5
Sɑlʋmɔŋ kɑ ŋmɑkǝlǝnɑ tɛtʋ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ ɩnɩ. Pǝ kpɑɣɑʋ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ, nɑ pǝ́ yoosinɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ, hɑlǝnɑ Icipiti tɛtʋ toŋɑ tɔ. Nɑ tɛtʋ ntɩ tǝ nyǝ́mɑ fɛlǝɣɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ lɑmpuunɑɑ, hɑlǝnɑ ɩ sǝm.
Pɑɑ ɩfemle nte tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ́ tɔkɩ tɔɣɔlɔ. Mʋlʋm kʋnyɑɑlǝm tɔɔnǝnɑɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ, nɑ mʋlʋm kʋkpǝsǝm kɛ tɔɔnǝnɑɑ pǝlefɛɩ hiu. Nɑ nɑɑŋ wei pɑ tʋ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ nɑ ɩ́ lɑ́ nim tɔɣɔ nɑɑnʋwɑ, nɑ nɑɑŋ wei pɑ lǝsɑ ntiɣile tɑɑ tɔɣɔ hiu, nɑ heeŋ kɛ nɩɩnʋwɑ (100). Pǝ́cɔ́ pǝ́ kɑɑsɩ nɑmǝŋ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɛ tɔm tooso, nɑ kɑmpee kʋpɑnɑ.
Sɑlʋmɔŋ ŋmɑkǝlɑɣɑnɑ pɔɣɔ Ɩfǝlɑtɩ ilim tǝtʋlɛ tɛtʋ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ Tifǝsɑ nɑ pǝ́ polo Kɑsɑ tɔ, nɑ pɑ ɑwulɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɣɑnɑ ɩ tǝɣɩ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-ɩ tɔ pɑ tɑɑ. Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kɑ cɑɣɑnɑ pɑ tǝɣɩ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ hɑlǝɣɩ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ nɑ fikinɑɑ tɔɣɔ ɩsǝnɑ ɩ cɑɑkɩ tɔ, hɑlǝnɑ Sɑlʋmɔŋ sǝm.
Sɑlʋmɔŋ kɑ wɛnɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kpɑɣɑnǝŋ kɛ iyisi nɩɩlɛ (40000) nɑ kpɑɣɑnǝŋ kʋcɑcɑɣɑŋ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (12000).
Kʋmɑtɑŋnɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɑ pɑɑsɑɣɑnɑnɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ tɔm. Pɑɑ wei nɑ ɩ ɩsɔtʋ, pʋlʋ tɑɑ lɑŋǝɣɩ. Pɑ kɔŋɑɣɑnɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee, nɑ cɑmtʋ kɛ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ tɔlɑ wenɑ ɑ lɑkɩ tǝmɑ tɔɣɔ timpi wulɑʋ kɑ wɛɛ tɔɣɔ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ-wɛ tɔ.
Sɑlʋmɔŋ tɛɛ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ hɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ nyǝm nɑ lɑɣɑtʋ sɔsɔɔntʋ nɑ ɩ́ nyɩ yɑɑsinɑɑ kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ, pǝ fɛɩ kɑlʋɣʋ. 10 Ɩ kɑ́ kǝlɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ lɑɑlupunɑɑ nɑ Icipiti nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ nyǝm kɛ́. 11 Ɩ́ nɑ yʋlʋ nɔɣɔlʋ pɑ tɑɑ kɛɛsǝɣɩ nyǝm. Hɑlɩ ɩ tɛɛ Ɩsǝlɑhi tʋ Ɩtɑŋ nɑ Mɑhɔɔlɩ pǝyɑlɑɑ Hemɑŋ nɑ Kɑlǝkɔlɩ nɑ Tɑɑtɑ. Ɩ hǝtɛ yɑɑwɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-ɩ tɔ pɑ tɑɑ kɛ́. 12 Atuwɑ iyisi toosoɣo (3000) Sɑlʋmɔŋ tukɑɑ nɑ ɩ́ lu yontunɑɑ iyɑɣɑ (1000). 13 Sɑlʋmɔŋ yɔɣɔtɑ tɩɩŋ sɔsɔɔŋ kʋpɑmpɑŋ tɔm, nɑ ɩ́ kpɛnnɑ nyɩɩlisi nsi sɩ nyɔɔkɩ kutuluŋ kilɑ tɔ sɩ tɔm nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ. Nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔlɑ, nɑ tɑɑlɛ wontu, nɑ sumɑsɩ nɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ nɑ tiinɑ pǝ tɔm. 14 Antulinyɑ ɑwulɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ kɔŋɑɣɑ kɛ́ nɑ pɑ́ nɩɩkɩ Sɑlʋmɔŋ nyǝm tɔm.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ tɔm tɑɣɑnʋɣʋ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 2:2-15)
15 Tiii wulɑʋ Hilɑm nɩɩwɑ sɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ pɑ kpɑ kɑwulɑɣɑ, nɑ pɑ́ lɛɛtɩ ɩ cɑɑ Tɑfiiti lonte, ɩlɛnɑ Hilɑm tili ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ sɛɛ-ɩ. Mpi tɔ, ɩ ceu ntɛ́ Tɑfiiti. 16 Mpʋɣʋlɛ Sɑlʋmɔŋ tilɑɑ nɑ pɑ heeli Hilɑm sɩ:
