6
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 3:1-14)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ cɑɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ tǝmlɛ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Icipiti tɑɑ lɩɩʋ pǝnɑɣɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (480) nyǝŋkɑ tɑɑ. Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ liɣiti nyǝŋkɑ ntɛ́ nɑ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑlɛ.
Kutuluɣu ŋku Sɑlʋmɔŋ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ tɔ kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ. Nɑŋ sǝkpeluɣu ŋku n tɑkɩ nɑ pǝ́cɔ́ ń tɛɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ mɑɣɑmɑɣɑ tɑɑ tɔ, kʋlɛ kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wɑŋ wɛʋ tɔ. Nɑ kʋ wɑŋ tɔɔ kɛ́ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ. Nɑ pɑ́ tʋ́ kʋ pǝtolee kɛ nyǝɣǝtʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑlǝsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, nɑ ɩ nɑŋ lɔlɔ nyǝŋkʋ koloosi nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ kɛ́ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu nɑ pǝ́ cɔɔ. Kʋ kutuluŋ wɛ nɑɑlɛ, ɑtɛ nyǝŋkʋ pɑɑsi. Atɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑtɛ nyǝŋkʋ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso. Pǝ tɔɔ nyǝŋkʋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ koluŋɑ yɑsǝlɑɣɑ fɛɩ kʋlʋmɑɣɑ. Kɑ yɑsǝlɑ pǝ tɛɛ kɛ́ nɑ kɑ́ ŋmɩɩkǝnɑ ɩsɔ. Pɑ ŋmɑ-kɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ pɑ́ sɛkǝɣɩ sɩ pɑ́ hiki lonɑ wenɑ ɑ tɑɑ pɑɑ tǝnɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ pɑtɑnɑɑ kpɑtǝŋ tɔ. Pɑɑ tɛmɑ pɛɛ wenɑ pɑ ŋmɑɑkɑɣɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ mpʋ tɔɣɔ sɑɑkʋɣʋ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ tɑ lɑnɑ lɑɑlɛ, yɑɑ mɑɑlǝtoo, yɑɑ nyǝɣǝlʋɣʋ nɑkʋlǝɣɩ ŋmɑʋ wɑɑtʋ. Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑtɛ nyǝŋkʋ nɔnɔɔsɩ kɑ wɛnnɑɑ. Nɑ tǝnɑɣɑ pɑ lɑpɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ ɩnɩ ɩ tǝkpɑlɛ nte yʋlʋ kpɑɑkɩ nɑ ɩ́ cɔɔkɩ kilikite tɔ. Pɑ tɛmɑ-ɩ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ ɩ pɑtɑnɑɑ kɛ tɩɩŋ kʋpɑŋ kpeŋkpelɑsɩ. 10 Atɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ŋku pɑ mɑlǝsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ koloosi kɛ mpʋ, nɑ pǝ́ cɔɔ tɔ, kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ hɔɣɔlʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑtɑnɑɑ kpɑtǝŋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ koluŋɑ tɔɔ.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Sɑlʋmɔŋ sɩ: 12 Ɩsɩɩ n ŋmɑɑkʋɣʋ-m Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɛ ɩsǝntɔ tɔ, ye n tǝŋɑ mɑ kiiŋ, nɑ ń tɔkǝɣɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ, mɑɑ lɑ-ŋ nti mɑɑ sɩɩ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti tɔ. 13 Mɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ cɑɣɑ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛkʋ, mɑ kɑɑ lɔ-wɛ.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɑɣɑnʋɣʋ
14 Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ, ɩsɩɩ Sɑlʋmɔŋ kɑ́ kɛɛsʋɣʋ-wɛ tɔ. Ɩlɛnɑ 15 pɑ́ mɑtɩ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ kɛ kutuluɣu koloosi tɔɔ nɑ pǝ tɑɑ tɔɔ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ ɑtɛ nɑ pǝ́ yoosinɑ pɑtɑ tɔ, nɑ pɑ́ pɔ-sɩ tɔtɔɣɔ ɑtɛ. 16 Ɩlɛnɑ pɑ́ cosi Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ́ kɑɣɑ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ sɩ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ tǝnɑɣɑ hǝtɛ sɩ tǝcɑɣɑlɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nyǝntɛ. 17 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu. 18 Kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ tike wɑɑsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔɔ. Pɩɩ nɑɑkɩ pɛɛ wenɑ pɑ́ ŋmɑnɑ-tɛ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ kpeŋkpelɑsɩ tɔɔ kɛ́ yɑɑyenɑɑ nɑ tɩɩŋ nɩɩlɩ ɩ pee fotoonɑɑ. 19 Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ ńtɛ́ sɩ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. 20-21 Kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɣɑlǝŋ nɑ kʋ wɑŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́. Nɑ pɑ́ pɔ wʋlɑ kɛ kʋ tɑɑ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kɑɣɑ wʋlɑ ɑlukpɑlɑ kɛ kʋ nɔɣɔ. Nɑ pɑ́ sɩɩ tǝnɑ tɔtɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte pɑ kɑmɑ tɑɑsɩ nɑ pɑ́ wɑɑsɩ-tɛɣɛ wʋlɑ tɔ. 22 Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝnɑ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ pɑ pɔwɑ wʋlɑ.
