9
Tɑcɑɑ lɩɩ Sɑlʋmɔŋ tɔɔ kɛ́ tɔm nɑɑlɛ nyǝm
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 7:11-22)
Wɑɑtʋ wei wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ cɑɑkɑɣɑ tɔɣɔ ŋmɑʋ tɔ. Ɩlɛnɑ, Tɑcɑɑ lɩɩ ɩ tɔɔ kɛ́ tɔm nɑɑlɛ nyǝm kɛ teitei ɩsɩɩ ɩ kɑ lɩɩʋ ɩ tɔɔ kɛ́ Kɑpɑwɔŋ tɔ. Nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Mɑ nɩɩwɑ nyɑ́ wiinɑʋ, ɩlɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte n ŋmɑ́ ɩsǝntɔ tɔ tǝ pǝsɑ mɑ nyǝntɛ. Mɑɑ wɛɛ tǝ tɑɑ kɛ́ tɑm nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ-tɛ, nɑ mɑ́ lɑkɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ kɛ tɑm. Ye nyɑɑ tɔmɑ teu nɑ lotu kʋlʋmtʋ, ɩsɩɩ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti, nɑ ń tǝŋǝɣɩ mɑ kiiŋ nɑ ń tɔkǝɣɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ nti mɑ tʋ-ŋ tɔ, ɩlɛ mɑɑ yele nɑ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ nyɔɔ toŋ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ sɩɩ nɔɣɔ kɛ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti sɩ, ɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔkǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ sǝm wɑɑlɩ. Amɑ ye nyɑnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ nɑ nyɑ́ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɩ́ lɔ-m, nɑ ɩ́ kisi mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ kiiŋ wei mɑ tʋ-mɛ tɔ, nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ tɩɩŋ tɔɔ nɑ ɩ́ lɑɑkɩ-ɩ. Ɩlɛ mɑɑ kpiisi-mɛɣɛ tɛtʋ nti mɑ hɑ-mɛ ɩsǝntɔ tɔ tǝ tɔɔ, nɑ mɑ́ lɔ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ pǝsɑ mɑ nyǝntɛ ɩsǝntɔ tɔ, nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ woŋ-mɛ nɑ pɑ́ pɑɑnɑ-mɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ yǝlɑɑ kɑ tǝŋǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte tɩɩ te teu kɛ mpʋ tɔ tǝ kiŋ, nɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pǝ́ lɑ-wɛɣɛ piti, nɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ pɑ tɩ sɩ: Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ tɛtʋ tǝnɛ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛɣɛ mpʋ? Ɩlɛnɑ pɑ́ cɔ-wɛ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɔwɑ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ. Ɩnɩ ɩ lǝsǝnɑ pɑ cɑɑnɑɑ kɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ tɩɩŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ tǝŋsɑ-wɛɣɛ mpusinɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ.
Sɑlʋmɔŋ tǝmɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 8:1-18)
10-11 Tiii wulɑʋ Hilɑm kɑ hɑnɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ tɑɑsɩ kʋpɑŋsɩ tǝnɑ, nɑ wʋlɑnɑɑ tǝnɑ mpɑ ɩ nyɩɩlɑɣɑ sɩ ɩ ŋmɑɑkǝnɑ tɔ. Pɩɩsɩ sikɑ hiu nɑ Sɑlʋmɔŋ tɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kɛ ŋmɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ Hilɑm kɛ ɑcɑlɛɛ hiu kɛ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɩɩ Tiii nɑ ɩ́ kɔɔ ɑcɑlɛɛ ɑnǝɣɩ nɑʋ. Amɑ ɩ lɑŋlɛ tɑ hɛɛ. 13 Ntɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ tɑɑpɑlʋ Sɑlʋmɔŋ, ɑcɑlɛɛ nnɑ n hɑ-m ɩsǝntɔ tɔ ɑ tɑ nii ɩsǝlɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ pɑ sʋʋ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋɣʋ yɑɑʋ sɩ: Tɛtʋ tɑ nii ɩsǝlɛ. 14 Pǝyele wʋlɑ tɔɔnǝnɑɑ tooso nɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ Hilɑm kɑ tilinɑ Sɑlʋmɔŋ.