17 Mɑ cɑɑ Tɑfiiti tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ tǝsɛɛlɛ. Mpi tɔ, ɩ kolontunɑɑ kɑ tɑmɑ-ɩ kɛ́, nɑ pɑ́ yookinɑ-ɩ tɑm. Hɑlǝnɑ Ɩsɔ yele nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ. 18 Amɑ pǝnɛntɛ mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ mɑ hɛɛsɩ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Mɑ fɛɩ kolontu, pǝ́cɔ́ mpusi nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ. 19 Hɑlɩ mɑ́ mɑɣɑsɩ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ ŋmɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ tǝsɛɛlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kɑ heelɑ mɑ cɑɑ sɩ: Nyɑ́ pǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ lɛɛtɩ nyɑ́ lonte tɔ ŋkɛ kɑɑ ŋmɑnɑ-tɛ. 20 Mpʋ tɔ, yele nɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mɑɣɑnɑ nyɑ́ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ sɛtɩ-m tɩɩŋ sɔsɔɔŋ wei ɩ wɛ Lipɑŋ tɔ. Ɩlɛnɑ n heeli-m ɩsǝnɑ mɑɑ fɛlɩ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɔ. Mpi tɔ, nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ tɩɩŋ sɛtʋɣʋ, ɩsɩɩ Fenisii nyǝ́mɑ mpɛ.
21 Hilɑm nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ sɔsɔm nɑ ɩ́ sɑ Ɩsɔ sɩ: Tɑcɑɑ kɛlɛ teeli tʋ. Ɩnɩ ɩ hɑnɑ Tɑfiiti kɛ pǝyɑɣɑ nyǝntʋ ɩnɛ sɩ, ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ. 22 Ɩlɛnɑ ɩ́ tili nɑ ɩ́ heeli Sɑlʋmɔŋ sɩ:
Mɑ nɩɩwɑ nti n tilɑɑ sɩ pɑ́ heeli-m tɔ. Mɑɑ lɑ teitei ɩsɩɩ n cɑɑ tɔɣɔ tɩɩŋ sɔsɔɔŋ ɩnɩ ɩ tɔm tɑɑ. 23 Mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɑ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ pɑ́ tiinɑ teŋku nɔɣɔ. Ɩlɛ kɛɛsɩ-m timpi n cɑɑ-ɩ tɔ. Nɑ mɑ́ tʋ-ɩ lʋm tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ ń kpɑɣɑ. Mpi mɑ cɑɑ sɩ ń fɛlɩ-m tɔɣɔlɛ mɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Hilɑm hɑwɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ tɩɩŋ sɔsɔɔŋ kʋpɑŋ ɩnǝɣɩ ɩsǝnɑ Sɑlʋmɔŋ cɑɑkɩ tɔ. 25 Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ nɑ́ɑ́ hɑɑkɩ-ɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kɛ tɔɔnǝnɑɑ kɛ iyisi nɑɑtoso (6000) nɑ olifinɑɑ nim kʋpɑm kɛ liitilinɑɑ iyisi pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ (8000).
26 Tɑcɑɑ kɑ hɑwɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ nyǝm kɛ́ ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ hɛɛsʋɣʋ kɔɔ ɩ́ nɑ Hilɑm pɑ hɛkʋ nɑ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ.
Sɑlʋmɔŋ tɑɣɑnɑ tǝlɑsɩ tǝmɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 1:18; 2:1,16-17)
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑtɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000). 28 Nɑ pɑ́ puki Lipɑŋ kɛ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ́ ɩsɔtʋ ɩsɔtʋ, nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ pɑ nyʋɣʋ tʋ Atonilɑm kiŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpeŋ pɑ tɛɣɛ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑlɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ hɛɛsǝɣɩ. 29 Pǝ kɑɑsɑ sǝɣǝllɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (70000) nɑ pɛɛ sɑɑkǝlɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi nɩɩnɑɑsɑ (80000) kɛ́ pʋɣʋ tɑɑ. 30 Pǝ́cɔ́ pǝ́ kɑɑsɩ kʋmɑtɑŋnɑɑ sɔsɑɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kɛ iyisi tooso nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (3300). Sɑlʋmɔŋ kɑ sɩɩnɑ-wɛ sɩ pɑ́ feŋiɣi tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɔɔ. 31 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɔmɑ sɩ pɑ́ lǝsɩ pɛɛ sɔsɔɔnɑ kʋpɑnɑ nnɑ pɑ sɑɑkɑɑ tɔ, nɑ pɑ́ sɩɩnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kite. 32 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ tǝmlɛ nyǝ́mɑ, nɑ Hilɑm tǝmlɛ nyǝ́mɑ, nɑ Pipǝlɔsɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ pɑ́ sɑɑkɑ pɛɛ ɑnɩ nɑ kpoŋkpolonɑɑ mpɑ pɑɑ ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ.