2
Tɑfiiti kɑntǝkɑɣɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ ɩ sǝm
Pǝ kpɛɣɛtǝnɑ wulɑʋ Tɑfiiti sǝm, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ sɩ: Mɑ wʋlɛ pʋwɑ. Mpʋ tɔ, kɑɑsɩ nyɑ́ tɩ nɑ ń lɑ́ ɩsɩɩ yʋlʋ. Tɔkɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ tɔm kɛ teu. Lɑkɩ ɩ luɣu nyǝntʋ kɛ tɑm, nɑ ń tǝŋǝɣɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ, nɑ ɩ kʋtʋtʋtʋ, ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ Moisi kiiŋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ n kɑ́ wɑɑ pǝ tǝnɑ mpi n lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lɑ́ ɩsɩɩ ɩ kɑ sɩɩ-m tɔ sɩ, ye mɑ piyɑ tɔŋnɑ lɑɑkɑlɩ, nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ pɑ lǝsɑɣɑ sʋʋ-ɩ teu, mpɛ pɑɑ tɔkǝnɑ mɑ kɑwulɑɣɑ kɛ tɑm kɛ́ mɑ sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, n nyǝmɑ́ nti Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ lɑpɑ-m tɔ. Ɩsǝnɑ ɩ kʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoou nyʋɣʋ nyǝ́mɑ Nɛɛ pǝyɑlʋ Apǝnɛɛ, nɑ Yetɛɛ pǝyɑlʋ Amɑsɑ tɔ. Yoou hɛɛʋ wɑɑtʋ kɛ ɩ kʋwɑ yǝlɑɑ mpɛ, nɑ pǝ́ kʋ́ ɩ yoou nyʋɣʋ. Mpʋ tɔ, lɑnɑ nyɑ́ lɑɣɑtʋ. Tɑɑ yele-ɩ nɑ ɩ́ sɩ́ sǝm kʋpɑm. Pǝ kɑɑsɑ Kɑlɑɑtɩ tʋ Pɑɑsilɑyi pǝyɑlʋ tɔ, tɔkɩ pɛlɛɣɛ teu, nɑ ń cɑlǝsǝɣɩ-wɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ mɑɣɑ wɑɑtʋ wei nyɑ́ tɑɑlʋ Apǝsɑlɔm tɔɣɔnɑɣɑ-m tɔ. Kelɑɑ pǝyɑlʋ Simeyi wei ɩ wɛ Pɑhulim kɛ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ tǝŋsɑ-m mpusi kɛ́ teu kɛ kʋyɑkʋ ŋku mɑ pukɑɣɑ Mɑhɑnɑyim tɔɣɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ sǝŋɑ-m Yɑɑtɑnɩ nɔɣɔ kɛ mɑ mǝlɑɣɑ tɔ, nɑ mɑ́ tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ mɑ kɑɑ kʋ-ɩ. Pǝnɛntɛ tɑɑ hʋlɩ-ɩ suulu. N kɛ́ yʋlʋ lɑɣɑtʋ kɛ́. N nyǝmɑ́ ɩsǝnɑ n kɑ́ lɑ́ nɑ pɑɑ ɩ kpɑtǝlɑɑ tɔ, ɩ́ sɩ́ sǝm ɩsɑɣɑm tɔ.
Tɑfiiti sǝm nɑ ɩ pǝyɑlʋ lɛɛtʋɣʋ kɛ ɩ lonte
(Kʋtɔɔsʋtʋ I 29:26-28)
10 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ wulɑʋ Tɑfiiti sǝpɑ, nɑ pɑ́ pimi-ɩ timpi pɑ yɑɑ sɩ, Tɑfiiti tɛ tɔ. 11 Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ́ Tɑfiiti tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ. Ɩ tɔɣɔ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ Hepǝlɔŋ, nɑ Yosɑlɛm kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ lɛɛtɑ ɩ cɑɑ Tɑfiiti lonte nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ lɑ teu pǝ tɩɩ fɛɩ.
Atoniyɑ sǝm
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑkii tʋ pǝyɑlʋ Atoniyɑ polɑ Sɑlʋmɔŋ too Pɑsepɑ kiŋ, nɑ Pɑsepɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ? Nɑ ɩ́ cɔ sɩ: Ɛɛ. 14 Nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Fɑɑci nɔɣɔlʋɣʋ mɑ kɔmnɑɑ. Ntɛnɑ ɑlʋ sɩ: Yɔɣɔtɩ.
