8
Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ sɩɩʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 5:2–6:2)
Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ kʋpɑɣɑlɑɑ, nɑ pɑ kpekɑ, nɑ pɑ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ Yosɑlɛm sɩ, pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ Tɑfiiti tɛ, timpi pɑ yɑɑ sɩ Siyɔŋ tɔ, nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kotɑ wulɑʋ tɛɣɛ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ kɛ cokɑ ɑcimɑ tɔɣɔʋ. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kʋpɑɣɑlɑɑ sɩɩ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, nɑ pǝ cokǝle, nɑ pǝ wontu. Ɩlɛnɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kotinɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ, pɑ́ lɑ́ kɔtɑɣɑ kɛ heeŋ nɑ nɑɑŋ tuutuumɑ pǝ fɛɩ kɑlʋɣʋ.
6-7 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kɔtǝlɑɑ sʋʋnɑ-ɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ kɛ ɩ lonte kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ keŋ tɛɛ, nɑ pǝ́ kenti ɩ nɑ ɩ kpɑtǝŋ wei pɑ kpɑkǝɣǝnɑ-ɩ tɔ ɩ tɔɔ. Kpɑtǝŋ ɩnɩ ɩ kɑ tɑɣɑlɑɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ ye n wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, n nɑɑkɩ-ɩ kɛ́. Amɑ ye ɑwɑlɩ tɔɔ, ɩlɛ nn nɑɑkɩ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. Moisi kʋsǝsɩɩtʋ pɛɛ kpɑɑtɑnɑɑ nɑɑlɛ wei Ɩsɔ kɑ cɛlɑ-ɩ Holɛpʋ pʋɣʋ tɔɔ tɔ, pɑ tike pɑ wɛnnɑ pǝ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ kɛ pɑ Icipiti lɩɩʋ wɑɑlɩ.
10 Wɑɑtʋ wei kɔtǝlɑɑ lɩɩnɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩsɔŋmʋntʋ hɑɣɑ kutuluɣu tɑɑ. 11 Hɑlɩ kɔtǝlɑɑ tɑ pǝsɩ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ teu kɑ sunɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ mɑpɑ kɑpukɑ sɩ:
Hɑlɩ Tɑcɑɑ nyɑɑ tɔmnɑ sɩ,
sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ kɛ́ n kɑ́ cɑɣɑ.
13 Amɑ mɑ ŋmɑ-ŋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ
nte tǝ tɑɑ n kɑ́ cɑɣɑ tɑm tɔɔ tɔ.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tʋlʋɣʋ fɑɑci
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 6:3-11)
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kɛɛsǝnɑ kotilɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ sɛɛ-wɛ. 15 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Mɑ sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ. Mpi tɔ, n lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ n kɑ sɩɩʋ mɑ cɑɑ Tɑfiiti kɛ nɔɣɔ tɔ sɩ, 16 hɑtoo kʋyɑkʋ ŋku ɩnɩ n lǝsʋɣʋ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Icipiti tɑɑ tɔ, n tɑ lǝsǝtɑ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑtǝlɩ sɩ pɑ́ ŋmɑ-ŋ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ nɑ ń cɑɣɑ. Amɑ Tɑfiiti kɛ n lǝsɑɑ sɩ ɩ́ lɑ pɑ wulɑʋ. 17 Hɑlɩ ɩ́lɛ́ ɩ mɑɣɑsɑɣɑ sɩ ɩ ŋmɑɑkɩ-ŋ tǝsɛɛlɛ. 18 Amɑ Ɩsɔ nyɑ́ n tɔmɑ-ɩ sɩ: N mɑɣɑsʋɣʋ mpʋ tɔ, pǝ wɛ teu yɑɑ, 19 ɩlɛ nyɑ́ pǝyɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ ŋmɑnɑ-m, pǝ tɑɣɑ nyɑ́. 20 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɔkɑ ɩsǝnɑ ɩ kɑ sɩɩwɑ tɔ, nɑ mɑ́ lɛɛtɩ mɑ cɑɑ lonte tɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ, nɑ mɑ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛ. 21 Hɑlǝnɑ mɑ́ lɑ nyɑ́ ɑtɑkɑɑ tǝcɑɣɑlɛ. Ɩ tɑɑ kɛ́ nɔɣɔ ŋkɑ nyɑ́ nɑ tɑ cɑɑnɑɑ ɩ́ pɛɛlɑ pɑ Icipiti tɑɑ lǝsʋɣʋ wɑɑtʋ tɔ, kɑ pɛɛ kpɑɑtɑnɑɑ wɛɛ.
