6
Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ cɔɔsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu. Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ cɔɔsɑ-wɛɣɛ sɔsɔm kɛ́. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ se nɑ pɑ́ cɔɔsɩ pulɑsɩ tɑɑ, nɑ kʋkpɑmǝŋ pɔɔŋ tɑɑ. Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tuuki pɑ tɑwɑ, ɩlɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ pɑ kpɛntɩ nɑ pɑ́ wɑtɩ-wɛ, nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ pɑ kʋhɑlǝm, hɑlǝnɑ pɑ́ tɑlɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Kɑsɑ tɔ. Pɑɑ kɑɑsǝɣɩ pʋlʋ sɩ pɛlɛ pɑ́ tɔɣɔ. Nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ pɑ tɔlɑ nɑ pɑ́ kpɑɑkɩ. Pɑ kɔŋɑɣɑnɑ pɑ kɑlǝkǝŋ nɑ pɑ cokɑ kɛ́. Pɑ nɑ pɑ yooyoonɑɑ pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ ɩsɩɩ kʋtoloŋ, pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ. Pɑ wɑtǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ kɛ́ nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ-tɩ.
6-7 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔnɑ pɑ tǝɣɩ teu kɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ kpɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ heeli-wɛ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ mɑ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti yomle tɑɑ. Mɑ́ wɑɑsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ, nɑ mɑ́ tɔɣɔnɩ mpɑ pɑ cɔɔsɑɣɑ-mɛ tɔ, nɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ pɑ tɛtʋ. 10 Hɑlǝnɑ mɑ́ heeli-mɛ sɩ, mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ. Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ Amolii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɛtʋ tɑɑ ɩ́ wɛ ɩsǝntɔ tɔ pɑ tɩɩŋ. Amɑ ɩ́ tɑ nɩɩnɑ-m.
Tɑcɑɑ lǝsɑ Ketiyɔŋ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɔmɑ Ofǝlɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Apiyesɛɛ lʋlʋɣʋ tʋ Yowɑsɩ hɑlǝm tɑɑ kɛ́ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ. Nɑ Yowɑsɩ pǝyɑlʋ Ketiyɔŋ ŋmɛlɑ lɛsɛŋ tǝnyɑɑsǝlɛ, nɑ ɩ́ mɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ sɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ nɑ-ɩ. 12 Tǝnɑɣɑlɛ ɩsɔtɑɑ tillu lɩɩ ɩ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Yoolɑɑ tɑɑ ɑkɑ nyɑ́, Tɑcɑɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
13 Kɛlɛnɑ Ketiyɔŋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Aɑɩ, mɑ cɛ, ye Tɑcɑɑ kɑ wɛ tɑ́ wɑɑlɩ, pepe tɔɔ kɛ́ tǝ tɔkɩ wɑhɑlɑnɑɑ pɑnɛ? Nɑ leɣe piti tǝmɑ nnɑ ɑ tɔm tɑ́ cɑɑnɑɑ kɛɛsɑ-tʋ sɩ ɩ lɑpɑ-wɛɣɛ wɑɑtʋ wei ɩ lǝsɑ-wɛɣɛ Icipiti tɔ ɑ wɛɛ? Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, Tɑcɑɑ lɔ-tʋɣʋ, nɑ ɩ́ tʋ-tʋɣʋ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
14 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ pǝsǝnɑ Ketiyɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ponɑ tomɑ wenɑ n wɛnɑ mpʋ tɔ, nɑ ń wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ tiliɣinɑ-ŋ. 15 Ntɛnɑ Ketiyɔŋ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑɑ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ mɑ we? Mpi tɔ, tɑ́ tǝyɑɣɑ tɑ kɛ pʋlʋɣʋ Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ mɑ tɩɩ kɛ́ pǝyɑɣɑ ntɔ.
16 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ ń tǝlǝkɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ yʋlʋ kʋlʋm.
17 Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ sɩ: Ye mpʋ lɑ nɑ mɑ́ nyɩ tǝkelekele sɩ Tɑcɑɑ nyɑ́, nyɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑnɑ-m. 18 Sǝŋ nɑ mɑ́ kɔnɑ-ŋ kʋcɔɔʋ nɑ pǝ́cɔ́ ń tɛɛ.
Tɑcɑɑ sɩ: Polo nɑ ń kɔɔ.
19 Ketiyɔŋ polɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ pǝfɑtɛ nɑ ɩ́ tǝsɩ nɑ ɩ́ tʋ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔɣɔ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ kuuli nɑntʋ kɛ tokiyɑ tɑɑ, nɑ yom kɛ nyɑnɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ tʋɣʋ sɔsɔɔŋkʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ. 20 Ɩlɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillu tɔmɩ-ɩ sɩ: Polo nɑ ń sɩɩ nɑntʋ nɑ potopotonɑɑ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ kʋnɛ kʋ tɔɔ nɑ ń pɔ yom.
Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ lɑ mpʋ. 21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu tokinɑ nɑntʋ nɑ potopotonɑɑ mpɛ nɑ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́. Ɩlɛnɑ kɔkɔ lɩɩ kʋkpɑmʋɣʋ tɑɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ pǝ tǝnɑ. Nɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɑ́ɑ́ mʋkɩ yem. 22 Tǝnɑɣɑlɛ Ketiyɔŋ cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɣɑ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ tɔm tɛmɑ. Mɑ nɑwɑ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu ɩsɛntɑɑ.
