13
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋsɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑlɑ Petɛɛlɩ kɛ wɑɑtʋ wei Solopʋwɑm ɩsǝlɛ sɛɛnɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ lɑpʋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tǝŋsɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ mpusi wei Tɑcɑɑ kɑ́ heelɑ-ɩ sɩ ɩ́ tǝŋsɩ-tɛ tɔ sɩ: Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nyɑ́, kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nyɑ́, nɩɩ. Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, pɑɑ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ kɛ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ sɩ Sosiyɑsɩ. Kɑɑ wɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nyɑ́ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ tɩɩŋ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ wɔkɑɣɑ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ nyɑ́ tɔɔ tɔ, nɑ kɑ́ kpɛnnɑ yǝlɑɑ mʋwɑ nɑ kɑ́ wɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɑsɑɑ sɩ: Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɑ́ yɔkɩ nɑ tǝ tɔɔ tɔlʋmɑ yɑɑsɩ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ tɑmpɑnɑ.
Wɑɑtʋ wei wulɑʋ Solopʋwɑm nɩɩwɑ nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ yɔɣɔtɑ Petɛɛlɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔm tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ mpǝle, nɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Ɩ́ kpɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ.
Tǝnɑɣɑ Solopʋwɑm ŋkpɑlɑɣɑ tʋʋlɑɑ nɑ kɑ́ sɑɑlɩ mpʋ. Ɩ tɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ kooti-kɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ yɔkɑ kpɑkpɑɑ ɩnɩ, nɑ tɔlʋmɑ yɑɑsɩ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ́ kɛɛsʋɣʋ tɔ. Ntɛnɑ wulɑʋ tɔ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ tǝnɛ ɩnɩ sɩ: Hɑɩ, lɑ suulu nɑ ń wiinɑ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ sɩ, ɩ́ hɩɩsɩ mɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ɩ́ wɑɑ-m mɑ ŋkpɑlɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wiinɑ Tɑcɑɑ, nɑ wulɑʋ ŋkpɑlɑɣɑ mǝlɩ ɩsɩɩ kɑɑ wɛʋ tɔ. Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ tɔmɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ́ polo tǝyɑɣɑ nɑ ń nyɔɔ lʋm, nɑ mɑ́ lɑ-ŋ ɩkɔntʋ.
Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ cɔ wulɑʋ sɩ: Mɑ sɑmɑ. Amɑ mɑ nɔɔhǝlɛ kɑɑ fɛlɩ nyɑ́ tɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ sɩ mɑ tǝŋɑ pʋlʋ. Pɑɑ nyɑ́ wɛnɑʋ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ ń hɑ-m mɑ kisɑɑ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi Tɑcɑɑ kisinɑ-m sɩ mɑ́ tɑɑ tɔɣɔ. Pǝ́cɔ́ mɑ́ tɑɑ nyɔɔ pʋlʋɣʋ cǝnɛ. Pǝyele ye mɑ́ kʋlɑ kpente, mɑ́ tɑɑ tǝŋ ŋku mɑɑ tǝŋɑɑ nɑ mɑ́ kɔɔ tɔ.
10 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kpɑɣɑ mpɑɑʋ kʋfɑlʋɣʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ kpente.
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ liɣituɣu nɑ ɩ sǝm
11 Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kʋkpɑtʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ́ wɛnnɑ Petɛɛlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pǝyɑlɑɑ polɑɑ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ mpi Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ lɑ́ pɑ tɛ tɔ. Nɑ mpi ɩ́ nɑ wulɑʋ pǝ́ tɛɛsǝnɑɑ tɔ. 12 Mpʋɣʋlɛ cɛcɛ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Lé tɔɔ kɛ́ ɩ kpemnɑɑ?
Ntɛnɑ Petɛɛlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ pǝyɑlɑɑ polo nɑ pɑ́ cɛkǝnɑ timpi tɔɔ ɩ́ tɛɛnɑɑ tɔ. 13 Ɩlɛnɑ pɑ cɑɑ sɩ: Ɩ́ kpɛɛlɩ-m kpɑŋɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛɛlɩ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑ. 14 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpɑɣɑ mpɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋku Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ́ tǝŋɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ hiki-ɩ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ hɛɛsɑɣɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑɣɑlɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wei ɩ lɩɩnɑ Yutɑ tɔ? Ɩ́lɛ́ sɩ: Yɛɛ, mɑɣɑ.
15 Mpʋɣʋlɛ sɩ: Tǝ́ mǝlɩ nɑ ń nyɔɔ lʋm. 16 Kɛlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔ-ɩ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ mǝlɩ nɑ mɑ́ tɔɣɔ pʋlʋɣʋ tǝnɑ. 17 Ɩsɔ kisinɑ-m kɛ́ tǝkpɑtɑɑ sɩ, mɑ tɑɑ tǝŋ pʋlʋɣʋ tǝnɑ. Pǝ́cɔ́ pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ tǝŋ mpɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ nɑ mɑ́ kpe.
