10
Sɑpɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ polɑ Sɑlʋmɔŋ wiiluɣu
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 9:1-12)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑpɑ tɛtʋ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ nɩɩwɑ Sɑlʋmɔŋ hǝtɛ yɑɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo sɩ ɩ pɔɔsǝɣɩ-ɩ tɔmnɑɑ kɑtɛ nyǝntʋ, nɑ ɩ́ nɑ́ ɩ nyǝm tǝnɑɣɑ. Alʋ ɩnɩ ɩ tɑlɑ Yosɑlɛm tɑɑ tɔ, nɑ ɩ yomɑɑ kɛ tuutuumɑ, nɑ yooyoonɑɑ nɑ́ɑ́ sǝɣǝlɑ tulɑɑlʋnɑɑ, nɑ wʋlɑnɑɑ, nɑ liɣitee pɛɛ kɛ tuutuumɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ tɔmnɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ ɩ kɑ tɑɣɑnɑɑ tɔ. Nɑ Sɑlʋmɔŋ cɔ tǝ tǝnɑ, ɩ tɑ sɔɔ kʋlʋmʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ nɩɩnɑ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ sɑlʋmɔŋ nyǝm tɔm, nɑ ɩ́ sɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ ŋkɑ ɩ ŋmɑwɑ tɔ. Nɑ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ pɑ sɑɑkɑɣɑ tɔ. Nɑ yɑɑsi wei Sɑlʋmɔŋ kɑ tɑɣɑnnɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝmɑ tɔ. Nɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ kʋnyɔnyɔɔm tɑllɑɑ wontu. Nɑ kɔtɑsɩ nsi pɑ lɑkɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ, nɑ pǝ́ lɑ Sɑpɑ wulɑʋ ɩnǝɣɩ piti nɑ pǝ́ mɔtɩ ɩ nɔɣɔ.
6-7 Ntɛnɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ ɩ tɔ sɩ: Pɑ kɛɛsɑ-m nyɑ́ nyǝm tɔm kɛ hɑtoo mɑ tɛ. Amɑ mɑ ɩsɛ tɑɑ nɑtɑ, ɩlɛ mɑ tɑ mʋ-tɩ. Amɑ nɔɔnɔɔ mɑ nɑwɑ sɩ tɑmpɑnɑ kɛ pɑ heelɑ-m tǝcʋŋŋ. Nyɑ́ nyʋɣʋ kʋlʋɣʋ nɑ nyɑ́ nyǝm tɛɛwɑ ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ-m tɔ tǝyɑmyɑm. Nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ lɑpɑ nyʋleleŋ kɛ́. Mpi tɔ, pɑ wɛ nyɑ́ kiŋ nɑ pɑ́ nɩɩkɩ nyǝm tɔm kɛ tɑm. Mɑ sɑmɑ nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lǝsɑ-ŋ sɩ ń tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ tɔ. Ɩsɔ sɔɔlɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ tɑm tɔɔ tɔɣɔ ɩ kpɑ-ŋ pɑ wulɑʋ, nɑ ɩ́ tʋ-ŋ sɩ ń tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ ń lɑkɩ kʋsiɣisim.
10 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑpɑ wulɑʋ ɩnɩ ɩ hɑwɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ wʋlɑ tɔɔnǝnɑɑ tooso nɑ hɔɔlʋɣʋ nɑ tulɑɑlʋ kɛ sɔsɔm, nɑ liɣitee pɛɛ tɔtɔ. Too tɔ, nɔɣɔlʋ tɑ nɑtɑ tulɑɑlʋ ɩsɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Hilɑm kpɩɩlǝŋ polɑ Ofii tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ wʋlɑ, nɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑsǝlɩ nɑ liɣitee pɛɛ. 12 Kpeŋkpelɑsɩ nsǝɣɩ Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ kɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ yonyoolɑɑ kɛ sɑŋkʋnɑɑ. Too tɔ, nɔɣɔlʋ tɑ nɑtɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ kpeŋkpelɑsɩ nɑ sɩ tɔɔʋ tɑlɑ mpʋ pǝ tɑkɑ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ hɑwɑ ɑlʋ ɩnǝɣɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ nɑwɑ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ tɔ. Nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ kʋcɔɔŋ tɔtɔɣɔ ɩsǝnɑ ɩ pǝsɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
Sɑlʋmɔŋ toŋ tɔm
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 1:14-17; 9:13-28)
14 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ wʋlɑ kiloonɑɑ iyisi hiu (20000) kɛ pɑ kɔŋnɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ. 15 Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ kɑɑsɩ mpi mpi tɑɑtǝlɑɑ fɛlɑɣɑ-ɩ wontunɑɑ tɔɔ tɔ, nɑ lɑmpuunɑɑ mpɑ ɩ kʋmɑtɑŋnɑɑ sɔsɑɑ, nɑ Lɑɑlupunɑɑ ɑwulɑɑ fɛlɑɣɑ-ɩ tɔ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ lu wʋlɑ kpɑlǝŋ kɛ ŋmʋnʋɣʋ (200). Pɑɑ ŋku kʋ tɔɣɔ wʋlɑ kiloonɑɑ nɑɑtoso. 17 Kpɑlǝŋ sǝkpeŋ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɩɩnʋwɑ (300). Pɑɑ ŋku kʋ tɔɣɔ wʋlɑ kiloo kʋlʋm nɑ titite. Nɑ pɑ́ sɩɩ kutuluɣu ŋku pɑ yɑɑ sɩ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ tɔ kʋ tɑɑ.