Sɑlʋmɔŋ sǝlǝmʋɣʋ sɔsɔɔʋ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 6:12-40)
22 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ sǝŋɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kite kɛ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɑsɩ ɩ niŋ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: 23 Hɑɩ, Tɑcɑɑ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ. Ɩsɔ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ ɩsɩɩ nyɑ́. Pɑɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ kɛ́ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, pɑɑ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ ɑtɛ cǝnɛ. N sɔɔlɑ mpɑ pɑ lɑkɩ nyɑ́ tǝmlɛ nɑ lotu kʋlʋmtʋ tɔɣɔ, nɑ ń lɑkɩ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ n kɑ sɩɩwɑ tɔ. 24 Mpʋ ɩnǝɣɩ n lɑpɑ mpi n kɑ sɩɩ mɑ cɑɑ Tɑfiiti tɔɣɔ sɑŋɑ. 25 Hɑɩ Tɑcɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ, lɑ tɔtɔɣɔ nɔɣɔ ŋkɑ n kɑ sɩɩ-ɩ tɔ sɩ, ye ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔmɑ teu ɩsɩɩ ɩnɩ ɩ tɔm tɔ, mpɛ pɑɑ tɔkǝnɑ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ tɑm nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tɔɔ. 26 Hɑɩ, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń lɑ nɔɣɔ ŋkɑ n kɑ sɩɩ mɑ cɑɑ tɔ.
27 Ɩlɛ tɑmpɑnɑ Ɩsɔ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɑtɛɣɛlɛ? Mpi tɔ, pɑɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ kʋ tɔɔmǝŋ tɔ, ɩ tɑ mɑɣɑ kʋ tɑɑ. Pǝyele Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ ŋmɑ-ŋ tɔ, tǝ tɑ hɑŋnɑ mpʋ. 28 Hɑɩ, Tɑcɑɑ, pɑɑ nɑ mpʋ kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ mɑ tɔɔ, nɑ ń nɩɩ mɑ wiinɑʋ nɑ mɑ yɑɑʋ mpi mɑ yɑɑkɩ-ŋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ. 29 Kuli nyɑ́ ɩsɛ nɑ ń pɑɑsǝnɑ kutuluɣu kʋnɛɣɛ ilim nɑ ɑhoo. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ n tɔmɑ sɩ n kɑ́ cɑɣɑ. Ɩlɛ nɩɩ mɑ kʋsǝlǝmʋtʋ. 30 Nɩɩ yɑɑʋ mpi mɑ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝ yɑɑkɩ-ŋ cǝnɛ tɔ. Hɑɩ, nɩɩ tɑ kʋsǝlǝmʋtʋ kɛ ɩsɔtɑɑ timpi n wɛɛ tɔ, nɑ ń hɩɩsɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ.
31 Ye nɔɣɔlʋ pǝntǝnɑ ɩ tɔɣɔntǝlɛ, ɩlɛnɑ pɑ yɑɑ-ɩ sɩ ɩ́ kɔɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ nɑ ɩ́ tuunɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɩsɛntɑɑ sɩ ɩ tɑ nɑ. 32 Hɑɩ, Tɑcɑɑ, nɩɩ pɑ tɔm kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń fɑɣɑsɩ-wɛ, nɑ ń kʋ tɑsǝkǝlɛ tʋ tɔm, nɑ ń hʋ́lɩ́ tɑmpɑnɑ tʋ.
33 Yɑɑ ye pǝ kɔmɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ, ɩlɛnɑ pɑ kolontunɑɑ kǝlɩ-wɛ, nɑ pɑ́ kɔɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ cǝnɛ sɩ, ń tɑɣɑnɩ-wɛ, nɑ pɑ́ sɛɛ-ŋ nɑ pɑ́ wiinɑ-ŋ. 34 Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ, nɩɩ pɑ tɔm kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń tɑɣɑnɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ń mǝŋnɑ-wɛɣɛ pɑ tɛtʋnɑɑ mpɑ ń kɑ hɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔ. Mpi tɔ, pɑ kɛ́ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ́.
35 Yɑɑ ye pɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ nɑ ń yele nɑ tɛʋ wʋlɩ-wɛ nɑ pɑ́ cɛkǝnɑ mpʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛ tǝ tɔɔ, nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ-ŋ, nɑ pɑ́ sɛɛ-ŋ, nɑ pɑ́ pɑsɑ pɑ tɩ, nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ timpi pɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ tɔ. 36 Ɩlɛ Tɑcɑɑ, nɩɩ pɑ tɔm kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń hɩɩsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ. Mpi tɔ, pɑ kɛ́ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ́, nɑ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛ hʋlɩ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ pɑɑ tɔ teu tɔ. Ɩlɛnɑ ń yele nɑ tɛʋ nɩɩ tɛtʋ nti n hɑ-wɛ sɩ tǝ́ pǝsɩ pɑ nyǝntʋ tɔ tǝ tɔɔ.