15 Ɩlɛnɑ Atoniyɑ tɔ́ sɩ: Ntɔŋ n nyǝmɑ́ sɩ mɑ́ tǝnnɑ kɑwulɑɣɑ ŋkɛ, nɑ mɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ kpɑɑkɑɣɑ wulɑʋ. Amɑ mɑ lɑŋɑɑ nɑ pǝ́ mǝlɩ mɑ neu tɔɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ cɛlǝnɑ-ɩ kɛ́. 16 Pǝnɛntɑɑ mɑ sǝlǝmǝɣɩ-ŋ pʋlʋ. Ɩlɛ tɑɑ pɛ-m-wɩ. Alʋ sɩ yɔɣɔtɩ. 17 Mpʋɣʋlɛ sɩ: Heeli wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ sɩ ɩ́ hɑ-m Sunem tʋ Apisɑkɩ nɑ mɑ́ lɑ́ ɑlʋ. Ye nyɑɑ yɔɣɔtǝnɑ ɩ kɑɑ kisi. 18 Ɩlɛnɑ Pɑsepɑ tɔ́ sɩ: Pǝ wɛ teu, mɑɑ heeli-ɩ.
19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑsepɑ polɑ wulɑʋ kiŋ sɩ ɩ heeliɣi-ɩ Atoniyɑ tɔm. Wulɑʋ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ sǝŋɩ-ɩ, nɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ kumte tɔɔ. Nɑ pɑ́ sɩɩ toto kɛ́ kɑwulɑɣɑ kpelɑɣɑ, nɑ wulɑʋ ntɔɣɔŋ tɔɔ nɑ toto cɑɣɑ. 20 Ntɛnɑ toto sɩ: Mɑ kɔmɑ-ŋ nɑtǝlǝɣɩ sǝlǝmʋɣʋ kɛ pǝcɔɣɔ, tɑɑ kisinɑ-m. Sɑlʋmɔŋ sɩ: Hɑɩ, nyɑɑ sǝlǝmɩ, mɑ kɑɑ kisi. 21 Mpʋɣʋlɛ sɩ: Yele nɑ nyɑ́ tɑɑlʋ Atoniyɑ kpɑɣɑ Sunem tʋ Apisɑkɩ.
22 Mpʋɣʋlɛ Sɑlʋmɔŋ sɩ: Pepee? Pepe tɔɔ kɛ nyɑ́ cɑɑ sɩ ɩ́ kpɑɣɑ-ɩ? Aŋhɑ, ɩlɛ sɑnɑ n kɑ sǝlǝmɑɑ sɩ mɑ́ cɛlɛ-ɩ kɑwulɑɣɑ. Ɩ kɛ́ mɑ tɑɑlʋ kɛ te. Mpi Apiyɑtɑɑ nɑ Sowɑpɩ pɑ kooliɣi tɔɣɔlɛ.
23 Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ tuu sɩ: Ye mɑ tɑ kʋ Atoniyɑ kɛ tɔm tǝnɛ tǝ tɔɔ, Tɑcɑɑ ɩ́ kʋ-m. 24 Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ wei ɩ tʋ mɑ́ nɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ kɑwulɑɣɑ, nɑ ɩ́ lɛɛtɩ-m mɑ cɑɑ lonte tɔ sɩ, ɩsɩɩ sɑŋɑ mɑ kʋwɑ Atoniyɑ. 25 Ɩlɛnɑ Sɑlʋmɔŋ tili Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ nɑ ɩ́ kʋ Atoniyɑ.
Sɑlʋmɔŋ tɔɣɔnǝɣɩ Apiyɑtɑɑ kɛ Yosɑlɛm
26 Ye Apiyɑtɑɑ, wulɑʋ heelɑ ɩlɛɣɛ sɩ: Kpe nyɑ́ tɛ Anɑtɔtɩ. N mʋnɑ sǝm yɑɑ, ɩlɛ mɑ kɑɑ kʋ-ŋ sɑŋɑ kɛ́. Mpi tɔ, n pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ mɑ cɑɑ Tɑfiiti wɑɑtʋ tɑɑ. Hɑlɩ nyɑ́ nɑ mɑ cɑɑ Tɑfiiti ɩ́ tɔɣɔnɑ pǝ wɑhɑlɑ.
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ lǝsɑ Apiyɑtɑɑ kɛ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ lɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ Ɩlii tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ Silo tɔ.
Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ kʋ́ Sowɑpɩ
28 Wɑɑtʋ wei Sowɑpɩ nɩɩwɑ Atoniyɑ sǝm nɑ Apiyɑtɑɑ tɔɣɔnʋɣʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ sʋʋ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋ́ kpʋlʋɣʋ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Mpi tɔ, ɩ kɑ wɛ Atoniyɑ tɔɔ kɛ́. Amɑ ɩ tɑɑ tǝŋ Apǝsɑlɔm kɛ́. 29 Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑsɩ wulɑʋ sɩ Sowɑpɩ sʋʋ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋ́ kpʋlʋɣʋ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.
Ntɛnɑ wulɑʋ tili Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ sɩ: Polo nɑ ń kʋ-ɩ.