23 Amɑ Tɑcɑɑ nɑ́ tɔmɑ-ɩ sɩ: Nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ tɑɑ wɑkǝlɩ, n kɑɑ sɩ́ se.
24 Mpʋɣʋlɛ Ketiyɔŋ ŋmɑwɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ ɩ́ hɑ-tɛɣɛ hǝtɛ sɩ Tɑcɑɑ hɛɛsǝɣǝnɑ lɑŋɑ. Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ntɛ́ tǝ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ kɛ Apiyesɛɛ nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ Ofǝlɑ tɑɑ.
Ketiyɔŋ yɔkɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ tǝlɑɑlɛ
25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ketiyɔŋ kɛ ɑhoo ɑnɩ sɩ: Kpɑ nyɑ́ cɑɑ lɑtǝcɛ kʋfɑlʋ, nɑ ń tɑsɑ nɑɑlɛ nyǝŋ wei ɩ wɛnɑ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ń yɔkɩ nyɑ́ cɑɑ tǝlɑɑlɛ nɑ ń kpɛsɩ tesikɑ ŋkɑ pɑ lɑɑkɩ tɔ. 26 Ɩlɛnɑ ń ŋmɑ-m kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ pʋɣʋ kʋnɛ kʋ nyʋɣʋ tɑɑ nɑ ń kpɑɣɑ tesikɑ ŋkɛ kɑ tɑɑsɩ nɑ ń lɑnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ lɑtǝcɛ nɑɑlɛ nyǝŋ.
27 Ɩlɛnɑ Ketiyɔŋ lǝsɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑnʋwɑ, nɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɛɛsɑ-ɩ tɔɣɔ ɑhoo. Mpi tɔ, ɩ nyɑŋɑɣɑnɑ ɩ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ kɛ́. 28 Pǝ femɑ nɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kʋlɩ tɑnɑŋ tɛɛ tǝhulu, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ yɔkɑ tʋɣʋ nɑ pɑ́ kpɛsɩ tesikɑ. Nɑ pɑ́ lɑ́ lɑtǝcɛ nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte pɑ ŋmɑwɑ tɔ tǝ tɔɔ. 29 Mpʋɣʋlɛ pɑ pɔɔsɑ tǝmɑ sɩ: Awe mɑɣɑmɑɣɑ lɑpǝnɑ mpʋ?
Ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ Ketiyɔŋ lɑpǝnɑ mpʋ. 30 Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ́ ɩ cɑɑ Yowɑsɩ sɩ: Lǝsɩ nyɑ́ pǝyɑlʋ nɑ tǝ́ kʋ-ɩ. Mpi tɔ, ɩ yɔkɑ tǝlɑɑlɛ, nɑ ɩ́ kpɛsɩ pǝcɔlɔ tesikɑ.
31 Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ cɔwɑ mpɛ ɩnɩ sɩ: Mǝ nyǝntʋ suweɣe tʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔm tɑɑ? Ye pǝ cǝpɑ wei sɩ ɩ sɛɛkǝnɑ kʋ tɔɔ, ɩsɩɩ pʋntʋ sǝpɑ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ nyɑɑlɩ. Ye kʋ kɛ tʋɣʋ, kʋ yoo kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kʋ yoou. Mpi tɔ, kʋ tǝlɑɑlɛ kɛ pɑ yɔkɑɑ.
32 Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ pɑ hɑ Ketiyɔŋ kɛ hǝtɛ sɩ: Yelupɑɑlɩ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ: Pɑɑlɩ ɩ́ yoo ɩ tɩ yoou. Ɩ tǝlɑɑlɛ kɛ pɑ yɔkɑɑ.
Ketiyɔŋ pɛɛkǝɣɩ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ kotɑɑ, nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ pɩɩlɩ Sisilee tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. 34 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii Ketiyɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ yɑɣɑ ɑpɑlʋ tutuɣu sɩ Apiyesɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɩ́ tʋ ɩ wɑɑlɩ. 35 Nɑ ɩ́ tili tɔtɔɣɔ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ kiŋ sɩ ɑpɑlɑɑ ɩ́ lɩɩ nɑ pɑ́ tʋ ɩ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ yɑɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ sɔɔsɩ ɩ tɔɔ.
36 Mpʋɣʋlɛ Ketiyɔŋ tɔmɑ Ɩsɔ sɩ: Ye tɑmpɑnɑ sɩ nyɑ́ toŋ kɛ mɑɑ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. 37 Tɔʋ, mɑɑ pɔ heu kɔŋlɛ kɛ Kɑtɑɣɑ tɑɑ. Ye cɔlɔʋ kpɑ-tɛɣɛ ɑhoo nɑ ɑtɛ nɑ́ɑ́ wʋlɑɑ, ɩlɛ tǝnɑɣɑ mɑɑ nyǝnɑ sɩ nyɑ́ toŋ kɛ mɑɑ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
38 Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei. Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ nɑ Ketiyɔŋ nyɑɑsɩ kɔŋlɛ ńtɛ́, ɩlɛnɑ lʋm lɩɩ nɑ pǝ́ su poosiyɑ. 39 Ntɛnɑ ɩ́ tɔ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, yele mɑ́ tɑsɑ-ŋ nɑtǝlǝɣɩ pɔɔsʋɣʋ. Tɑɑ mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mɑ cɑɑ sɩ ń tɑsɑ-m pʋlʋɣʋ hʋlʋɣʋ kɛ tɔm kʋlʋm. Pǝnɛntɛ cɔlɔʋ ɩ́ kpɑ tɛtʋ tɔɔ tike, nɑ kɔŋlɛ nɑ́ɑ́ wʋlɑɑ.
40 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ Ketiyɔŋ nɔɣɔ kɛ ɑhoo ɑnɩ nɑ kɔŋlɛ nɑ́ɑ́ wʋlɩ nɑ cɔlɔʋ kpɑ tɛtʋ tɔɔ tike.