15
Apɑlʋ ɑpɑlʋtʋ ɑsilimɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ ye cɑsɑɣɑ kpɑ ɑpɑlʋ, lʋm mpi pǝ kpeŋnɑ-ɩ tɔ pǝ kɛ́ ɑsilimɑ kɛ́. Kɑ́ tɩɩ lɑɑlɑɑ nɑ kɑ́ kpɑ-ɩ te, pɑɑ pǝ kpeŋnɑ-ɩ yɑɑ pɩɩ kpeŋnɑ-ɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ kɛ́. Kʋhǝntǝŋ wei ɩ tǝnɑ ɩ tɔɔ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ hǝntɩ yɑɑ kʋcɑcɑɣɑm tǝnɑ mpi pǝ tɔɔ ɩ kɑ́ cɑɣɑ tɔ pǝ pilisɑɑ kɛ́. 5-6 Ye wei ɩ́ tokinɑ ɩ kʋhǝntʋɣʋ ŋkʋ yɑɑ ɩ cɑɣɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́ nɑ ɩ́ sɔ lʋm nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɑsilimɑ tɑɑ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 7-11 Ye wei ɩ tokinɑ kʋtɔntʋ ɩnɩ yɑɑ ɩ́lɛ́ ɩ tokinɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɑ sɑŋ, yɑɑ ɩ tɔ́ nɔɣɔlʋ tɔɔ kɛ́ ntɑɣɑmɑ yɑɑ pʋntʋ tokinɑ pʋlʋ mpi pǝ tɔɔ kʋtɔntʋ cɑɣɑɑ tɔ yɑɑ ɩ tɩɩ sǝɣǝlɑ-wɩ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́ nɑ ɩ́ sɔ lʋm nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɑsilimɑ tɑɑ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. Pɑɑ kpɑɣɑnʋkpete nte tǝ tɔɔ kɛ́ ɩ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ polo ɩcɑtɛ tǝ pǝsɑ ɑsilimɑ pʋlʋ kɛ́. 12 Ye cʋɣʋ wontuɣu kɛ kʋtɔntʋ ɩnɩ ɩ tokinɑɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ yɔkɩ-kʋɣʋ. Amɑ ye tʋɣʋ nyǝŋkʋ ɩlɛ pɑ nyɑɑlɩ-kʋɣʋ lʋm kɛ teu.
13 Ye pǝ tɛmɑ kʋtɔntʋ ɩnɩ, ɩlɛ ɩ tɑŋ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ sɔ sɛɛlʋ lʋm, ɩlɛ ɩ kɛɛlɑ ɑsilimɑ ntɛ́. 14 Kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ tɑkɩ ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɑ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ yɑɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ ponɑ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ cɛlɑ kɔtʋlʋ. 15 Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lǝsɩ sumɑɣɑ lɛŋkɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ lɛŋkɑ kɛ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ ɩ kʋtɔŋ tɔɔ.
