɑ yɑɑkɑɣɑ Siselɑ nɑ ɩ́ wɛ Hɑlose-Koyim. Yɑpɛŋ ɩnɩ ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɑ wɛ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (900) kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ nyǝŋsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɛ kɛ pɩɩsɩ hiu tǝcu. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
Lɑpitɔtɩ ɑlʋ Tepolɑ kɑ kɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɑ ɩ́ hʋʋkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ tɔmnɑɑ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ. Petɛɛlɩ nɑ Lɑmɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Tepolɑ Pɑɑʋ kɛ Ɩfǝlɑyim pʋɣʋ tɑɑ tɔɣɔ ɑlʋ ɩnɩ ɩ pukɑɣɑ nɑ ɩ́ cɑkɩ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔmnɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tepolɑ ɩnɩ ɩ tilɑ Apinowɑm pǝyɑlʋ Pɑlɑkɩ kiŋ kɛ Ketɛɛsɩ kɛ Nɛfǝtɑli tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ ń lǝsɩ Nɛfǝtɑli nɑ Sɑpulɔŋ pǝ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ ɑpɑlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) nɑ ń ponɑ-wɛɣɛ Tɑpɔɔ pʋɣʋ tɔɔ. Mɑɑ yele nɑ Yɑpɛŋ yoolɑɑ wulɑʋ Siselɑ kuu ɩ yoolɑɑ nɑ ɩ kɛɛkɛnɑɑ nyǝɣǝtʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɩɩ Kisɔŋ lɔɔʋ tɑɑ sɩ pɑ yookinɑ-ŋ, ɩlɛnɑ mɑ́ tʋ-wɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
Tǝnɑɣɑlɛ Pɑlɑkɩ cɔwɑ Tepolɑ sɩ: Ye mɑ nɑ-ŋ tɩɩ ponɑ, ɩlɛ mɑɑ polo. Amɑ ye n kɑɑ polo, ɩlɛ mɑɑ puki. Mpʋɣʋlɛ Tepolɑ sɩ: Mɑ nɑ-ŋ tɩɩ polo yɑɑ. Amɑ pɑɑ n tɑlɑ timpi nɔɣɔlʋ kɑɑ sɑ-ŋ kɛ́. Mpi tɔ, ɑlʋ niŋ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ kɑ́ tʋ Siselɑ.
Ɩlɛnɑ Tepolɑ kʋlɩ nɑ ɩ́ nɑ Pɑlɑkɩ pɑ́ tɛɛ Ketɛɛsɩ. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑkɩ kpeɣelɑ Nɛfǝtɑli nɑ Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) tisi sɩ pɑɑ tǝŋɩ-ɩ, nɑ Tepolɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ɑ́ polo tɔtɔ. 11 Keni tʋ Hepɛɛ kɑ fɑɣɑnɑ Keni nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ Moisi yǝtɩ Hopɑpɩ pǝyɑlɑɑ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ́ siki Sɑɑnɑnim tɩɩŋ sɔsɔɔŋ tɛɛ kɛ́ Ketɛɛsɩ kiŋ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Siselɑ nɩɩwɑ sɩ Apinowɑm pǝyɑlʋ kpɑwɑ Tɑpɔɔ pʋɣʋ tɔɔ. 13 Ɩlɛnɑ ɩ́ koti ɩ yoolɑɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (900) kɛ́ Hɑlose nɑ pɑ́ tɛɛ Kisɔŋ lɔɔʋ tɑɑ. 14 Ntɛnɑ Tepolɑ tɔ Pɑlɑkɩ sɩ: Polo pɑ tɔɔ, sɑŋɑ kɛ Tɑcɑɑ tʋɣɩ Siselɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ, nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ nyɑ́ wɑɑlɩ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑkɩ tiiwɑ Tɑpɔɔ pʋɣʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ yoolɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000). 15 Pɑ nikɑ yoou, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ yele nɑ Siselɑ yoolɑɑ nɑ ɩ kɛɛkɛnɑɑ pɑ́ kuu-tɛ. Hɑlǝnɑ Siselɑ lɩɩ ɩ kɛɛkɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ se nɔɔhɛɛ. 16 Ɩlɛnɑ Pɑlɑkɩ tʋ ɩ kolontunɑɑ nɑ pɑ kɛɛkɛnɑɑ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɑnɑ-wɛɣɛ Hɑlose. Nɑ ɩ́ hɛɛlɩ pɑ yoolɑɑ tǝnɑ pǝ tɑ sɔɔ pɑɑ ɩlɔɣɔʋ pǝyɑɣɑ.
