17
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii kpɑɑlǝɣɩ wʋlɑɣɑ tɔm
Apɑlʋ nɔɣɔlʋɣʋ pɑ yɑɑkɑɣɑ Ilii. Ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, nɑ ɩ́ wɛ Tisipe ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɩ heelɑ wulɑʋ Akɑpɩ sɩ: Mɑ tuunɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ tǝmlɛ mɑ lɑkɩ tɔ. Cɔlɔʋ kɑɑ kpɑ pɩɩsɩ nsi sɩ kɔŋ tɔ sɩ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ sɩ tɛʋ kɑ́ nɩɩ. Hɑlǝnɑ mɑ́ tɑɣɑnɩ sǝlǝmʋɣʋ nɑ pǝ́cɔ́.
Ilii kɛ Keli lɔɔʋ nɔɣɔ
Pǝ wɑɑlɩ kɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ilii sɩ: Se nɑ ń polo ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ, kɛ́ Keli lɔɔʋ nɔɣɔ nɑ ń ŋmɛlɩ tǝnɑ. N kɑ́ hiki lʋm kɛ lɔɔʋ tɑɑ tǝnɑ nɑ ń nyɔɔ. Mɑɑ heeli kɑtǝkɑtǝŋ nɑ ɩ́ kɔnɑ-ŋ tɔɣɔnɑɣɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilii tɛɛ Keli lɔɔʋ nɔɣɔ tǝnɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heelɑ-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Ɩlɛnɑ kɑtǝkɑtǝŋ kɔŋnɑ-ɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ nɑntʋ kɛ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ lɔɔʋ lʋm.
Ilii nɑ Sɑlɛpǝtɑ leelu pɑ tɔm
Pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ kɛɛsɩ, ɩlɛnɑ lɔɔʋ lʋm nyɔɔ. Mpi tɔ, tɛʋ tɑ nɩɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Ilii sɩ: Polo Sɑlɛpǝtɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Sitɔŋ cɔlɔ, nɑ ń cɑɣɑ tǝnɑ. Mɑ heelɑ tǝnɑ leelu sɩ ɩ́ lɑ-ŋ tɔɣɔnɑɣɑ.
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilii tʋ Sɑlɛpǝtɑ mpɑɑʋ. Ɩ kɔmɑ ɩsɩɩ ɩ sʋʋkɩ ɩcɑtɛ, ɩlɛ ɩ mɑɣɑnɑ ɑlʋ leelu nɔɣɔlʋɣʋlɛ nɑ ɩ́ cɑɑkɩ tɑɑsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ, nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ-ɩ sɩ: Hɑ-m lʋm kʋnyɔnyɔɔm.
11 Alʋ tɛɛ lʋm wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ Ilii tɑɣɑnɩ-ɩ yɑɑʋ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Lɑ suulu kpɛntǝnɑ-m tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pǝcɔ. 12 Ntɛnɑ ɑlʋ sɩ: Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ sɩ mɑ fɛɩnɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Mʋlʋmɑɣɑ kɑɑsǝnɑ-m ŋkute tɑɑ ɩsǝntɔɣɔ nyǝnɑɣɑ tɑɑ, nɑ nim kɛ heeu tɑɑ. Mɑ kɔmɑɣɑlɛ sɩ mɑ cɑɑkɩ tuputu nɑ mɑ́ tɛɛsɩ cɑlǝsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ mɑ pǝyɑɣɑ tǝ́ tɔɣɔ nɑ tǝ́ tɑŋ sǝm. 13 Ntɛnɑ Ilii sɩ: Tɑɑ nǝɣǝsɩ, polo nɑ ń lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Amɑ cɑɑlǝnɑ-m tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pǝcɔ nɑ ń kɔnɑ-m. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ń lɑ nyɑ́ nɑ nyɑ́ pǝyɑɣɑ mǝ nyǝŋkɑ. 14 Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, Tɑcɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ sɩɩwɑɣɑ sɩ nyɑ́ mʋlʋmɑɣɑ nɑ nyɑ́ nimɑɣɑ pǝ kɑɑ tɛ. Hɑlǝnɑ ɩ́ yele nɑ tɛʋ nɩɩ tɛtʋ tɔɔ.
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ polɑɑ nɑ ɩ́ lɑ ɩsɩɩ Ilii kɑ heelɑ-ɩ tɔ. Nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pǝ́ kɑɑsɩ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ tɑmpɑnɑ nɑ pǝ́ leeli. 16 Mʋlʋmɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑ́ tɛ́ nyǝnɑɣɑ tɑɑ, pǝ́cɔ́ nimɑɣɑ nɑ́ tɑ́ tɛ́ heeu tɑɑ tɔtɔ. Teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ heelɑ-ɩ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔ tɔ.
Ilii feesuɣu kɛ leelu pǝyɑɣɑ
17 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ pǝ wɩɩ ɑlʋ leelu pǝyɑɣɑ ŋkɛɣɛ teu, hɑlǝnɑ kɑ́ cɑŋ kɑ́ sɩ́. 18 Mpʋɣʋlɛ kɑ too tɔmɑ Ilii sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, pepe tɔɔ kɛ́ ń lɑpɑ-m mpʋ? N kɔmɑ nɑ ń kuli mɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ nɑ ń hʋ́lɩ́ Ɩsɔ, nɑ pǝ́ kʋ́ mɑ pǝyɑɣɑ.
19 Nɑ pǝyɑɣɑ wɛ ɑlʋ niŋ tɑɑ. Kɛlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sɩ: Cɛlɛ-m-kɛ́.
Ɩlɛnɑ Ilii kpɑɑnɑ-kɛɣɛ ɩsɔtɑɑ kutuluɣu tɑɑ timpi ɩ hǝntǝɣɩ tɔ, nɑ ɩ́ hɩɩsɩ-kɛɣɛ ɩ kɑto tɔɔ. 20 Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑ Ɩsɔ, ɑlʋ ɩnɛ ɩ mʋ-m ɩ tɛɣɛ niŋ nɑɑlɛɣɛ. Ɩlɛ n cɑɑ sɩ n kʋ ɩ pǝyɑɣɑ nɑ ń lɛɛtɩ-ɩ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ?
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilii hǝntɑ kɑ tɔɔ kɛ́ tɔm tooso, nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑ Ɩsɔ, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń hɑ pǝyɑɣɑ kɑnɛɣɛ weesuɣu.
22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ mʋ Ilii kʋsǝlǝmʋtʋ, nɑ ɩ́ feesi pǝyɑɣɑ ŋkɛ. 23 Ɩlɛnɑ Ilii mǝŋnɑ-kɛɣɛ ɑlʋ kɛ pǝtɛɛ kutuluɣu tɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Nyɑ́ pǝyɑɣɑ femɑ.
24 Ntɛnɑ ɑlʋ sɩ: Pǝnɛntɛɣɛlɛ mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ n kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ. Nɑ nti nti n yɔɣɔtǝɣɩ tɔ, Tɑcɑɑ heeliɣinɑ-ŋ-tɩ.