16
Ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ tɔm
Wɑɑtʋ wei Alɔŋ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ kɔnɑ kɔtɑɣɑ tulɑɑlʋ kpɑɩ nyǝŋ nɑ pɑ́ sɩ́ tɔ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
Heeli nyɑ́ tɑɑlʋ Alɔŋ sɩ ɩ́ tɑɑ sʋʋkɩ yem yem kɛ́ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ wɑɑlɩ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ tɑɑ kɛ́ timpi Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ wɛɛ tɔ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ sɩ́ sɑɑ wei Ɩsɔ tiiki ɑtɑkɑɑ pǝle tɔɔ kɛ́ ɩsɔŋmʋntʋ tɑɑ tɔ.
Pǝ tɔɔ tɔ, ye ɩ cɑɑkɩ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ tɑɑ kɛ́ sʋʋʋ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɑɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑtǝcɛ kʋfɑlʋ nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ pǝ ɩwɑɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɔ lʋm nɑ ɩ́ suu kɔtɑɣɑ wontu. Ɩsɩɩ kponkpontu toŋ nyǝntʋ kɔmsɑ, nɑ pǝ toko, nɑ pǝ tɑmpɑlɑ, nɑ pǝ nyʋɣʋ sɑɑlɑɣɑ. Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle nyǝ́mɑ kɑ cɛlɛ-ɩ tɔtɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ pǝŋtʋlʋŋ kɛ nɑɑlɛ, nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusiɣi kɑ tǝnɑ tɔ kɑ ɩwɑɑʋ.
Ɩlɛnɑ Alɔŋ kɔnɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩ́ lɑ kɔtɑɣɑ kɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Ɩ tɛŋ mpʋ ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nyɔɔŋ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ Alɔŋ ponɑ pǝŋtʋlʋŋ ɩnɩ ɩ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ sɩɩ-ɩ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ tɔ tɛtɛ kɛ́ pǝŋtʋlʋŋ ɩnɩ ɩ nɑɑlɛ ɩ tɔɔ nɑ pǝ́ hʋlɩ-ɩ Tɑcɑɑ nyǝŋkʋ nɑ ɩlɔɣɔʋ Asɑsɛɛlɩɑ nyǝŋkʋ. lɛlɑɑ sɩ lonte wʋlɑɣɑ nyǝntɛ tǝlǝɣɩ pɑ yɑɑ mpʋ. Lɛlɑɑ sɩ ɩlɔɣɔʋ ɩsɑɣɑʋ nɔɣɔlʋ wei ɩ cɑkɩ timpi pǝ wɛ sɔɣɔntʋ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku tɛtɛ tɔɣɑɑ sɩ kʋ kɛ́ Tɑcɑɑ nyǝŋkʋ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. 10 Pǝ kɑɑsǝɣɩ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku tɛtɛ tɔɣɑɑ sɩ ɩlɔɣɔʋ nyǝŋkʋ ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ ɩ́ sɩɩ-kʋɣʋ Tɑcɑɑ kiŋ nɑ kʋ ɩsɛ nɑ sɑmɑɑ ɩsɑɣɑtʋ mǝlɩ kʋ nyʋɣʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ ponɑ-kʋɣʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tisi-kʋɣʋ ɩlɔɣɔʋ Asɑsɛɛlɩ.
ɑ 16:8 Asɑsɛɛlɩ: Ɩlɔɣɔʋ wei ɩnɩ ɩ tɔm pɑ yɔɣɔtɑ cǝnɛ tɔ tǝ tɑ nyǝmɩ-ɩ,