3
Sɑlʋmɔŋ kpɑkǝɣɩ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kpɑɣɑ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ. Ɩlɛnɑ ɑkpɑɣɑlɛ ntɛ́ tǝ́ kpɛntɩ ɑwulɑɑ mpɛ pɑ nɑɑlɛ. Ntɛnɑ Sɑlʋmɔŋ ponɑ ɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ sɩɩ-ɩ Tɑfiiti tɛɣɛ Yosɑlɛm. Hɑlǝnɑ ɩ́ tɛɛsɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ ŋmɑʋ.
2-3 Sɑlʋmɔŋ kɑ sɔɔlɑ Tɑcɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ ɩ cɑɑ Tɑfiiti ɩkpɑtɛ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, lonɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ kɛ́ ɩ nɑ yǝlɑɑ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ kɔtɑsɩ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ. Mpi tɔ, pɑ tɑ ŋmɑtɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩ tǝsɛɛlɛ.
Sɑlʋmɔŋ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ lǝmɑɣɑsɛɛ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 1:2-13)
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sɑlʋmɔŋ polɑ Kɑpɑwɔŋ kɛ kɔtɑɣɑ lɑpʋ. Tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ sɔsɔɔlɛ ntɛ́ tǝnɑ. Hɑlɩ Sɑlʋmɔŋ lɑpɑ tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Kɑpɑwɔŋ tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ lɩɩ Sɑlʋmɔŋ tɔɔ kɛ́ ɑhoo kɛ toosee tɑɑ, nɑ ɩ tɔmɩ-ɩ sɩ: Sǝlǝmɩ-m mpi n cɑɑ tɔ.
Ntɛnɑ Sɑlʋmɔŋ sɩ: Kʋpɑntʋ sɔsɔɔntʋ kɛ n lɑpɑ mɑ cɑɑ Tɑfiiti, kɛ timpi ɩ tǝŋɑ tɑmpɑnɑ nɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ tɔ. Hɑlɩ n hɑ-ɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ kɛlɛ kɑ́ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ, ɩsɩɩ pǝ wɛʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ. Hɑɩ mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, mɑɣɑlɛ n kpɑɣɑɑ nɑ ń lɛɛtɩ mɑ cɑɑ lonte tɑɑ. Anɩ mɑ kɛ́ pǝyɑɣɑ kɛ́ nɑ hǝlǝm nɑ nɔɣɔ. Pǝyele nyɑ́ yǝlɑɑ kʋlǝsɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ mɑ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ tɔ, pɑ́ wɛ tuutuumɑ kɛ́ pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ. Mpʋ tɔ, hɑ-m lɑɣɑtʋ, nɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩsɑɣɑtʋ pǝ cɛkǝnɑʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ pǝsɩ nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ ɩnɛ.
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ Sɑlʋmɔŋ sǝlǝmʋɣʋ ŋkʋ. 11 Ntɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Timpi n sǝlǝmɑ lɑɣɑtʋ sɩ n tǝŋǝɣǝnɑ tɑmpɑnɑ, n tɑ sǝlǝmɩ weesuɣu kʋtɑɣɑlʋɣʋ, yɑɑ wɛnɑʋ, yɑɑ nyɑ́ kolontunɑɑ ɩ́ sɩ tɔ. 12 Mɑɑ tʋ-ŋ lɑɣɑtʋ nɑ nyǝm mpi too nɔɣɔlʋ tɑ hikitɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ tɑsɑ-wǝɣɩ hikuɣu tɔ. 13 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, mɑɑ hɑ-ŋ mpi n tɑ sǝlǝmɩ tɔ. Wɛnɑʋ nɑ teeli, wulɑʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑɑ nǝɣǝsǝnɑ-ŋ, hɑlǝnɑ nyɑ́ sǝm. 14 Ye n tɔŋ mɑ mpɑɑŋ tɑɑ, nɑ n tɔkɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ, ɩsɩɩ nyɑ́ cɑɑ Tɑfiiti, ɩlɛ mɑɑ yele nɑ nyɑ́ weesuɣu tɑɣɑlɩ.
15 Sɑlʋmɔŋ femɑ, ɩlɛ sɛsɛ toosee ntɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ Yosɑlɛm, nɑ ɩ́ lɑ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ ɑcimɑ.