16 Ye yʋlʋ ɑpɑlʋtʋ kpemɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ sɔ lʋm kɛ́ nɑ ɩ́ nyǝnɩ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ tʋ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 17 Ye pǝ tɑɑnɑ ɩ wontu kʋsusuutu yɑɑ ɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ pʋlʋ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ kɛ́ nɑ ɩ́ nyǝnɩ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ tʋ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
18 Ye ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ pɑ kpɛntɑɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ sɔ lʋm kɛ́, nɑ pɑ́ nyǝnɩ pɑ tǝɣɩ ɑsilimɑ nyǝ́mɑ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
Alʋ ɑlʋtʋ ɑsilimɑ
19 Ye ɑlʋ nɑɑkɩ ɩsɔtʋ ɩ pǝsɑ ɑsilimɑ tʋ kɛ́ hɑlǝnɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Ye wei ɩ tokinɑ-ɩ wɑɑtʋ ɩnɩ pʋntʋ pǝsɑ ɑsilimɑ tʋ tɔtɔɣɔ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 20 Pɑɑ nyɑɑlʋɣʋ kɛ ɩ hǝntɑɑ yɑɑ kpete tɔɔ kɛ́ ɩ cɑɣɑɑ, tǝ pǝsǝɣɩ ɑsilimɑ nyǝntɛ kɛ́. 21-22 Ye wei ɩ tokinɑ nyɑɑlʋɣʋ ŋkʋ yɑɑ kpete ntɛ́ ɩ kɑ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́ nɑ ɩ́ sɔ lʋm nɑ ɩ́ nyǝnɩ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ tʋ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 23 Ye pʋlʋpʋ tokinɑ kʋhǝntʋɣʋ ŋkʋ yɑɑ kpete ntɛ́, ɩlɛnɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ tokinɑ-wɩ ɩ pǝsɑ ɑsilimɑ tʋ kɛ́ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 24 Ye yʋlʋ hǝntǝɣǝnɑ ɩ ɑlʋ nɑ pǝ́ pɑnɑ sɩ ɩ́lɛ́ ɩ ɩsɔtʋ nɑʋ kʋyɑkʋ ntɛ́, nɑ pǝ́ lɩɩ nɑ pǝ́ tokǝnɑ ɑpɑlʋ, pǝ wɛɛ sɩ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ nyǝnɩ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ tʋ tɔtɔɣɔ, hɑlǝnɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Pɑɑ kʋhǝntʋɣʋ ŋku kʋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ wɛɛ, kʋlɛ kʋ pǝsɑ ɑsilimɑ kɛ́.
25 Ye ɑlʋ ɩsɔtʋ nɑʋ kʋyɛɛŋ kǝlɑ ɩsɩɩ ɩ tɩɩ nɑɑkɩ tɔ, yɑɑ cɑlǝm kpeŋnɑ-ɩ yem nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ ɩ ɩsɔtʋ nɑʋ kʋyɛɛŋ, ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ tɔtɔɣɔ wɛɛ ɑnɩ ɑ tɑɑ kɛ́. 26 Kʋhǝntǝŋ wei ɩ tǝnɑ ɩ tɔɔ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ hǝntɩ yɑɑ kʋcɑcɑɣɑm tǝnɑ mpi pǝ tɔɔ ɩ kɑ́ cɑɣɑ tɔ pǝ pilisɑɑ kɛ́. 27 Ye wei ɩ tokinɑ nyɑɑlʋɣʋ ŋkʋ yɑɑ kʋcɑcɑɣɑm mpɩ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́ nɑ ɩ́ sɔ lʋm nɑ ɩ́ nyǝnɩ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ tʋ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
28 Ye cɑlǝm lɩɩʋ sǝŋɑɑ ɩlɛ, ɩ tɑŋ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, ɩlɛ ɩ ɑsilimɑ tɛmɑɣɑlɛ. 29 Kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ tɑkɩ ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ kɔtʋlʋ kɛ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ yɑɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛɣɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. 30 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lǝsɩ sɩ tɑɑ lɛŋkɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ lɛŋkɑ kɛ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ ɑlʋ kɛ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ tǝnɑ nɑ pǝ́ kɛɛlɩ ɩ ɑsilimɑ.
31 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi nɑ Alɔŋ kɛ heeluɣu sɩ: Ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ tǝsulle cokǝle kɛ mǝ ɑsilimɑ wɑɑtʋnɑɑ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ kʋ-mɛ sɩ ɩ́ pilisɑ mɑ tǝcɑɣɑlɛ nte tǝ wɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ tɔ.
32-33 Ye kʋtɔŋ kpɑnɑ ɑpɑlʋ nɑ lʋm kpeŋnɑ-ɩ, yɑɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ kpemnɑ, yɑɑ ɑlʋ nɑɑkɩ ɩsɔtʋ yɑɑ kʋtɔŋ kpɑ-ɩ nɑ cɑlǝm kpeŋnɑ-ɩ, yɑɑ ɩ́ nɑ ɑpɑlʋ pɑ kpɛntɑ ɩ sɑŋʋɣʋ wɑɑtʋ. Kʋsǝsɩɩtʋnɑɑ mpɑ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ tɔɣɔlɛ.