23-26 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɑɑkɑ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ Olifi tɔɣɔ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɑ pɑ yɑɑ sɩ Selupɛŋnɑɑ tɔ pɑ lɛɛsǝŋ nɑɑlɛ nɑ pǝ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ sɩ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ cɔlɔ. Pɑɑ wei ɩ keŋ nɑɑlɛ tɑɣɑlǝŋ kpɛntǝɣɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ kɑkpɑsɩ. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɩɩ-wɛɣɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ kutuluɣu hɛkʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ hɛtɩ pɑ keŋ nɑ pɑ kenɔɔsɩ nɑɑlɛ suli hɛkʋ tɑɑ. Nɑ ɩnɛ ɩ nyǝŋkɑ yoosinɑ kutuluɣu nɑ cǝnɛ, nɑ ɩnɛ nɑ cǝnɛ. 28 Ɩlɛnɑ pɑ́ wɑɑsɩ-wɛɣɛ wʋlɑ.
29 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lǝsɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ, nɑ pɑɑŋ fotoonɑɑ nɑ yɑɑyenɑɑ kɛ kutuluɣu koloosi tǝnɑ tɑɑ nɑ sɩ wɑɑlɩ. 30 Nɑ pɑ́ wɑɑsɩ wʋlɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ pǝ ɑtɛ.
31 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɑɑkɩ Olifi tʋɣʋ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kutuluɣu nɔnɔɣɔ kɑmpʋ kɛ kʋtǝkǝŋ nɑɑlɛ. Pɑɑ sɑɑkɑ-ɩ tuusolɑ kɑkpɑsɩ kɛ́, nɑ ɩ́ wɛ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩsɔtɑɑ tɔɔ. 32 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lǝsɑ ɩ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ, nɑ pɑɑŋ fotoonɑɑ, nɑ yɑɑyenɑɑ, nɑ pɑ́ wɑɑsɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑ pɑɑŋ kɛ wʋlɑ. 33 Tʋɣʋ ŋkʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ pɑ sɑɑkɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑmpʋ. Ɩlɛ tuusolɑ liɣiti tike kɛ pɑ tʋ́ ɩ́lɛ́. 34 Kʋtǝkǝŋ nɑɑlɛɣɛ pɑ sɑɑkɑ-ɩ. Pɑɑ kʋtǝkʋɣʋ ŋku kʋ kpiliɣi tɔm nɑɑlɛ. 35 Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ pǝ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ, nɑ pɑɑŋ fotoonɑɑ nɑ yɑɑyenɑɑ, nɑ pɑ́ wɑɑsɩ pɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ.
36 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ koluŋɑ nɑ pɛɛ kʋsɑɑkɛɛ loosi tooso, nɑ kpeŋkpelɑsɩ toŋ nyǝnsɩ kɛ looŋɑ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pǝ cɔɔ nɑ pǝ tɑ́.
37 Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ liɣiti nyǝŋkɑ kɛ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ tɑɑ kɛ́ pɑ sɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kite. 38 Sɑlʋmɔŋ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmɑɣɑ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ tɑɑ kɛ́ pɑ́ tɛɛsɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ. Nɑ tǝ wɛ teitei ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ-wɛɣɛ tǝ tɔm tɔ.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ pɩɩsɩ kpɛntɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ntɛ́.