Sɑlʋmɔŋ hʋʋkǝnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ polɑ wulɑʋ tɛɣɛ nɑɑlɛ. 17 Ɩlɛnɑ pɑ tɑɑ lɛlʋ tɔ sɩ: Hɑɩ, mɑ́ lɑ-ŋ kɑɑfɑlɑ tɑ́ cɑɑ. Mɑ nɑ ɑlʋ ɩnɛ tǝ wɛnnɑ tǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ tɑɑ, nɑ mɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. 18 Kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ ɩnɩ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋ tɔtɔ. Nɑ tɑ nɑɑlɛ tǝ́ wɛɛ mpʋ. Kpɑɩ tʋ nɔɣɔlʋ tɑ sɔɔsɩ tɑ tɔɔ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ hǝntɑ ɩ pǝyɑɣɑ tɔɔ kɛ́ ɑhoo nɑ kɑ́ sɩ́. 20 Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ mɑ pǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɩɩsɩ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ hɩɩsɩ kʋsǝpɑɣɑ kɛ mɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ mɑ́ɑ́ tɔŋnɑ tom. 21 Pǝ nyɑɑlɑɑ sɩ mɑ́ cɛlǝɣɩ pǝyɑɣɑ kɛ hǝtɛ, ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑnɑ sǝtʋ. Mɑ nyǝnɑ-kɛɣɛ teu, ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkǝnɑ sɩ pǝ tɑɣɑ mɑ nyǝŋkɑ.
22 Tǝnɑɣɑlɛ ɑlʋ lɛlʋ sɩ: Aɑɩ yoo, mɑ pǝyɑɣɑ ntɛ́ weesuɣu nyǝŋkɑ, nyɑ́ nyǝŋkɑ ntɛ́ kʋsǝpɑɣɑ.
Ntɛnɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ sɩ: Pɔpɔtʋ kɛ́. Nyɑ́ pǝyɑɣɑ sǝpǝnɑ, mɑ nyǝŋkɑ ntɛ́ weesuɣu nyǝŋkɑ.
Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ hɔm kɛ wulɑʋ ɩsɛntɑɑ tǝnɑ. 23 Ntɛnɑ wulɑʋ tɔ́ sɩ: Lɛlʋ nɑ́ tɔŋ sɩ, mɑ pǝyɑɣɑ ntɛ́ weesuɣu nyǝŋkɑ, nyɑ́ nyǝŋkɑ ntɛ́ kʋsǝpɑɣɑ. Ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ, pɔpɔtʋ kɛ́, nyɑ́ pǝyɑɣɑ ntɛ́ kʋsǝpɑɣɑ, mɑ nyǝŋkɑ ntɛ́ weesuɣu nyǝŋkɑ. 24 Tɔʋ, ye mpʋ ɩ́ kɔnɑ-m lɑɣɑtɛ.
Pɑ ponɑ wulɑʋ kɛ lɑɣɑtɛ, 25 ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ fɑɣɑ weesuɣu nyǝŋkɑ kɛ cɑlɩ nɑ ɩ́ tɑlɑ-wɛɣɛ hɔɣɔlʋɣʋ hɔɣɔlʋɣʋ.
26 Tǝnɑɣɑlɛ pǝ lɑpɑ weesuɣu pǝyɑɣɑ too tɑɑ kɛ́ pʋlʋɣʋ ɩ pǝyɑɣɑ tɔm, nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, wulɑʋ cɛlɛ-ɩ pǝyɑɣɑ ŋkɛ, tɑɑ kʋ-kɛ.
Ntɛnɑ ɑlʋ lɛlʋ sɩ: Yɛɛ, sɛtɩ-kɛ, nɑ tɑ nɑɑlɛ tǝ lɑŋ.
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ sɩ: Ɩ́ cɛlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kɛ pǝyɑɣɑ, ɩ́ tɑɑ kʋ-kɛ, kɑ too kɛlɛ.
28 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɩɩ wulɑʋ hʋʋlɛ ntɛ́, nɑ pɑ́ nɑ́ sɩ, Tɑcɑɑ tʋ-ɩ lɑɣɑtʋ, nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ hʋʋkǝnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑŋnɑ wulɑʋ.