37 Yɑɑ ye yʋlʋkʋsǝkʋ lɩɩnɑ, yɑɑ kʋtɔɣɔʋ mɔɔnɑɑ, yɑɑ kʋ sǝpɑ, yɑɑ kʋtoloŋ yɑɑ nyɔɣɔsɩ lɩɩnɑ, yɑɑ kolontunɑɑ sʋʋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ-wɛ. Pɑɑ wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ, yɑɑ kʋtɔŋ nɑkʋlɩ kʋ tɩɩ kɔmnɑ, 38 nɑ pǝ́ hɑŋ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɩɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ sɔŋ nɑ ɩ́ kɛɛsǝnɑ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ tǝnɛ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ wiinɑ-ŋ, nɑ ɩ́ tɛɣɛ-ŋ niŋ. 39 Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ, nɩɩ ɩ tɔm kɛ nyɑ́ tǝcɑɣɑlɛ kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń tɑɣɑnɩ pɑɑ wei ɩ tǝwɑkǝllɛ nɑ ń kɛɛsǝnɑ ɩ tɔntɛ. Mpi tɔ, nyɑ́ nyǝmnɑ pɑɑ wei ɩ lotu. 40 Lɑkɩ-wɛɣɛ mpʋ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ seekɩ-ŋ tɑm kɛ́ tɛtʋ nti n hɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔ tǝ tɑɑ.
41-42 Yɑɑ ye kpɑɩ nyǝ́mɑ nɩɩ nyɑ́ hǝtɛ teu tɔm, nɑ tomɑ sɔsɔɔnɑ wenɑ n lɑkǝnɑ tɔ, nɑ pɑ́ lɩɩ pɑ tɛ nɑ pɑ́ sɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ kɔɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ cǝnɛ nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ-ŋ. 43 Ɩlɛ Tɑcɑɑ, nɩɩ pɑ tɔm kɛ nyɑ́ tǝcɑɣɑlɛ kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń lɑ-wɛɣɛ pɑ kʋsǝlǝmǝm. Mpʋ pɩɩ yelinɑ nɑ ɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ nyɩ-ŋ, nɑ pɑ́ seekɩ-ŋ ɩsɩɩ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ seekuɣu-ŋ tɔ. Pɑɑ nyɩ tɔtɔ sɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ ŋmɑ-ŋ tɔ, tǝ kɛ́ nyɑ́ nyǝntɛ tǝkpɑtɑɑ.
44 Yɑɑ ye ń tʋ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ yoonɑ pɑ kolontunɑɑ, nɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ nyɑ́ ɩcɑtɛ kʋlǝsǝlɛ tǝnɛ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ ŋmɑ-ŋ ɩsǝntɔ tɔ, pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ-ŋ. Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ 45 nɩɩ pɑ wiinɑʋ kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ nɑ ń wɑɑsɩ-wɛ.
46 Yɑɑ ye pǝ kɔmɑ nɑ pɑ́ wɑkǝlǝnɑ-ŋ. Mpi tɔ, yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ sɩ ɩɩ wɑkǝlǝɣɩ. Ntɑnyɩ n kɑ́ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ń yele nɑ pɑ kolontunɑɑ kǝlɩ-wɛ, nɑ pɑ́ kpɑ-wɛɣɛ yomle, nɑ pɑ́ ponɑ-wɛɣɛ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ yɑɑ pooluŋ tɑɑ. 47 Ɩlɛnɑ pɑ́ pǝsǝnɑ lɑɑkɑlɩ kɛ tǝnɑ sɩ pɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ, pɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ, pɑ tɔm sǝpɑ. 48 Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝlǝmɩ-ŋ nɑ pɑ lotu tǝnɑɣɑ timpi ɩnɩ pɑ wɛ mpʋ tɔ. Nɑ pɑ́ kɛɛsɩ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ nyɑ́ ɩcɑtɛ tǝnɛ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ ŋmɑ-ŋ ɩsǝntɔ tɔ pɑ tɔɔ, kɛ tɛtʋ nti n hɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔ tǝ tɑɑ cǝnɛ. 49 Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ, nɩɩ pɑ wiinɑʋ kɛ nyɑ́ tǝcɑɣɑlɛ kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ, nɑ ń wɑɑsɩ-wɛ. 50 Ɩlɛnɑ ń tɑɣɑnɩ timpi pɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ tɔ, nɑ ń yele nɑ pɑ kolontunɑɑ nɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ. 51 Pɔpɔtʋ fɛɩ, pɑ kɛ́ nyɑ́ piyɑ kɛ hɑtoo kʋyɑŋku n lǝsɑ-wɛɣɛ Icipiti wɑhɑlɑ sɔsɔ tɑɑ tɔɣɔ.
