16
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kʋsɑ Hɑnɑni pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Yehu sɩ ɩ́ polo ɩ́ heeli Pɑsɑ sɩ: Mɑ kpɑ-ŋ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ tɔ, n kɛ́ yʋlʋ kɛ yem kɛ́. Amɑ n tǝŋɑ Solopʋwɑm ɩkpɑtɛ nɑ n tusi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ nɑ pǝ́ kʋsɩ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ nyɑ́ nɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ ɩ́ sɑɑlɩ yem. Ɩsɩɩ mɑɑ lɑpʋ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm nɑ ɩ nyǝ́mɑ tɔ. Ye nyɑ́ tǝyɑɣɑ tʋ wei ɩ sǝpɑ tǝyɑɣɑ, hɑsɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ-ɩ, nɑ wei ɩ sǝpɑ tɑɑlɛ, kpeliŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
Pɑ kɛɛsɑ Pɑsɑ tɔm lɛntǝnɑɑ nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ tɔm nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ lɑpɑ tɔ. Pǝ tɔm wɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Tiisɑ, nɑ ɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ mǝlɩ ɩ lonte tɑɑ.
Wɑɑtʋ wei Tɑcɑɑ kɑ kʋsɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Yehu tɔ, tɔm nɑɑlɛɣɛ ɩ́ heelɑ-ɩ sɩ ɩ́ polo ɩ́ tɛlǝsɩ Pɑsɑ. Kɑncɑɑlɑɣɑ ɩlɛ, Pɑsɑ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, nɑ pǝ́ kʋsɩ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ teitei ɩsɩɩ Solopʋwɑm nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Nɑɑlɛ nyǝntʋ ntɛ́ ɩsǝnɑ Pɑsɑ kɑ kʋɣʋ Solopʋwɑm tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Ɩlɑ tɔm
Yutɑ wulɑʋ Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑtoso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Pɑsɑ pǝyɑlʋ Ɩlɑ nɑ́ tɔɣɔ ɩ nyǝŋkɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɑɑlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ tɑɑ lɛlʋ Simili, wei ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ tɔ, ɩ kʋlɑ wulɑʋ tɔɔ. Nɑ wulɑʋ wɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ Alǝsɑ tɛɣɛ Tiisɑ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ nɑ pǝ́ kʋɣɩ-ɩ. 10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Simili polɑɑ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ kumte. Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ pǝ lɑpɑ mpʋ. 11-12 Wɑɑtʋ wei ɩ mʋ-kɛɣɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ Pɑsɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Ɩ tɑ sɔɔ nɔɣɔlʋ, pɑɑ sɔsɔ pɑɑ pǝyɑɣɑ. Pɑɑ ɩ nyǝ́mɑ yɑɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ. Pǝ lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ heeluɣu Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Yehu nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔ. 13 Pɑsɑ nɑ ɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ pɑ́ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔɣɔ pǝ́ lɑpɑ nɑ Simili kʋ-wɛɣɛ mpʋ.
14 Pɑ kɛɛsɑ Ɩlɑ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Simili tɔm
15 Yutɑ wulɑʋ Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɑɑ, Simili tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kɛ Tiisɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ polɑɑ sɩ pɑ yookinɑ Filiisi nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ Kipetɔŋ. 16 Ntɛnɑ yoolɑɑ nɩɩ sɩ Simili kʋlɑ wulɑʋ tɔɔ, nɑ hɑlǝnɑ ɩ́ kʋ-ɩ. Tǝnɑɣɑ pɑ kpɛntɑ nɔɣɔ kɛ tǝyoole tǝnɑ nɑ pɑ́ kpɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ Omili kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ kpɑkpɑɑ. 17 Ɩlɛnɑ Omili nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ kʋlɩ Kipetɔŋ nɑ pɑ́ polo pɑ́ nyɑlɑ Tiisɑ. 18 Simili nɑwɑ sɩ pɑ lɛɛkɑ ɩcɑtɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kutuluɣu nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tʋ-kʋɣʋ kɔkɔ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ-ɩ kʋ tɑɑ tǝnɑ. 19 Simili lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ. Ɩ tǝŋɑ Solopʋwɑm wei ɩ kɑ́ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ tɔ ɩ ɩkpɑtɛ tɑɑ, pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ lɑpɑ mpʋ.
