5
Tepolɑ pɑ ɑkɑɩtʋ kɑwǝyɑɣɑ
Kʋyɑkʋ ŋku Tepolɑ nɑ Apinowɑm pǝyɑlʋ Pɑlɑkɩ pɑ kǝlɑ Siselɑ tɔɣɔ pɑ mɑpɑ kɑwǝyɑɣɑ sɩ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ponɑ sɑmɑɑ kɛ yoou.
Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ.
Sɑmɑɑ yoonɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ.
Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ.
Awulɑɑ sɔsɑɑ mɛ, ɩ́ nɩɩ yoo.
Awulumpiyɑ mɛ, mɩɩ welisi yoo.
Mɑ sɑŋ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ.
Tɑcɑɑ lɩɩnɑ Seyii pʋɣʋ,
ɩlɛnɑ tɛtʋ sʋʋ seluɣu.
Ɩ́ lɩɩ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ,
ɩlɛnɑ tɛʋ nɑ́ɑ́ nɩɩ.
Sinɑyi pʋɣʋ selɑ sɔsɔm kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ,
pɔɔŋ selɑɑ tǝpǝŋŋ kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ.
Anɑtɩ pǝyɑlʋ Sɑmkɑɑ pɔɔlɛ tɑɑ
yǝlɑɑ cɑɑsɩ yɑ yem kɛ́ tɛtʋ tɑɑ kɛ́.
Yɑyɛɛ pɔɔlɛ tɑɑ,
tɔntɑɑ tǝŋɑɣɑ mpɑɑŋ kpɑɩ nyǝŋ kɛ́.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tʋ,
kɛnɑ Tepolɑ kʋlɩ ɩ nɑɑsɩ tɑɑ.
Pɑ tɑɑ fɛɩnɑ ɑkɑ nɔɣɔlʋ
ɩlɛnɑ pɑ too Tepolɑ kʋlɩ.
Tɩɩŋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lǝsɑɑ
ɩlɛnɑ yoou nɑ́ɑ́ tii tǝkpili.
Yoolɑɑ tuutuumɑ mɛ, kpɑ́lʋ́ɣʋ́ fɛɩ.
Yoolɑɑ sɑmɑɑ mɛ, ŋmɑntɑɑɣɑ fɛɩ.
 
Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mɛ, mɑ sɑmɑ.
Luɣu kʋlʋmʋɣʋ yoolɑɑ mɛ, mɑ sɑmɑ.
Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ.
10 Awulɑɑ sɔsɑɑ mɛ, ɩ́ pǝsǝnɑ lɑɑkɑlɩ.
Apilɑ mɛ, ɩ́ pǝsǝnɑ lɑɑkɑlɩ.
Kʋnyɔntʋnɑɑ mɩɩ pǝsǝnɑ lɑɑkɑlɩ.
11 Lʋm lulɑɑ ɩ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ kʋpɑntʋ tɔɔ.
Ɩ́ sɑmɩ-ɩ kʋpɑntʋ nti ɩ lɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɔ tǝ tɔɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ cɑɣɑ tǝpɑmm tɔ ɩ́ sɑmɩ-ɩ.
 
12 Tepolɑ, Tepolɑ kʋlɩ nɑ ń wɑɑsɩ.
Kʋlɩ nɑ ń mɑ kɑwǝyɑɣɑ.
Apinowɑm pǝyɑlʋ Pɑlɑkɩ kʋlɩ.
Kʋlɩ, nɑ ń cɛ Ɩsɛɣɛlɩ sɑlǝkɑtʋnɑɑ.
13 Kɑɑsǝlɑɑ nɑ́ kǝlɑ ɑkɑnɑɑ.
Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ mɑ́ kǝlɩ ɑkɑnɑɑ.
14 Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ polɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ polɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
Awulɑɑ sɔsɑɑ lɩɩnɑ Mɑkii.
Yoolɑɑ ɑkewenɑɑ nɑ́ lɩɩnɑ Sɑpulɔŋ.
15 Ɩsɑkɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝŋɑ Tepolɑ nɑ Pɑlɑkɩ.
Ɩsɑkɑɑ yoolɑɑ sɔɔsɑ Tepolɑ pɑ tɔɔ,
pɑ kpɛntɑ tɔntɛ nɑ pɑ́ polo tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
 
Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ, Lupɛŋ nyǝ́mɑ nɑ́ pɑɑsǝnɑ tɔmnɑɑ hɔm kɛ́.
16 Lupɛŋ nyǝ́mɑ pɑɑsǝnɑ kɑlǝkǝŋ wulɑ nɩɩʋ suwe?
Pɑ pɑɑsǝnɑ tɔmnɑɑ hɔm kɛ́.
17 Kɑtɩ nyǝ́mɑ tɑ kɔɔ, pɑ sɑɑlɑ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ.
Tɑŋ nyǝ́mɑ tɑ kɔɔ, pɑ sɑɑlɑ kpɩɩlǝŋ tɑɑ.
Asɛɛ nyǝ́mɑ tɑ kɔɔ, pɑ sɑɑlɑ teŋku nɔɣɔ.
 