52 Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, nɩɩkɩ sǝlǝmǝŋ wei mɑ́ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ tɩɩ sǝlǝmǝɣɩ-ŋ pɑɑ wɑɑtʋ wei tɔ. 53 Mpi tɔ, nyɑ́ lǝsǝnɑ-tʋɣʋ piitimnɑɑ tǝnɑ hɛkʋ sɩ tǝ́ pǝsɩ nyɑ́ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ n yeluɣu nɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ Moisi heeli-wɛɣɛ sɑɑ wei n lǝsɑ tɑ cɑɑnɑɑ kɛ Icipiti tɑɑ tɔ.
Sɑlʋmɔŋ kooliɣi sɑmɑɑ kɛ Ɩsɔ koolee
54 Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kite kɛ Sɑlʋmɔŋ kɑ luŋɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɑsɩ ɩ niŋ nɑ ɩsɔtɑɑ, nɑ ɩ́ wiikinɑ Tɑcɑɑ. Ɩ tɛmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ 55 nɑ ɩ́ kooli sɑmɑɑ wei ɩ kɑ kotɑ tǝnɑ tɔɣɔ kʋpɑntʋ sɩ: 56 Mɑ sɛɛ Tɑcɑɑ nyɑ́ wei n yelɑɑ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛɛsɩ, ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, n lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ n kɑ́ sɩɩʋ nyɑ́ nɔɣɔ kʋpɑŋkɑ nɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ Moisi nɔɣɔ tɔ. 57 Tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wɛɛ tɑ wɑɑlɩ, ɩsɩɩ n kɑ wɛʋ tɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ wɑɑlɩ tɔ. Tɑɑ lɔ-tʋ. Pǝ́cɔ́ tɑɑ yele-tʋɣʋ wɑɑsʋɣʋ. 58 Yele nɑ tǝ́ nɩɩkǝnɑ-ŋ tɑm, nɑ tǝ́ tɔŋ nyɑ́ mpɑɑŋ tɑɑ ɩsɩɩ n cɑɑkɩ tɔ, nɑ tǝ́ tɔkɩ nyɑ́ kiiŋ, nɑ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ, nɑ nyɑ́ kʋtʋtʋtʋ nti n kɑ tʋ tɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ tɔ. 59 Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔɔsǝɣɩ mɑ wiinɑʋ pǝnɛ pǝ tɔɔ kɛ́ ilim nɑ ɑhoo, nɑ n sǝŋnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ tɑɣɑ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. 60 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ nyǝnɑ sɩ, Tɑcɑɑ tike ntɛ́ Ɩsɔ, nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔtɔ. 61 Nɑ mǝ lǝsɑsɩ nɑ́ɑ́ sʋʋ-ɩ teu tǝmɑmmɑm nɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ ɩ kiiŋ, nɑ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ, ɩsɩɩ ɩ́ lɑkʋɣʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ.
Kɔtɑsɩ nsi pɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ tɔ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 7:4-10)
62 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ kotɑ tǝnɑ tɔ, pɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ kɛ 63 ciikuɣu kɔtɑsɩ kɛ nɑɑŋ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000) nɑ heeŋ nɑ pǝ́ŋ kɛ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000) kɛ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tʋlʋɣʋ tɔɔ. 64 Kɔtɑsɩ tɑ mɑɣɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ yele nɑ pɑ́ lɑ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝnsɩ nɑ ciikuɣu nyǝnsɩ nim cɔlɔ nim cɔlɔ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ tɔɔ.
65 Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Sɑlʋmɔŋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ tuutuumɑ wei ɩ lɩɩnɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ tɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ Lepo-Hɑmɑtɩ hɑlǝnɑ pǝ́ sɩɩnɑ Icipiti lɔɔʋ tɔ, pɑ tɔɣɔ cokɑ ɑcimɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 66 Kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule kɛ wulɑʋ yɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ sɛɛ-ɩ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ kpe ɩ tɛ nɑ lɑŋhɛɛlɛ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lɑpɑ ɩ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋpɑntʋ.