7
Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ ŋmɑʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑwɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ. Pɩɩsɩ sikɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso, ɩlɛ ɩ tɛmɑ-kɛɣɛlɛ. Kutuluɣu ŋku pɑ yɑɑkɑɣɑ sɩ, Lipɑŋ hɔtʋɣʋ tɔɣɔ Sɑlʋmɔŋ cɑɑlǝnɑ ŋmɑʋ. Kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ. Pɑɑ temɑ kʋ pɑtɑ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ nɑ tesikɑsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ loosi liɣiti tɔɣɔ pɑ yɑɑkɑɣɑ-kʋɣʋ mpʋ. Kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ kɛ pɑ kɑɣɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ pɑtɑ kpɑtǝŋ. Pɑɑ looŋɑ ŋkɑɣɑ kpeŋkpelɑsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ, nɑ sɩ́ lɩɩ loosi tooso nɑ sɩ́ tǝnɑ tesikɑsɩ tɔɔ. Pǝ kɑɑsɩ nɑ pɑ́ tʋlɩ pǝtolee loosi tooso tooso kɛ́ kutuluɣu ŋkʋ kʋ kɔŋkɔmǝŋ nɑɑlɛ tɔɔ, nɑ ɑ́ nyǝnǝɣɩ tǝmɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́lɩ́ kʋ kɔŋkɔmǝŋ nɑɑlɛ tɔɔ kɛ́ nɔɔnɔɔsɩ kootɑnɑɑ nyǝnsɩ kɛ tooso tooso nɑ sɩ́ nyǝnǝɣɩ tǝmɑ.
Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ ɑkelenɑɑ kutuluɣu nɑ kʋ tɑɣɑlǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ, nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ. Kʋ nɑ kʋ ɑkelenɑɑ nɑ kʋ sɑkɑɣɑ. Kʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kutuluɣu ŋku pɑ yɑɑ sɩ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ tɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ŋmɑwɑ kɑwulɑɣɑ kpɑɑŋ tɔtɔ. Tǝnɑɣɑ Sɑlʋmɔŋ hʋʋkɑɣɑ tɔm nɑ ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɑmpɑnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pɔ kʋ tǝnɑɣɑ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ, kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ɑtɛ tɔ, nɑ pǝ́ yoosinɑ pɑtɑ.
Pɑ ŋmɑwɑ ɩ kutuluɣu kʋsʋsʋʋʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei kɛ́ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ kutuluɣu wɑɑlɩ nɑ wɑɑʋ lɛŋkʋ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑ́ kutuluɣu lɛŋkʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei kɛ́ ɩ ɑlʋ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ.
Pɛɛ kʋsɑɑkɛɛ kʋpɑmpɑnɑ kɛ pɑ ŋmɑwɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ, nɑ pǝ koloosi kɛ too kite tɛɛ hɑlǝnɑ kʋ ɩmɑɑlɛ. Pɑ sɑɑkɑ-yɛɣɛ ɑ tɑɑ nɑ ɑ wɑɑlɩ kɛ́ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑɑ tɔ. 10 Kʋkpɑmǝŋ kʋpɑŋ wei ɩ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ kɑkpɑsɩ nɑ liɣiti liɣiti tɔɣɔ pɑ sɩɩnɑ kite. 11 Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑnɑ pɛɛ kʋsɑɑkɛɛ nɑ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ. 12 Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ koluŋɑ sɔsɑɣɑ nɑ pɛɛ loosi tooso, nɑ kpeŋkpelɑsɩ looŋɑ kɛ teitei ɩsɩɩ pɑ ŋmɑʋ tɑɣɑ ŋkɑ n tɑkɩ nɑ ń tɛlǝsɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ, nɑ pǝ tɑɑ tɔɔ koluŋɑ.
Koolu Hilɑm tǝmɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 2:12-13)
13-14 Koolu nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Hilɑm, ɩ cɑɑ kɛ Tiii tʋ, nɑ ɩ too kɛ Nɛfǝtɑli kpekǝle tɑɑ tʋ, ɩlɛ ɩ too ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ leelu. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ nyǝmɑ́ nyǝɣǝtʋ kʋsɛɛmtʋ lupu kɛ teu kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ tilɑɑ sɩ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ lupi-ɩ wontunɑɑ.
Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ɑkelenɑɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 3:15-17)
15 Hilɑm lupǝnɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ɑkelenɑɑ kɛ nɑɑlɛ. Pɑ kʋŋkʋlʋmǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ. Pɑ yɑsǝlɑɣɑ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑtoso. 16 Ɩlɛnɑ ɩ́ lu kɑhusi tɑkɑ kɛ́ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ŋkʋ nɑ ɩ́ tǝnɩ ɑkelenɑɑ mpɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Pɑɑ ŋku kʋ wɛnɑ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. 17 Nɑ Hilɑm lu cɑŋǝm wontu kɛ tɔm nɑɑlɛ. Lɛntɩ wɛ ɩsɩɩ puluɣu, lɛntɩ ɩsɩɩ yɔm nɑ ɑtʋɣʋsɑ, nɑ ɩ́ tʋ́ pɑɑ ɑkele wei ɩ kɑhukɑ tɔɔ kɛ́ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 18 Ɩlɛnɑ ɩ́ lu cɑŋǝm wontu, ɩsɩɩ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ pee tɑkɑ, nɑ ɩ́ tʋ-yɛɣɛ ɑkelenɑɑ kɑhusi puluŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ kɛ́ loosi nɑɑlɛ nɑ pǝ́ tɑkɩ. 19 Nɑ pɑ́ tɑsɑ cɑŋǝm wontu nɑɑlɛɣɛ lupu, tǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ yɑɑyenɑɑ, nɑ tǝ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑɑlɛ, nɑ pɑ́ tǝnɩ pɑɑ ɑkele wei ɩ tɔɔ. 20 Pɑɑ lɑpɑ cɑŋǝm pʋlʋpʋnɑɑ kɛ kpɑɣɑmɑ kpɑɣɑmɑ kɛ ɑkele kɑhukɑ tɔɔ kɛ́ puluɣu nɑ tɩɩŋ pee lɛɛsǝŋ ŋmʋnʋɣʋ (200) loosi nɑɑlɛ. 21 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sikɑ ɑkelenɑɑ mpɛɣɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ. Lɛlʋ nɑ ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ pɑ́ hɑ-ɩ hǝtɛ sɩ Yɑkɛŋ. (Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ Ɩsɔ nyɔɔsǝɣɩ nɑ pɑ tɛ tɑɑ). Nɑ pɑ́ hɑ mpǝtǝŋ tɔɔ nyǝŋ kɛ hǝtɛ sɩ Poosi. (Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ɩnǝɣǝlɛ toŋ tʋ, nɑ pɑ tɛ tɑɑ).
22 Ɩlɛ Hilɑm tɛmɑ ɑkelenɑɑ mpɛ pɑ lupu ntɛ́.
Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyɑmpɑɑni
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 4:2-5)
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm tɑkɑ kɛ́ ɩkulutɑʋ, nɑ pɑ́ pǝlǝɣɩ lʋm, ɩsɩɩ lɩɩlɛ. Nyɑmpɑɑni ɩnɩ ɩ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ ɩ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ titite. Nɑ ɩ ɩkulutɑʋ tɔɔ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ. 24 Nɑ pɑ́ lǝsɩ nyɩɩtʋ nɑtǝlɩ tǝ pee fotoonɑɑ kɛ nyɑmpɑɑni tɔɔ kɛ́ ɩ lupu wɑɑtʋ, nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́. Pɑɑ mɛɛtǝlɩ wei kɛ́ pee hiu. 25 Ɩlɛnɑ pɑ́ lu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ nɑɑŋ lɛɛsǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ, nɑ pɑ́ pɩɩlɩ-ɩ tooso tooso kɛ tɔm liɣiti. Lɛlǝŋ nyǝnǝɣǝnɑ ilim tǝlɩɩlɛ, lɛlǝŋ nɑ pǝ tǝtʋlɛ, lɛlǝŋ nɑ pǝ ntɔɣɔŋ nɑ lɛlǝŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ nyɑmpɑɑni ɩnǝɣɩ nɑɑŋ lɛɛsǝŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ. 26 Nyɑmpɑɑni ɩnɩ ɩ kpɩɩsǝŋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ ntɑntɑkʋ wɑŋ. Nɑ ɩ ntompee ɩsɩɩ poosiyɑ, nɑ ɑ́ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ yɑɑyenɑɑ. Nyɑmpɑɑni ɩnɩ ɩ tɔkɩ ɩsɩɩ lʋm liitilinɑɑ iyisi nɩɩnɑɑsɑ (80000).
Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛɛkɛnɑɑ
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ lʋm kɛɛkɛnɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ. Pɑ tɑɣɑlǝŋ nɑ pɑ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑɑlɛ. Pɑ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. 28 Pɑ lupɑ nyǝɣǝtʋ kɛ́, ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ tǝ tɔɔ kɛ́ lɛntɩ. 29 Nɑ pɑ́ lǝsɩ tǝlɛ tǝ tɔɔ kɛ́ tɔɣɔlɑsɩ nɑ lɑtǝcɛnɑɑ nɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ fotoonɑɑ. Nɑ pɑ́ lɑ mpʋ tɔtɔɣɔ lɛntɩ tɔɔ, nɑ pɑ́ susi cɑŋǝm ɑtʋɣʋsɑ tɑkɑ kɛ́ fotoonɑɑ mpɛ pɑ pǝtɛɛ nɑ pɑ ɩsɔtɑɑ. 30 Pɑɑ kɛɛkɛ wei ɩ kɑ wɛnɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kpɑtǝŋ nɑɑlɛɣɛ, nɑ tǝ tɔɔ kɛ́ pɔpɔlɛɛ liɣiti. Nɑ pɑ tɑmsǝnɑ kpɑtǝŋ ɩnǝɣɩ nyǝɣǝtʋ liɣiti ɩsɩɩ nɔɔhɛɛ tɑkɑ kɛ́ ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ. Ɩlɛ nɔɔhɛɛ ɑnɩ nɑ kɛɛkɛ pɩɩ kɛ́ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́. Amɑ ɑ tɑ tɛɛ ɑtʋɣʋsɑ kɛ tɑɣɑlǝŋ. 31 Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ pʋlʋpʋ ɩsɩɩ pɔpɔtɛ tɑkɑ nɑ tǝ tɑpʋɣʋ kɛ kootɑ nɑ tǝ́ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ tǝnɩ nyɑmpɑɑni. Tǝ wɑŋ sɛkɑ pǝcɔ sɩ pǝ́ lɑ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm. Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ tǝ tɔɔ kɛ́ fotoonɑɑ. 32 Kɛɛkɛ tɛɛ kɛ́ ɩ pɔpɔlɛɛ liɣiti wɛɛ. A kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mpiiŋ tooso, nɑ ɑ nyǝɣǝtʋ kpɑtǝŋ nɑ kɛɛkɛ pǝ tɑmsɑ kʋlʋm. 33 Pɑɑ lupɑ kɛɛkɛ ɩnɩ ɩ pɔpɔlɛɛ kɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ yoou kɛɛkɛ nyǝnɑ. Pǝ́ kpɑɣɑʋ ɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɑkpɑtǝŋ, nɑ ɑ nyǝɣǝlʋkpɑtɑsɩ, nɑ ɑ tiipee tɔ, nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ pɑ lupɑ. 34 Nyǝɣǝtʋ nti tǝ wɛ ɩsɩɩ kɛɛkɛ nɔɔhɛɛ tɑkɑ kɛ́ ɩ ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ tɔ, pǝ kpɛntɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́. 35 Pɑɑ kɛɛkɛ wei ɩ tɔɔ kɑ wɛ pɔpɔtɛ tɑkɑ, nɑ tǝ wɑŋ kɛ mpiiu kʋlʋmʋɣʋ. Nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kʋkʋtʋŋ nɑ kʋ hɔɣɔlɑsɩ tɔkɑ-tɛ. Nyǝɣǝtʋ ntɩ nɑ kɛɛkɛ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ kpɛntɑ kʋlʋm. 36 Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ, nɑ tɔɣɔlɑsɩ, nɑ pɑɑŋ fotoonɑɑ kɛ kʋkʋtʋŋ nɑ nyǝɣǝtʋ hɔɣɔlɑsɩ nsɩ sɩ tɔɔ. Nɑ pɑ́ lǝsɩ ɑtʋɣʋsɑ fotoonɑɑ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́. 37 Pɑ lupɑ kɛɛkɛnɑɑ mpɛ pɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ teitei kɛ́. Pɑɑ wei kɛ́ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ ɩtɑmsɑʋ, nɑ pɑ wɑŋ nɑ pɑ tɑɣɑlǝŋ nɑ pɑ wɛɛtʋ wɛ teitei.
38 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lupɑ cɛmsɛnɑɑ sɔsɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ́ tǝnɩ kɛɛkɛnɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ. Pɑɑ cɛmsɛ wei ɩ kʋŋkʋlʋmǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ, nɑ pɑɑ wei ɩ tɔkɩ lʋm tonoonɑɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ. 39 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ lʋm kɛɛkɛnɑɑ kɑkpɑsɩ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ilim mpǝtǝŋ ŋkuluŋɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyǝɣǝtʋ wontu
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 4:7–5:1)
40 Ḿpʋ́ɣʋ́ Hilɑm tɛmɑ cɛmsɛnɑɑ nɑ cɛmsisi nsi pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ, nɑ tɔlʋmɑ lɔɣɔlɑsɩ, nɑ pǝ tǝnɑ mpi Sɑlʋmɔŋ kɑ́ tʋ-ɩ sɩ, ɩ́ lɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ.
41-42 Pǝ kpɑɣɑʋ ɑkelenɑɑ nɑɑlɛ, nɑ pɑ kɑhusi nɑ sɩ
cɑŋǝm wontu, ɩsɩɩ sɩ tɔɔ puluŋ tɔm nɑɑlɛ, nɑ puluŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ
tʋɣʋ pee nɑsǝlɛ (400). Pɑɑ ɑkele wei kɛ́ loosi nɑɑlɛ.
43 Nɑ lʋm kɛɛkɛnɑɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ tɔɔ cɛmsɛnɑɑ
nɑɑnʋwɑ tɔtɔ.
44 Nɑ nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm wei pɑ tǝnɑ lɑtǝcɛnɑɑ nɑɑnʋwɑ
nɑ nɑɑlɛ tɔɔ tɔ.
45-47 Nɑ wontu nti pɑ kuukinɑ tɔlʋmɑ tɔ, nɑ pǝ
lɔɣɔlɑsɩ nɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ.
Nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ tuutuumɑ wei Hilɑm lupɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wontunɑɑ mpɛ nɑ ɩ́ sotiti tɔ, tǝ nyʋɣʋ. Ɩ lɑpɑ-tǝɣɩ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Sɑlʋmɔŋ kɛɛsɑ-ɩ tɔ. Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɑ yɑɑ sɩ Sukɔtɩ nɑ Sɑɑtɑŋ tɔ ɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ pɑ lupɑ-tɩ, nɑ pɑ́ tʋ́-tǝɣɩ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
48 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ lɑpɑ nɑ pɑ́ lu wʋlɑ nyǝmnɑɑ nɑ pɑ́ tʋ́ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ:
Ɩsɩɩ tulɑɑlʋnɑɑ tǝwɔtɛ,
nɑ tɑɑpǝlɩ wei ɩ tɔɔ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ potopotonɑɑ tɔ.
49-50 Nɑ fǝtǝlɑnɑɑ kpelee nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ́ sɩɩ-wɛɣɛ
kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ kutuluɣu ɩsɛntɑɑ. Kɑkpɑsɩ nɑ ntɔɣɔŋ
tɔɔ, kɑkpɑsɩ nɑ mpǝtǝŋ tɔɔ. Nɑ pɑ́ lu fǝtǝlɑnɑɑ
mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pɑ tɔɔ cɑŋǝm nɑ pɑ kpǝtǝlǝŋ tɔm
nɑɑlɛ. Nɑ pɑ́ lu cɛmsɛnɑɑ nɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ
ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ, nɑ kɔpʋnɑɑ, nɑ cofolonɑɑ, nɑ
kɑmpʋnɑɑ mpɑ pɑ tǝkɑ tǝcɑɣɑlɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɔnɔɣɔ
tɔ, pɑ nyǝɣǝtʋ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑmpʋnɑɑ nyǝntʋ tɔtɔ.
51 Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ tɛmɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ mpi ɩ cɑɑ Tɑfiiti kɑ sɩɩwɑ Tɑcɑɑ tɔ nɑ ɩ́ tʋ pǝ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kpɑncoou kutuluɣu tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ wontu lɛntǝnɑɑ kɛ mpʋ.