30 Penɑyɑ polɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ Sowɑpɩ sɩ: Wulɑʋ tɔmɑ sɩ ń lɩɩ. Ntɛnɑ Sowɑpɩ sɩ: Hɑɩ, cǝnɛɣɛ mɑ cɑɑ sɩ mɑ́ sɩ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Penɑyɑ mǝlɑɑ nɑ ɩ́ heeli wulɑʋ kɛ nti Sowɑpɩ yɔɣɔtɑɑ tɔ. 31 Kɛlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Polo nɑ ń kʋ-ɩ tǝnɑ ɩsɩɩ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ, nɑ ń pimi-ɩ. Ɩlɛ n kɛɛlɑ mɑ́ nɑ mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ tɑ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ yǝlɑɑ mpɑ ɩ kʋwɑ mʋsʋŋ tɔ, pɑ mpusi kɛlɛ. 32 Ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ kɑ́ mǝŋnɑ yǝlɑɑ kʋpɑmɑ nɑɑlɛ wei ɩ kʋwɑ tɔ pɑ sǝm tɔm. Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ wulɑʋ Apǝnɛɛ, nɑ Yutɑ yoolɑɑ wulɑʋ Amɑsɑ. 33 Mpɛ ɩnɩ pɑ sǝm tɔm kɑ́ mǝlɩ Sowɑpɩ nɑ ɩ piitim nyǝ́mɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ tɑm tɔɔ kɛ́. Amɑ Tɑcɑɑ kɑ́ yele nɑ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ lɛɛtǝɣɩ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ tɔ, pɑ́ hɛɛsɩ tɑm tɔɔ.
34 Ḿpʋ́ɣʋ́ Penɑyɑ kʋwɑ Sowɑpɩ nɑ ɩ́ kpeenɑ-ɩ ɩ cɑcɑkʋ tɛɛ, nɑ ɩ́ pimi-ɩ. 35 Ɩlɛnɑ wulɑʋ kpɑ Penɑyɑ kɛ yoolɑɑ wulɑʋ kɛ Sowɑpɩ lonte. Nɑ ɩ́ kpɑ Sɑtɔkɩ kɛ kɔtʋlʋ kɛ Apiyɑtɑɑ lonte.
Sɑlʋmɔŋ yelɑɑ nɑ pɑ́ kʋ́ Simeyi
36 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ wulɑʋ yɑɑ Simeyi nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Nmɑ tǝyɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ ń cɑɣɑ. Pǝ fɛɩ sɩ ń lɩɩ sɩ ń puki tiili. 37 Ye kʋyɑkʋ ŋku pǝ cǝpɑ-ŋ nɑ ń lɩɩ, nɑ ń tɛsɩ Setǝlɔŋ lɔɔʋ, nɑ ń hikɑ mpi, n yɑpɑ.
38 Ntɛnɑ Simeyi sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ wulɑʋ, mɑɑ lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
Ɩlɛnɑ Simeyi cɑɣɑ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ pǝ́ leeli. 39 Pɩɩsɩ tooso sikɑɑ, ɩlɛnɑ Simeyi tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑɑlɛ se nɑ pɑ́ polo Kɑtɩ wulɑʋ Mɑɑkɑ pǝyɑlʋ Akisi tɛ́. 40 Wɑɑtʋ wei Simeyi nɩɩwɑ sɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ wɛ Kɑtɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɛɛlɩ ɩ kpɑŋɑɣɑ nɑ ɩ́ polo ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ kɔnɑ-wɛ. 41 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɣɑsɑ Sɑlʋmɔŋ sɩ Simeyi polɑ Kɑtɩ nɑ ɩ́ kɔɔ. 42 Ntɛnɑ wulɑʋ yɑɑ-ɩ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Ɩsɩɩ mɑ́ kisinɑ-ŋ tǝsɑɣɑsɑɣɑ, nɑ mɑ́ yele nɑ ń tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ, ye kʋyɑŋku ń lɩɩwɑ nɑ ń polo tiili n kɑ́ sɩ nɑ? Hɑlǝnɑ ń cɔ-m sɩ, pǝ wɛ teu n nɩɩwɑ? 43 Pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ tɔkɩ nyɑ́ tuunɑʋ nɑ ń kpɛɛnɑ nti mɑ́ kisinɑ-ŋ tɔ? 44 N nyǝmɑ́ nyɑ́ tɑɑ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ nti n lɑpɑ mɑ cɑɑ Tɑfiiti tɔ, Tɑcɑɑ kɑ́ lɛɛtǝnɑ-ŋ. 45 Ɩlɛnɑ ɩ́ kooli mɑɣɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ sɩɩ Tɑfiiti tǝyɑɣɑ kɛ tɑm tɔɔ.
46 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ kʋsɑ Penɑyɑ nɑ ɩ́ kʋ́ Simeyi.
Ɩlɛnɑ kɑwulɑɣɑ nɑ́ɑ́ sʋʋ toŋ sɔɔsʋɣʋ kɛ Sɑlʋmɔŋ niŋ tɑɑ.