15 Tǝlɑsɩ tǝmɑ kɛ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kɑ tʋwɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ, nɑ Milo, nɑ Yosɑlɛm koloosi. Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ Hɑsɔɔ nɑ Mekito nɑ Kesɛɛ pǝ ɑcɑlɛɛ. 16 Icipiti wulɑʋ kɑ yoonɑ Kesɛɛ ɩcɑtɛ kɛ́, nɑ ɩ́ kʋ́ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝ tɑɑ tɔ nɑ ɩ́ sɔ-tɛɣɛ kɔkɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ sɑɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ ɩlɛnɑ Icipiti wulɑʋ hɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ ɩcɑtɛ ntɛ. 17 Pǝ tɔɔ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ tɑɣɑnɑ-tɛɣɛ ŋmɑʋ, nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tɔtɔɣɔ Pɛtɩ-Holoŋ-Pǝtɛɛ nyǝŋ, 18 nɑ Pɑɑlɑ nɑ Tɑmɑɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ. 19 Nɑ ɑcɑlɛɛ wenɑ ɑ tɑɑ ɩ sɩɩkɑɣɑ ɩ tɔɣɔnɑsɩ tɔ. Nɑ wenɑ ɑ tɑɑ ɩ sɩɩkɑɣɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ tɔ. Nɑ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑ́ pǝ tǝnɑ mpi ɩ cɑɑ tɔɣɔ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ Lipɑŋ pʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
Ɩsǝnɑ Sɑlʋmɔŋ kɑ tɑɣɑnɑ tǝlɑsɩ tǝmɑ ɑnɩ tɔɣɔlɔ. 20 Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ pɑ wɛ tɛtʋ tɑɑ kɛ́. Ɩsɩɩ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Hiti nyǝ́mɑ, nɑ Peliisi nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ. 21 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ kʋ-wɛ tɔɣɔ pɑ kɑɑsɑɑ. Mpɛɣɛ Sɑlʋmɔŋ tʋwɑ tǝlɑsɩ tǝmɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. 22 Amɑ pǝ kɑɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ, wulɑʋ tɑ tʋ pɛlɛɣɛ tǝmɑ kɛ mpʋ. Pɛlɛɣɛlɛ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ, nɑ sǝkpemɑ, nɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ kpɑɣɑnǝŋ pɑɑsǝnlɑɑ. 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝmlɛ pɑɑsǝnlɑɑ kpɑ tǝmɑ lɑtɑɑ kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (550) nɑ pɑ́ feŋiɣi Sɑlʋmɔŋ tǝmlɛ lɑtɑɑ.
24 Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ ɑlʋ Icipiti nyǝŋ lɩɩ Tɑfiiti tɛ, nɑ ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ ŋkɑ ɩ pɑɑlʋ ŋmɑ-ɩ tɔ kɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ wulɑʋ tɑɣɑnɩ lonte ntɛ́ nɑ ɩ́ ŋmɑ́ tɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑnɑ pɑ tɛ tɑɑ sɩ Milo tɔ.
25 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ tɔm toosoɣo Sɑlʋmɔŋ lɑkɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ, nɑ ciikuɣu nyǝnsɩ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte ɩ ŋmɑ-ɩ tɔ tǝ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑkɑɣɑ tǝmɑ wenɑ ɑ tɔɔ pɑ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɛ́ tɔ.
26 Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ yele, nɑ pɑ́ sɑɑkɩ kpɩɩlǝŋ kɛ Ɩsǝyɔŋ-Kepɛɛ, kɛ Ɩlɑ cɔlɔɣɔ teŋku kʋsɛɛm nɔɣɔ kɛ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Hilɑm ponɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ kpɩɩlǝŋ sɑɑlɑɑ kʋpɑmɑ, nɑ pɑ́ sǝŋnɑ ɩ nyǝ́mɑ. 28 Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ polo Ofii tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ wʋlɑ kɛ kiloonɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000) nɑ pɑ́ ponɑ Sɑlʋmɔŋ.