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Siselɑ sewɑ nɑ ɩ́ polo Keni tʋ Hepɛɛ ɑlʋ Yɑyɛɛ tɛ. Mpi tɔ, wulɑʋ Yɑpɛŋ yǝlɑɑ nɑ Hepɛɛ nyǝ́mɑ pɑɑ wɛ tǝmɑ nɑ leleŋ kɛ́. 18 Ɩlɛnɑ Yɑyɛɛ lɩɩ nɑ ɩ́ sǝŋ Siselɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑ cɑɑ, sʋʋ mɑ tɛ cǝnɛ, tɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ.
Siselɑ sʋʋwɑ Yɑyɛɛ cokǝle tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ nɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ́ wɑɑsɩ ɩ tɔɔ kɛ́ pʋʋɣʋ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔmɑ-ɩ sɩ: Lʋkɔtʋ tɔkɑ-m kɛ́, hɑ-m lʋmɑɣɑ nɑ mɑ́ nyɔɔ.
Ɩlɛnɑ ɑlʋ cosi nɑɑlǝm kɛ huluɣu tɑɑ nɑ ɩ́ hɑ-ɩ nɑ ɩ nyɔɔ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-ɩ pʋʋɣʋ wɑɑsʋɣʋ.
20 Mpʋɣʋlɛ Siselɑ tɔmɑ ɑlʋ ɩnɩ sɩ: Sǝŋ cokǝle nɔnɔɣɔ, nɑ wei ɩ́ pɔɔsɑ-ŋ sɩ nɔɣɔlʋ wɛ cǝnɛ? Ɩlɛ n cɔ sɩ, ɑɑɩ.
21 Siselɑ kɑ kɑwɑɣɑ tǝtɔɣɔtɔɣɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ too ɩsɩɩ ɩ sǝpɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɑyɛɛ kpɑɣɑ pɔɔŋ cokǝle kɑŋkɑnɑɣɑ nɑ kɑŋkɑnʋɣʋ, nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ-ɩ tǝhɛɛ nɑ ɩ́ kɛɛsǝnɑ ɩ lǝkpɑɣɑsɑɣɑ tɔɔ nɑ ɩ́ kɑ́ nɑ ɩ́ kpǝnɑ tɛtʋ nɑ Siselɑ sɩ. 22 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Pɑlɑkɩ sewɑ Siselɑ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ tɑlɑ Yɑyɛɛ tɛ nɑ Yɑyɛɛ lɩɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ. Kɔɔ, mɑɑ hʋlɩ-ŋ yʋlʋ wei n pɛɛkǝɣɩ tɔ.
Pɑlɑkɩ sʋʋ cokǝle tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ ɩ hǝntɑ ɑtɛ tǝcɔmm, nɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ tʋʋ ɩ lǝkpɑɣɑsɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ sǝpɑ.
23 Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɩ Kɑnɑɑŋ wulɑʋ Yɑpɛŋ. 24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑɑsɑ pɑ tǝɣɩ teu nɑ tǝhɛɛ tǝhɛɛ pɑ́ kɔɔ pɑ́ tɛɛsǝnɑ Kɑnɑɑŋ wulɑʋ kɛ kʋɣʋ.