4
Sɑlʋmɔŋ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ kɑwulɑɣɑ
Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ. Ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ hǝlɑ nɑ pɑ tǝmɑ ntɔ. Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ kɛlɛ kɔtʋlʋ. Sisɑ pǝyɑlʋ Ɩliholɛfɩ nɑ Ahiyɑ pɛlɛɣɛlɛ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlɑɑ. Ahiluti pǝyɑlʋ Yosɑfɑtɩ kɛlɛ tɑkǝlɑsɩ sɩɩlʋ. Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ kɛlɛ yoolɑɑ wulɑʋ. Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ kɛlɛ kɔtǝlɑɑ. Nɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Asɑliyɑ kɛlɛ kʋmɑtɑŋnɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Nɑɑlɛ nyǝŋ Sɑpu kɛlɛ wulɑʋ kʋpɑɣɑlʋ. Ahisɑɑ kɛlɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ. Apitɑ pǝyɑlʋ Atonilɑm kɛlɛ tǝlɑsɩ tǝmɑ nyʋɣʋ tʋ.
Sɑlʋmɔŋ kɑ wɛnɑ kʋmɑtɑŋnɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́. Pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ́ cɛlɑ wulɑʋ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pǝnɑɣɑ tɑɑ. Hɑlɩ pɑ hǝlɑ nɑ pɑ tɛtʋnɑɑ hǝlɑ ntɔ. Huuu pǝyɑlʋ kɛ́ Ɩfǝlɑyim pɔɔŋ tɑɑ. Teke pǝyɑlʋ kɛ́ Mɑkɑtɩ, nɑ Sɑɑlǝpim, nɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ, nɑ Ɩlɔŋ-Pɛtɩ-Hɑnɑŋ tɛtʋ tɑɑ. 10 Hɛsɛtɩ pǝyɑlʋ kɛ́ Alupotɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ tǝnnɑ Soko nɑ Hefɛɛ tɛtʋ tǝnɑ. 11 Apinɑtɑpɩ pǝyɑlʋ kɑ tǝnnɑ ntɛɣɛ Tɔɔɔ pɔɔŋ hɔɣɔlʋɣʋ tǝnɑ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ kpɑɣɑnɑ Sɑlʋmɔŋ pɛɛlɔ Tɑfɑ. 12 Ahiluti pǝyɑlʋ Pɑɑnɑ kɑ tǝnnɑ Tɑɑnɑkɩ, nɑ Mekito, nɑ Pɛtɩ-Seyɑŋ tɛtʋ tǝnɑ. Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ kpǝtǝnɑ Sɑɑtɑŋ kɛ Sisilee tɑpʋɣʋ tɛɛ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Pɛtɩ-Seyɑŋ tɔ, nɑ pǝ́ polo Apɛɛlɩ-Meholɑ, hɑlǝnɑ Yɔkǝneyɑm. 13 Lɑmɔtɩ tʋ Kepɛɛ pǝyɑlʋ kɑ tǝnnɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tǝnɑ, nɑ Mɑnɑsee pǝyɑlʋ Yɑyii ɑcɑlisi tǝnɑɣɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ, nɑ Alǝkɔpɩ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ Pɑsɑŋ, nɑ pǝ koloosi ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ nɩɩtoso, wenɑ pɑ tǝkɑ nyǝɣǝtʋ kʋsɛɛmtʋ tɔ. 14 Itoo pǝyɑlʋ Ahinɑtɑpɩ tǝnnɑ Mɑhɑnɑyim tɛtʋ. 15 Asimɑɑtɩ tǝnnɑ ntɛɣɛ Nɛfǝtɑli tɛtʋ, ɩ́lɛ́ ɩ kpɑɣɑ tɔtɔɣɔ Sɑlʋmɔŋ pɛɛlɔ lɛlʋ Pɑsǝmɑtɩ. 16 Husɑyi pǝyɑlʋ Pɑɑnɑ tǝnnɑ Asɛɛ nɑ Peyɑlɔtɩ pǝ tɛtʋ. 17 Pɑluyɑ pǝyɑlʋ Yosɑfɑtɩ tǝnnɑ ntɛɣɛ Ɩsɑkɑɑ tɛtʋ. 18 Ɩlɑ pǝyɑlʋ Simeyi kɛlɛ Pɛncɑmɛɛ nyǝntʋ. 19 Ulii pǝyɑlʋ Kepɛɛ kɛlɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ Amolii nyǝ́mɑ wulɑʋ Sihoŋ, nɑ Pɑsɑŋ wulɑʋ Oki pɑ tɛtʋ. Pǝ́cɔ́ pǝ́ kɑɑsɩ kʋmɑtɑŋnɑɑ nyʋɣʋ tʋ lɛlʋ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ.
20 Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pǝ yǝlɑɑ kɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɑnyǝŋɑ, nɑ pɑ́ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ nɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛwɑ.