12
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kotuɣu kɛ Sikɛm
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 10:1-15)
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, Ɩsɛɣɛlɩ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kpekɑ kotɑ Sikɛm, ɩlɛnɑ Lʋpʋwɑm polo, sɩ pɑ́ kpɑɑkɩ-ɩ wulɑʋ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, Nepɑ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm wei ɩ́ kɑ́ sewɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ́ cɔɔsɩ Icipiti tɔ, ɩ wɛ tǝnɑɣɑ tɑm. Ɩ nɩɩwɑ Sikɛm kotuɣu ŋkʋ kʋ tɔm, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ ɩ tɑɑ sɩ, ɩ kɑ́ sɑɑlɩ tǝnɑ. Amɑ pɑ tilɑ ɩ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kpekɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ Lʋpʋwɑm sɩ: Nyɑ́ cɑɑ kɑ tʋ-tʋɣʋ tǝlɑsɩ tǝmɑ kɛ́, nɑ tǝ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuunɑɑ. Ɩlɛ ye nyɑɑ wɑɑsɩ-tʋ nɑ ń sʋkɩ-tʋɣʋ tɑ́ sǝɣǝlɑ ɑnɩ, tɑ́ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ tǝ́ nyǝnɩ-ŋ tɑ́ wulɑʋ. Mpʋɣʋlɛ Lʋpʋwɑm sɩ: Ɩ́ yele mɑ́ mɑɣɑsɩ mɑ tɑɑ, nɑ cele nɑ kʋ fe ɩ́ kɔɔ nɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ́ nɑ́.
Ɩlɛnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kpekɑ nyǝ́mɑ tɛɛ. Ntɛnɑ Lʋpʋwɑm pɔɔsɩ sɔsɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ cɑɑ cɔlɔɣɔ wɑɑtʋ wei ɩ́lɛ́ ɩ́ kɑ́ wɛnɑ ɩ weesuɣu tɔ sɩ: Suweɣe mɑ́ cɔ yǝlɑɑ mpɛ?
Sɔsɑɑ sɩ: Ye n hʋlɑ-wɛ sɩ nyɑ́ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ n kɑ́ pɑɑsǝnɑ-wɛ, nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ-wɛɣɛ tɔm kʋpɑntʋ, nyɑɣɑ pɑɑ nyǝnɩ pɑ wulɑʋ kɛ tɑm tɔɔ.
Amɑ Lʋpʋwɑm tɑ mʋ sɔsɑɑ tɔm ntɩ. Ɩlɛnɑ Lʋpʋwɑm polo ɩ́ pɔɔsɩ ɩ mɑlɑnɑɑ ɩfepiyɑ mpɑ pɑ wɛ ɩnɩ ɩ kiŋ tɔ sɩ: Yǝlɑɑ mpɛ sɩ mɑ́ pɑsɑ-wɛɣɛ sǝɣǝlɑ nnɑ mɑ cɑɑ kɑ sʋkɑ-wɛ tɔ. Ɩlɛ mɑ́ cɔ-wɛ suwe?
10 Mpʋɣʋlɛ ɩ ɩfepu tɔɣɔntǝlɛnɑɑ mpɛ pɑ́ tɔmɑ sɩ: Cɔ-wɛ sɩ, mpɑlʋm tɑ kisi-wɛɣɛ tɔɣɔʋ, kɑcɑŋfɑnɑ pɔɣɔ nɑ? 11 Sǝɣǝlɑ wenɑ mɑɑ sʋkɩ-mɛ tɔ, ɑ kɑ́ kǝlɩ mɑ cɑɑ nyǝnɑ. Pǝ́cɔ́ tǝpilɑ kɛ mɑ cɑɑ kɑ cɑsɑ-mɛ. Amɑ ɑlukpɑlɑ kɛ mɑɑ cɑsɑ-mɛ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Solopʋwɑm nɑ yǝlɑɑ pɑ mǝlɑ Lʋpʋwɑm kiŋ kɛ kʋyɛɛŋ tooso wule, ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu-wɛ tɔ. 13 Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ kisɑ lɑɣɑtʋ nti sɔsɑɑ kɑ tɑsɑ-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ holinɑ 14 sɑmɑɑ, ɩsɩɩ ɩ ɩfepu tɔɣɔntǝlɛnɑɑ kɑ́ sɛɣɛsɑ-ɩ tɔ sɩ: Ɛɛ, mɑ cɑɑ kɑ́ sʋkɑ-mɛɣɛ sǝɣǝlɑ yuŋ nyǝnɑ. Amɑ mɑɑ sʋkɩ-mɛɣɛ wenɑ ɑ tɛɛ mpʋ tɔ. Pǝ́cɔ́ tǝpilɑ kɛ mɑ cɑɑ kɑ cɑsɑ-mɛ. Amɑ ɑlukpɑlɑ kɛ mɑ́ɑ́ cɑsɑ-mɛ.
15 Ɩlɛnɑ Lʋpʋwɑm kisi sɑmɑɑ kɛ nɩɩnɑʋ. Ɩlɛ Tɑcɑɑ kɑ lɑpǝnɑ mpʋ sɩ pǝ́ lɑ teitei ɩsɩɩ ɩ kɑ́ heeluɣu Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ahiyɑ kɛ Silo sɩ ɩ́ tɛlǝsɩ Solopʋwɑm tɔ.
Kɑwulɑɣɑ fɑɣɑʋ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 10:16–11:4)
16 Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ wulɑʋ kisɑ pɑ tɔm kɛ mʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ:
Tɑnɑ Tɑfiiti tǝ fɛɩnɑ nɑtǝlɩ.
Tɑnɑ-ɩ tǝ kɑɑ we?
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ,
mɩ́ɩ́ kɔɔ tɑɑ mǝlɩ tɑ́ tɛ́.
Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tʋ nyɑ́,
nyɑɑ tɔɣɔ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑ́. 17 Yutɑ tɛtʋ yǝlɑɑ tike nyǝnɑɣɑnɑ Lʋpʋwɑm kɛ pɑ wulɑʋ. 18 Pɑɑ nɑ mpʋ, nɑ ɩ́ tili tǝlɑsɩ tǝmɑ nyʋɣʋ tʋ Atolɑm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ pɑ kiŋ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ yɑɣɑ Atolɑm kɛ pɛɛ nɑ pɑ́ kʋ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Lʋpʋwɑm kpɑ ɩ kɛɛkɛ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ polo Yosɑlɛm. 19 Ɩsǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kisinɑ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔlɛ. Nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
20 Wɑɑtʋ wei pɑ nɩɩwɑ sɩ Solopʋwɑm mǝlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ koti pɑ tɑɑ pɑ tike. Nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tǝnɑ wulɑʋ. Yutɑ kpekǝle tike tɑ lɩɩnɑ Tɑfiiti tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ.
21 Wɑɑtʋ wei Lʋpʋwɑm tɑlɑ Yosɑlɛm, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ (180000) sɩ: Ɩ́ polo nɑ ɩ́ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ mǝŋnɑ-m mɑ kɑwulɑɣɑ. 22 Amɑ Ɩsɔ heelɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Semɑyɑ sɩ: Polo ń heeli 23 Lʋpʋwɑm nɑ Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ yǝlɑɑ sɩ: 24 Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩ́ tɑɑ polo Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yoonɑʋ. Mpi tɔ, pɑ kɛ́ mǝ tɛɛtʋnɑɑ kɛ́. Mɑ́ yelinɑ sɩ pǝ́ lɑ ɩsɩɩ pǝ lɑpʋ tɔ.
Pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ. Pɑ nɩɩ Ɩsɔ Tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ hɛɛ.
25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Solopʋwɑm ŋmɑ́ koloosi nɑ ɩ́ cɔɔnɑ Ɩfǝlɑyim pulɑsɩ tɑɑ ɩcɑtɛ Sikɛm nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kʋlɑ Sikɛm nɑ ɩ́ ŋmɑ́ koloosi nɑ ɩ́ cɔɔnɑ Penuwɛlɩ ɩcɑtɛ.
Solopʋwɑm ɩsɑɣɑtʋ
26-27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Solopʋwɑm mɑɣɑsɑ ɩ tɑɑ sɩ: Ye Yosɑlɛm kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ puki nɑ pɑ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, pǝ kɔŋ nɑ mɑ kɑwulɑɣɑ yǝlɑɑ luuŋ sʋʋ pɑ cɑɑ kʋpǝŋ Yutɑ wulɑʋ Lʋpʋwɑm. Ɩlɛnɑ pɑ kʋ-m nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ. 28 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yelɑɑ nɑ pɑ́ lupi-ɩ wʋlɑ nɑwee lɛɛsǝŋ nɑɑlɛ, nɑ ɩ́ hʋlɩ ɩ yǝlɑɑ sɩ: Hɑtoo ɩ́ poluɣu Yosɑlɛm kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɔ pǝ tɑɑŋɑɑ tǝcɑm. Ɩlɛ ɩɩ nɑɑkɩ mǝ Ɩsɔ wei ɩ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tɔɣɔlɔ.
29 Ɩlɛnɑ pɑ́ siki lɛɛsʋɣʋ lɛŋkʋ kɛ Petɛɛlɩ, nɑ lɛŋkʋ kɛ Tɑŋ. 30 Ɩsǝnɑ Solopʋwɑm tolisɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔlɛ. Nɑ yǝlɑɑ tuutuumɑ nɑ́ɑ́ ponɑ lɛɛsʋɣʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ kɛ Tɑŋ.
31 Ɩlɛnɑ Solopʋwɑm yele nɑ pɑ́ ŋmɑ́ tɩɩŋ kutuluŋ, nɑ ɩ́ kpɑ yǝlɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Lefii nyǝ́mɑ tɔɣɔ kɔtǝlɑɑ. 32 Nɑ pɑ́ sɩɩ ɑcimɑ kɛ pɑ ɩsɔtʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ wule, ɩsɩɩ ɑcimɑ wenɑ pɑ tɔkɑɣɑ Yutɑ tɔ. Nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ lɑ́ kɔtɑsɩ kɛ wʋlɑ nɑwee lɛɛsǝŋ wei ɩ yepɑ nɑ pɑ́ lu tɔ ɩ tɔɔ. Nɑ ɩ́ tʋ́ kɔtǝlɑɑ mpɑ ɩ kpɑwɑ tɔɣɔ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Mpi ɩ lɑpɑ Petɛɛlɩ tɔɣɔlɛ.
Petɛɛlɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ mpusi tǝŋsʋɣʋ
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Solopʋwɑm lǝsɑ ɩsɔtʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ wule, nɑ ɩ́ lɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ kɛ ɑcimɑ kɛ Petɛɛlɩ. Nɑ ɩ́ lɑ́ kɔtɑsɩ kɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɑcimɑ ɑnɩ ɑ tɔɔ.