18 Ntɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kʋkpɑtʋlʋ cɑɑlɩ-ɩ sɩ: Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ nyɑ́. Tɑcɑɑ tilinɑ ɩ tillu nɑ ɩ́ heeli-m sɩ mɑ́ mǝlǝnɑ-ŋ nɑ mɑ́ lɑ-ŋ ɩkɔntʋ.
Sɛsɛ ɩlɛ kɑloolɑɣɑ ntɛ́. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ ɩnɩ ɩ́ tǝŋɑ-ɩ nɑ pɑ́ mǝlɩ.
Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sǝm tɔm
20 Pɑ tɔŋnɑ tɔɣɔʋ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli Petɛɛlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kʋkpɑtʋlʋ ɩnǝɣɩ tɔm. Ɩlɛnɑ 21 ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ nɑ ɩ tɔ ɩ mʋʋlʋ sɩ: Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, n kisɑ nti mɑ tʋ-ŋ tɔɣɔ tɔkʋɣʋ. 22 Mpi tɔ, n kɔmɑ cǝnɛ nɑ ń tɔɣɔ nɑ ń nyɔɔ. Pǝ́cɔ́ mɑɑ kisinɑ-ŋ kɛ́ sɩ pʋlʋpʋ ɩ́ tɑɑ kpɑ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ, n kɑ́ sɩ hɑɣɑ sǝm.
23 Pɑ tɛmɑ tɔɣɔʋ nɑ nyɔɔʋ, ɩlɛnɑ kʋkpɑtʋlʋ ɩnɩ ɩ́ kpɛɛlɩ ɩ tɑɑpɑlʋ kɛ kpɑŋɑɣɑ, 24 nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ mpɑɑʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔɣɔlɑɣɑ lɩɩ ɩ tɔɔ nɑ kɑ́ kʋ-ɩ nɑ kɑ́ pɛtɩ mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ kɑ́ nɑ kpɑŋɑɣɑ pɑ́ tʋ-ɩ hɛkʋ. 25 Mpɑtɔntɑɑ mɑɣɑnɑ mpʋ nɑ pɑ́ tɑlɑ Petɛɛlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ. Kʋkpɑtʋlʋ 26 wei ɩ kɑ́ yɑɑ Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ tɔɣɔʋ tɔ ɩ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Yutɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ́. Ɩnɩ ɩ kisinɑ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ tɔkʋɣʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ tɔɣɔlɑɣɑ kʋ-ɩ teitei ɩsɩɩ ɩ kɑ́ heelɑ-ɩ tɔ.
27 Ɩlɛnɑ kʋkpɑtʋlʋ tɔ́ ɩ pǝyɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ kpɛɛlɩ mɑ kpɑŋɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ 28 ɩ́ kpɑɣɑ-kɛ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ sǝtʋ kɛ mpɑɑʋ tɑɑ. Nɑ kpɑŋɑɣɑ nɑ tɔɣɔlɑɣɑ kɛ pɑ lonɑ tɑɑ. Amɑ kɑ tɑ́ tɔɣɔ-ɩ, pǝyele kɑ tɑ kpɑ kpɑŋɑɣɑ. 29-30 Ɩlɛnɑ kʋkpɑtʋlʋ ɩnɩ ɩ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ kpɑŋɑɣɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ mǝŋnɑ Petɛɛlɩ, nɑ ɩ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑ́ lǝyɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ nɑ ɩ piyɑ pɑ wii-ɩ sɩ: Aɑ, kɑsɑ, sǝm tɑ nyɩ.
31 Lǝyɑɣɑ tɛmɑ, ɩlɛnɑ kʋkpɑtʋlʋ heeli ɩ pǝyɑlɑɑ sɩ: Ye mɑ sǝpɑ ɩ́ pi-m tɑ́ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ tǝnɑ. 32 Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tilɑ-ɩ nɑ nɔɣɔ ɩsɑɣɑɑ ŋkɑ sɩ ɩ́ tǝŋsɩ Petɛɛlɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ Sɑmɑlii ɑcɑlɛɛ tǝkɔtǝlɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɔ, ɩ nɔɣɔ ŋkɛ kɑɑ tɔɣɔ kɛ́.
33 Pɑɑ nɑ pɑ kpɑɑlɑ Solopʋwɑm tɔ, ɩ tɑ nɩɩ. Pǝ́cɔ́ ɩ tɑ yele kpɑʋ kɛ kpɑɩ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ sɔɔlɑ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ tɔ. 34 Solopʋwɑm yɑɑsi ɩnɩ, ɩ sʋsɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ kpiisɑ pɑ tǝnɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ kɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.