20 Pɑ kɛɛsɑ Simili tɔm lɛntǝnɑɑ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ kʋlɑ wulɑʋ tɔɔ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
21 Ɩ sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ fɑɣɑ tɔm nɑɑlɛ. Lɛlɑɑ sɩ pɑ́ kpɑ Kinɑtɩ pǝyɑlʋ Tipini kɛ wulɑʋ. Lɛlɑɑ sɩ Omili kɛ pɑɑ kpɑ. 22 Amɑ Omili yǝlɑɑ kǝlɑ tɔɔʋ kɛ Tipini nyǝ́mɑ. Pǝ́ kɔmɑ nɑ Tipini sɩ́, ɩlɛnɑ Omili nɑ́ɑ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Omili tɔm
23 Yutɑ wulɑʋ Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Omili tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Tiisɑ kɛ ɩ cɑɑlǝnɑ cɑɣɑʋ kɛ pɩɩsɩ nɑɑtoso. 24 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ polɑ Seme kiŋ nɑ ɩ́ yɑ Sɑmɑlii pulɑɣɑ kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ iyisi nɑɑtoso (6000) nɑ ɩ́ ŋmɑ ɩcɑtɛ nɑ ɩ́ hɑ-tɛɣɛ tǝ tʋ Seme hǝtɛ sɩ Sɑmɑlii. 25 Amɑ Omili lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, nɑ pǝ́ tɛɛ ɑwulɑɑ mpɑ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-ɩ tɔ. 26 Ɩ tɔmɑ Solopʋwɑm wei ɩ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ tɔ, ɩ ɩkpɑtɛ tɑɑ kɛ́ teitei kɛ́ nɑ pǝ́ kʋsɩ Tɑcɑɑ pɑɑnɑ.
27 Pɑ kɛɛsɑ Omili tɔm lɛntǝnɑɑ, nɑ ɩ́ kʋlɑpǝm nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ nti ɩ hʋlɑɑ tɔ, pǝ tɔm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. 28 Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Akɑpɩ lɛɛtɩ ɩ lonte.
Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ tɔm
29 Yutɑ wulɑʋ Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Omili pǝyɑlʋ Akɑpɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Sɑmɑlii, kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑlɛ. 30 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, nɑ pǝ́ kǝlɩ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-ɩ tɔ. 31 Pǝ tɑɣɑ Solopʋwɑm ɩsɑɣɑtʋ tike kɛ Akɑpɩ kɛɛnɑɑ. Ɩ polɑ Sitɔŋ nyǝ́mɑ tɛɣɛ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ tǝnɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ Ɩpɑɑlɩ pɛɛlɔ Sesɑpɛɛlɩ kɛ ɑlʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ luŋ pɛlɛ pɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ nɑ ɩ́ lɑɑ-kʋ. 32 Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ kʋ kutuluɣu nɑ pǝ tǝkɔtǝlɛ. 33 Nɑ ɩ́ siki kʋ ɑlʋnyǝŋkʋ. Ɩ kʋsɑ Tɑcɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́ nɑ ɩ kʋlɑpʋtʋ, nɑ pǝ́ kǝlɩ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ lɑɑlɑ-ɩ tɔ.
34 Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ, Hiyɛlɩ kɛ Petɛɛlɩ tɔ ɩ ŋmɑwɑ Yeliko ɩcɑtɛ. Amɑ nti Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtǝnɑ Nuŋ pǝyɑlʋ Yosuwee nɔɣɔ tɔ, tǝ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei kɛ́. Hiyɛlɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Apilɑm sǝpɑ wɑɑtʋ wei pɑ hulɑ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ kutuluŋ kilɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Seku nɑ́ɑ́ sɩ́ wɑɑtʋ wei pɑ tʋ tǝ kɑmpʋnɑɑ tɔ.