18 Nɑ wulɑʋ yele nɑ pɑ́ sɑɑkɩ kɑwulɑɣɑ kpelɑɣɑ nɑ tuu kelɑ, nɑ pɑ́ tʋ́ kɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ tǝkpɑlɛ kɛ kumlee nɑɑtoso kɛ tǝmɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ sɩɩ kpelɑɣɑ ŋkɛ́. Pɑɑ sɑɑkɑ-kɛɣɛ nɑ pɑ́ tʋ tǝteesile kukulukulle, nɑ pɑ́ tʋ́ tɔɣɔlɑsɩ lɛɛsǝŋ kɛ ŋkpɑlɑsɩ tǝsɩɩlɛ. 20 Nɑ tɔɣɔlɑsɩ lɛɛsǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ kumlee ɑnɩ ɑ tɔɔ. Nɑɑtoso kɛ ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ nɑɑtoso kɛ mpǝtǝŋ tɔɔ. Wulɑʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ sɑɑkǝtɑ kɑwulɑɣɑ kpelɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑkɑ.
21 Wʋlɑ kɛ pɑɑ lupɑ Sɑlʋmɔŋ tǝyɑɣɑ tɑɑ lʋm poosiyɑnɑɑ tǝnɑ, nɑ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ wontunɑɑ kʋtǝsǝtʋ. 22 Wulɑʋ kɑ wɛnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kpɩɩlǝŋ kɛ́. Nɑ ɩ nɑ Hilɑm nyǝŋ pɑ́ puki pooluŋ. Pɑɑ pɩɩsɩ tooso wei, pɑ kɔŋnɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ tuu kelɑ, nɑ tǝkpɑɑlǝŋ nɑ kɑcɔkɑ sumɑsɩ sɔsɔɔnsɩ nɑsǝlɩ.
23 Sɑlʋmɔŋ kɑ tɛɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ ɑwulɑɑ tǝnɑɣɑ toŋ kɛ́ nɑ nyǝm. 24 Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, Ɩsɔ kɑ hɑ-ɩ nyǝm kɛ́ nɑ yǝlɑɑ lɩɩkǝnɑ pɑɑ timpi nɑ pɑ́ kɔŋɩ-ɩ tɔmnɑɑ pɔɔsʋɣʋ. 25 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ, yǝlɑɑ mpɛ pɑ kɔŋɑɣɑnɑ-ɩ kʋcɔɔŋ kɛ liɣitee wontu, nɑ wʋlɑ, nɑ wontu kʋsusuutu, nɑ yoou wontu, nɑ tulɑɑlʋnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ kpɑŋɑsɩ.
26 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kpeɣelɑ ɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ, nɑ pǝ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ pǝ́ lɩɩ kɛɛkɛnɑɑ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝlɛ (1400), nɑ kpɑɣɑnǝŋ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000). Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ cosi pǝ tɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ ɩ kiŋ kɛ Yosɑlɛm. Pǝ kɑɑsɑ nti ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ tǝlɛɣɛ timpi timpi pɑɑ tɑɣɑnɑɑ sɩ pɑɑ sɩɩ-tɩ tɔ. 27 Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ, liɣitee kɑ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɛɛ. Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ́ɑ́ tɔlɩ yem ɩsɩɩ tɩɩŋ kpɑɩ nyǝŋ wei ɩ nyɔɔkɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ. 28 Icipiti nɑ Silisii pǝ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ pɑɣɑtǝlɑɑ pukɑɣɑ nɑ pɑ́ yɑkɩ wulɑʋ kɛ kpɑɣɑnǝŋ nɑ pɑ́ kɔŋnɑ. 29 Liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑsǝtoso (600) kɛ pɑ yɑkɑɣɑ Icipiti yoou kɛɛkɛnɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑ kpɑɣɑnǝŋ kɛ nyǝɣǝtʋ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150). Pɑɣɑtǝlɑɑ kʋlʋmɑɑ mpɛ pɑ́ yɑkɑɣɑnɑ nɑ pɑ́ pukinɑ Hiti ɑwulɑɑ nɑ Silii nyǝ́mɑ.