14
Solopʋwɑm I kɑwulɑɣɑ tɛm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Solopʋwɑm pǝyɑlʋ Apiyɑ hǝntɑ wʋsɑsɩ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ ɩ ɑlʋ sɩ: Yʋsɩ nyɑ́ tɩ pɑ tɑɑ nyɩ-ŋ, nɑ ń polo Silo nɑ ń mɑɣɑnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ahiyɑ wei ɩ kɑ́ kpɑ-m kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tɔɔ tɔ. Kpɑɣɑ potopotonɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkɑlɑsɩ, nɑ tɩɩŋ nim hɛɛʋ nɑ ń kpɛntǝnɑ-ɩ. Ɩ kɑ́ heeli-ŋ nti tɑ́ pǝyɑɣɑ kɑ́ tɛnɑ tɔ.
Ɩlɛnɑ ɑlʋ lɑ ɩsɩɩ ɩ pɑɑlʋ heeluɣu-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ polo Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ahiyɑ tɛɣɛ Silo. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ kpɑtǝlɑ teu kɛ́, hɑlǝnɑ ɩ́ yʋlʋmɩ. Amɑ Tɑcɑɑ yepɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wɛɛnɑ pǝ nyǝm, nɑ ɩ́ heeli-ɩ nti nti ɩ kɑ́ cɔ ɑlʋ ɩnɩ tɔ.
Ahiyɑ nɩɩ ɩ tɑŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Sʋʋ yoo, Solopʋwɑm ɑlʋ. Pepe tɔɔ kɛ́ n nɔkɑɑ nɑ ń lɑkɩ ɩsɩɩ pǝ tɑɣɑ nyɑ́? Mɑ tɩɩ wɛnɑ lɑŋwɑkǝllɛ tɔm nɑtǝlɩ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ. Mǝlɩ nɑ ń heeli nyɑ́ pɑɑlʋ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Wɑɑtʋ wei mɑ kpɑ-ŋ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ tɔ, n wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑɑ yʋlʋ wei. Tɑfiiti tǝyɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ mɑ mʋwɑ nɑ mɑ́ cɛlɛ-ŋ. Amɑ n tɑ lɑ mɑ luɣu nyǝntʋ. Pǝ́cɔ́ n tɑ́ tɔkɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ ń lɑkɩ mɑ tǝmlɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ ɩsɩɩ Tɑfiiti. N lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-ŋ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ tɔ, nɑ ń hɑ-m siɣile nɑ ń kʋsɩ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ tɩɩŋ wei n lupɑ tɔ. 10 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ mpusi sʋʋ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Mɑɑ kpiisi nyɑ́ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɔsɑɑ nɑ piyɑ tɔ, nɑ pǝ́ sɑɑlɩ yem. Ɩsɩɩ pɑ hɑsʋɣʋ nyɩɩtʋ nɑ sɑŋ tɔ. 11 Ye nyɑ́ tǝyɑɣɑ tʋ wei ɩ́ sǝpɑ tǝyɑɣɑ, hɑsɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ-ɩ. Nɑ wei ɩ́ sǝpɑ tɑɑlɛ, kpeliŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ. Nti Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔɣɔlɛ.
12 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɑsɑ ɑlʋ ɩnǝɣɩ heeluɣu sɩ: Nyɑɑ kʋlɩ nɑ ń mǝlɩ tǝyɑɣɑ. N kɑ́ kɔɔ ɩsɩɩ n sʋʋkɩ ɩcɑtɛ ɩlɛ pǝyɑɣɑ kɑ́ sɩ. 13 Nkɛ kɑ tike kɑɑ nyǝnɑ pǝlɑɑʋ kɛ Solopʋwɑm lʋlʋɣʋ tɑɑ. Kɑ tike kɑ lǝyɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ cɑɣɑ. Mpi tɔ, kɑ tike kɛ Tɑcɑɑ nɑwɑ sooci tʋ. 14 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi mɑɑ kpɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kʋfɑlʋ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ kpiisinɑ Solopʋwɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Ntɩ ɩnɩ tǝ kɔmnɑ ntɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ. 15 Tɑcɑɑ kɑ́ hɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ŋkpɑŋʋɣʋ, nɑ pɑɑ sele, ɩsɩɩ lʋm tɑɑ sǝsǝncɑŋɑ. Ɩ kɑ́ lɛɛkɩ-wɛɣɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti ɩ́ hɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ yɑsɩ-wɛ nɑ pɑ́ tɛsɩ Pɑpiloni pɔɣɔ Ɩfǝlɑtɩ wɑɑlɩ. Mpi tɔ, pɑ sikɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ kɛ́ nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́. 16 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Solopʋwɑm lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nti nɑ ɩ́ tusi yǝlɑɑ kɛ tǝ tɑɑ tɔ tǝ kʋfɛlʋɣʋ ntɛ́.
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ ɑlʋ mǝlɑ Tiisɑ. Ɩ sʋʋ tǝyɑɣɑ nɔnɔkeelɑsɩ ɩlɛ ɩ pǝyɑlʋ hɛɛwɑɣɑlɛ. 18 Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ cɑɣɑ ɩ lǝyɑɣɑ kɛ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ahiyɑ nɔɣɔ tɔ.
19 Pɑ kɛɛsɑ Solopʋwɑm tɔmnɑɑ lɛntɩ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ ɩsǝnɑ ɩ yoowɑ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ tɔɣɔ ɩ kɑwulɑɣɑ tɔ. 20 Ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑlɛ ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pǝyɑlʋ Nɑtɑpɩ lɛɛtɑ ɩ lonte tɑɑ.
Yutɑ wulɑʋ Lʋpʋwɑm kɑwulɑɣɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ II 12:1-16)
21 Wɑɑtʋ wei Sɑlʋmɔŋ pǝyɑlʋ Lʋpʋwɑm tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ tɔ, ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ wɛ nɩɩlɛ nɑ kʋlʋmɑɣɑ. Ɩ too kɑ kɛ́ Amoni tʋ nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Nɑɑmɑ. Pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ ɩ tɔɣɔ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ kɑ lǝsɑɑ sɩ pɑɑ sɛɛkɩ-ɩ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋlɩ, nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsɩɩ pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ lɑpʋ tɔ. 23 Pɛlɛ pɑ́ ŋmɑ́ tǝkɔtǝlɛ tɔtɔɣɔ, nɑ pɑ́ siki pɛɛ, nɑ pɑ kɑ́ kɑŋkɑnɑsɩ kɛ pulɑsɩ nyɔɔŋ tɑɑ hɔtʋ tɛɛ. 24 Hɑlɩ ɑlɑɑ nɑ ɑpɑlɑɑ kɑ lɑkɑɣɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ lonɑ ɑnɩ ɑ tɑɑ kɛ́, nɑ ɑcɑɑlǝtʋ ɩsɩɩ piitimnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɑ nɑ mpɛ pɑ́ cɑɣɑ tɔ.
25 Lʋpʋwɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Icipiti wulɑʋ Sisɑkɩ polɑɑ nɑ ɩ́ yoonɑ Yosɑlɛm. 26 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sisɑkɩ koosɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncoou tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩ́ɩ́ kǝlǝnɑ wʋlɑ kpɑlǝŋ wei Sɑlʋmɔŋ kɑ lupɑ tɔ. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Lʋpʋwɑm lupɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kpɑlǝŋ, nɑ ɩ́ lɛɛtɩ wʋlɑ nyǝŋ ɩnɩ ɩ lonte, nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. 28 Ye wulɑʋ ɩ́ puki Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, ɩlɛ tɑŋlɑɑ sɩɩ-ɩ nɑ kpɑlǝŋ ɩnɩ. Ye pɑ tɛmɑ, ɩlɛ pɑ mǝŋnɑ-ɩ ɩ tǝcɑɣɑlɛ.
29 Pɑ́ kɛɛsɑ Lʋpʋwɑm tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. 30 Ɩ́ nɑ Solopʋwɑm pɑ yookɑɣɑ tɑm kɛ́. 31 Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Ɩ ɩkpenɑɑ ntɛ́ Amoni nyǝ́mɑ. Pɑ yɑɑkɩ ɩ too sɩ Nɑɑmɑ. Ɩ pǝyɑlʋ Apiyɑm lɛɛtǝnɑ ɩ lonte tɑɑ.