18 Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ nɑ́ tisɑɑ nɑ pɑ́ mʋ sǝm.
Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ nɑ́ tisɑɑ nɑ pɑ́ polo tǝyoole.
19 Awulɑɑ sɔsɑɑ lɩɩ yoou.
Kɑnɑɑŋ ɑwulɑɑ lɩɩ yoou.
Pɑ lɩɩwɑ sɩ pɑ yookinɑ Tɑnɑkɩ.
Pɑ yookinɑ Tɑnɑkɩ kɛ Mekito lʋm nɔɣɔ.
Pɑ lɑŋɑ wontu.
Pɑ wɩɩ liɣitee.
20 Ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ yoowɑ,
hɑtoo sɩ mpɑɑŋ tɑɑ kɛ́ sɩ yoonɑ Siselɑ.
21 Kisɔŋ lɔɔʋ tɔɣɔ kolontunɑɑ.
Lɔŋtɑɑ Kisɔŋ lɔɔʋ kpiisɑ-wɛ.
Tǝ kɑɑsɩ tɑ tɩ nɑ tǝ́ nyɔɔ toŋ.
22 Selɑɑ tʋwɑ cɑsǝlɛ.
Pɑ kpɑɣɑnǝŋ ɑcʋwɑ wiinɑ ntɛɣɛ kpɑkɑtɑm kpɑkɑtɑm.
 
23 Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu sɩ pɑ́ tǝŋsɩ Melosi ɩcɑtɛ kɛ mpusi.
Sɩ pɑ́ tǝŋsɩ tǝ yǝlɑɑ kɛ mpusi,
pɑ tɑ lɩɩ Tɑcɑɑ yoou.
Pɑ tɑ kɔɔ sɩ pɑ sǝŋnɑ Tɑcɑɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ.
24 Pɑ́ kooli Yɑyɛɛ kɛ kʋpɑntʋ.
Pɑ́ kooli Keni tʋ Hepɛɛ ɑlʋ kɛ kʋpɑntʋ.
Pɑ́ kooli-ɩ kʋpɑntʋ kɛ cokɑ tɑɑ ɑlɑɑ tɑɑ.
25 Siselɑ sǝlǝmɑ Yɑyɛɛ kɛ lʋm nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɛlɛ-ɩ nɑɑlǝm.
Tete nɑɑlǝm kɛ ɩ hɑ-ɩ kɑlɑʋ tɑɑ.
26 Yɑyɛɛ kpɑɣɑ kɑŋkɑnɑɣɑ nɑ mpǝlɛ,
nɑ ɩ́ co kɑŋkɑnʋɣʋ nɑ ŋwɑɑŋ,
nɑ ɩ́ kɑ Siselɑ nyʋɣʋ nɑ ɩ́ tʋlɩ pʋ́ʋ́ɣʋ́.
Ɩ kɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ yɔkɩ nyʋmpɔɣɔlɑɣɑ.
27 Siselɑ yelɑ ɩ tɩ nɑ ɩ hoti ɑlʋ tɛɛ tǝmɑɑi.
Ɩ hǝntɑ ɑtɛ tǝcɔmm nɑ ɩ́ sǝpɑ.
 
28 Siselɑ too tɑŋɑɑ nɑ ɩ́ nyǝnǝɣǝnɑ pǝtote.
Nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝɣɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́
Siselɑ kɛɛkɛ tɑ tɑlɑ lɔŋ?
29 Alɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ nɑ́ cɔ-ɩ.
Ɩnɩ ɩ lɛlɑ pɑ kʋcɔcʋtʋ ntɩ sɩ:
30 Ɩsǝntɔ yoolɑɑ kuu wontuŋ kɛ́,
nɑ pɑ́ tɑlǝɣɩ, ɩnɛɣɛ pɛɛlɔ yɑɑ pɛɛlɑɑ nɑɑlɛ.
Siselɑ kɛ pʋʋɣʋ kʋpɑŋkʋ yɑɑ pɔɔŋ nɑɑlɛ.
Nɑ mɑ́ɑ́ pɑɑ pʋʋɣʋ kʋsɔpʋɣʋ
yɑɑ pɔɔŋ nɑɑlɛɣɛ mɑ luɣu tɛɛ.
 
31 Tɑcɑɑ kolontunɑɑ ɩ́ sǝkɩ mpʋ.
Ɩ tɑɑpɑlɑɑ nɑ́ɑ́ teeki kɔkɔ ɩsɩɩ ilim lɩɩkʋɣʋ tɔ.
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ hɛɛsɑ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu.