14
Polom ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Kʋsǝsɩɩtʋ nti ɩ́ kɑ́ tɔkɩ kʋyɑkʋ ŋku ɩ́ lɑkɩ polom kɛ ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔɣɔlɔ. Ɩ́ pukinɑ-ɩ kɔtʋlʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ lɩɩ tǝsikile tɑɑ nɑ ɩ́ wiili-ɩ, ye ɩ mɑɣɑnɑɑ sɩ pǝ tɛmɑ kʋtɔntʋ, ɩlɛ ɩ tʋ-ɩ nɑ ɩ́ cɑɑ sumɑsɩ nsi sɩ wɛnɑ sɩ ɩsɛ nɑ sɩ́ fɛɩnɑ ɑsilimɑ tɔɣɔ nɑɑlɛ nɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑsɩ nɑ heeŋ hʋntʋ nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ kʋsɛɛm tɔ nɑ nyɩɩlʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ hisɔpʋ tɔ kʋ piliŋɑ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ lɛntɩ sumɑsɩ nsɩ sɩ tɑɑ lɛŋkɑ kɛ sɛɛlʋ lʋm hɛɛʋ tɔɔ. Ye pǝ kɑɑsɑ sumɑɣɑ ɩsɛ nyǝŋkɑ ɩlɛ ɩ kpɑɣɑ kɛlɛ nɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑsɩ, nɑ heeŋ hʋntʋ nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ kʋsɛɛm tɔ nɑ hisɔpʋ piliŋɑ nɑ ɩ́ ŋmilisi pǝ tǝnɑɣɑ sumɑɣɑ ŋkɑ pɑ kʋwɑ sɛɛlʋ lʋm hɛɛʋ tɔɔ tɔ kɑ cɑlǝm tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ wei ɩnɩ ɩ kʋtɔŋ tɛmɑ mpʋ tɔ ɩ tɔɔ kɛ́ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Ɩ tɛŋ hʋlʋɣʋ sɩ ɩ fɛɩnɑ ɑsilimɑ ɩlɛnɑ ɩ́ yele sumɑɣɑ ɩsɛ nyǝŋkɑ nɑ kɑ́ sʋʋ nyɩɩtʋ. Ɩlɛnɑ ɩnɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ hʋ ɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ nyɔɔsɩ, nɑ ɩ́ sɔ lʋm ɩlɛnɑ ɩ ɑsilimɑ tɛ́. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ sʋʋkɩ tǝsikile. Amɑ ɩ kɑɑ sʋʋ ɩ cokǝle tɑɑ kɛ́, hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ siki. Nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule kɛ ɩ looliɣi ɩ nyʋɣʋ nɑ ɩ tɑntʋɣʋ nɑ ɩ ɩsǝhutu nɑ ɩ nyɔɔsɩ tǝnɑ, nɑ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ sɔ lʋm. Ɩlɛ ɩ ɑsilimɑ kɛɛlɑɑ kɛlɛ.
10 Pǝ tɑkɩ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule ɩlɛnɑ kʋtɔntʋ wei pǝ wɑɑwɑ mpʋ tɔ ɩ́ cɑɑ ɩwɛɛsɩ ɑpɑlʋ nyǝŋsɩ nsi sɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ nɑɑlɛ nɑ ɑlʋnyǝŋkɑ ŋkɑ kɑ tiili tɑ cɑɑmɩ tɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ, nɑ kʋhɑʋ mʋlʋm mpi pɑ nuɣutinɑ nim tɔɣɔ kiloonɑɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ, nɑ nim liitili titite. 11 Kɔtʋlʋ wei ɩnɩ ɩ lɑkɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ ɩ kɑ́ sɩɩ yʋlʋ ɩnɩ nɑ kʋhɑɑŋ kɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. 12 Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩwɛɛsɩ nsɩ sɩ tɑɑ lɛŋkɑ nɑ ɩ́ lɑnɑ-kɛɣɛ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ nim liitili titite. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ Tɑcɑɑ kɛ pǝ nɑɑlɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. 13 Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ ɩwǝyɑɣɑ kɛ Ɩsɔ lonte tɑɑ timpi pɑ kʋɣɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ yɑɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ kɑ kpǝntɛ tɔ. Kɔtʋlʋ tǝnnɑ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ ɩsɩɩ pǝ wɛʋ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔm tɑɑ tɔ. Pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋɣʋ. 14 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lii kpǝntɛ cɑlǝm tɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ wei ɩ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ nɔɣɔ tɑɑ, nɑ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ ɑpɑlʋmpǝle nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ tɔɔ. 15 Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ nim liitili titite ńtɛ́ nɑ ɩ́ pǝlɩ ɩ niŋ mpǝtǝŋ tɑɑ. 16 Nɑ ɩ́ lii ɩ ntɑntɑkʋ tɑɑ nim mpɩ pǝ tɑɑ kɛ́ mpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 17 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɑ nim mpi pǝ kɑɑsɑ ɩ niŋ mpǝtǝŋ tɑɑ tɔɣɔ wei ɩnɩ ɩ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ, nɑ ɩ ntɔɣɔŋ ɑpɑlʋmpǝle, nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpǝle tɔɔ timpi pɑɑ tɛmɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kpǝntɛ cɑlǝm kɛ tɑɑʋ tɔ. 18 Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝle ɩ niŋ tɑɑ nim kʋkɑɑsǝm kɛ wei ɩ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Ɩsɔ kiŋ. 19 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lǝsɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kʋcɔɔʋ nɑ ɩ́ lɑ́ pǝ kɔtɑɣɑ kɛ wei ɩ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tɩ tɔ ɩ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ kɑ kpǝntɛ. 20 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ kʋhɑʋ nyǝŋkɑ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ yʋlʋ ɩnǝɣɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ ɑsilimɑ tɛ́.
Polom kʋnyɔntʋ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Ye polom kɛ́ kʋnyɔntʋ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ sɔsɔm, ɩlɛ ɩ cɑɑ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ ɩwǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ŋkɑ pɑɑ hɑ Tɑcɑɑ mɑ́ nɑ pǝ́ kɛɛlɩ kʋtɔntʋ ɑsilimɑ tɔ. Nɑ ɩ́ cɑɑ mʋlʋm kʋpɑm mpi pɑ nuɣutinɑ nim tɔɣɔ kiloonɑɑ tooso nɑ nim liitili titite, 22 nɑ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ yɑɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛ. Pǝ tɑɑ mpi ɩ kɑ hiki tɔ. Nɑ pɑ́ lɑnɑ lɛlʋ kɛ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ lɛlʋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. 23 Pǝ tɑkɩ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ kʋhɑɑŋ ɩnǝɣɩ kɔtʋlʋ kɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. 24 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ kpɑɣɑ ɩwǝyɑɣɑ nɑ nim nɑ ɩ́ hɑ Tɑcɑɑ. 25 Kɔtʋlʋ tɛŋ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ ɩwǝyɑɣɑ kɛ lɛntʋɣʋ ɩlɛnɑ ɩ́ lii cɑlǝm tɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ ɑsilimɑ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ nɔɣɔ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɑ tɔtɔɣɔ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ ɑpɑlʋmpǝle nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ tɔɔ. 26 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ pǝlɩ nim kɛ ɩ ntɑntɑkʋ mpǝtǝŋ nyǝŋkʋ tɑɑ, 27 nɑ ɩ́ lii pǝ tɑɑ kɛ́ ɩ ntɔɣɔŋ mpǝle nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 28 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɑ ɩ niŋ tɑɑ nim mpǝɣɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑtʋ ntɔɣɔŋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɔɣɔ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɑ-wɩ tɔtɔɣɔ ɩ ɑpɑlʋmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ pǝ tɔɔ kɛ lonɑ nnɑ ɑ tɑɑ pɑɑ tɑɑwɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ cɑlǝm tɔ. 29 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ pǝlɩ ɩ niŋ tɑɑ nim kʋkɑɑsǝm kɛ yʋlʋ ɩnɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. 30 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ kpɑɣɑ ɩhokɑsɩ yɑɑ ɑlukukunɑɑ mpɑ kʋtɔntʋ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kɔnɑ tɔ pɑ tɑɑ kɛ́ kʋlʋm 31 nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ lɛŋkɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑ yʋlʋ ɩnǝɣɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ.
32 Kʋsǝsɩɩtʋ nti pǝ wɛɛ sɩ polom kʋnyɔntʋ ɩ́ tɔkɩ ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑpʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
Kutuluŋ tɔɔ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ:
34 Ye ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ sʋʋ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ nti mɑ hɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ, ɩlɛnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩ́ nɑ́ mɑ yelɑɑ nɑ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ tʋlʋŋɑ yɑɣɑ mǝ kutuluɣu nɑkʋlɩ kʋ koluŋɑ tɔɔ kɛ́ tɛtʋ nti ɩnɩ tɩɩ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ kɛ mpʋ tɔ tǝ tɑɑ tǝnɑ. 35 Ɩlɛ tǝyɑɣɑ tʋ polo nɑ ɩ́ heeli kɔtʋlʋ sɩ ɩ nɑwɑ pʋlʋɣʋ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ pǝ́ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋlʋŋɑ. 36 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ yɔɣɔtɩ nɑ pɑ́ lɑɑsɩ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ wontu tǝnɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ polo tʋlʋŋɑ ŋkɛɣɛ mɑɣɑsʋɣʋ. Ɩlɛ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ wontu tǝnɑ kɑɑ pǝsɩ ɑsilimɑ pʋlʋpʋ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kɔtʋlʋ mǝlǝɣɩ nɑ ɩ́ tɑsɑ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tʋlʋŋɑ kɛ mɑɣɑsʋɣʋ. 37 Ye kɑ wɛ ɑtɔntɔɔtɛ yɑɑ ɩsɛɛʋ nɑ kɑ́ tɑwɑ kutuluɣu kɛ lonte, 38 ɩlɛ kɔtʋlʋ lɩɩnɑ kutuluɣu ŋkʋ kʋ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ tǝkɩ-kɛɣɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 39 Kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ sikiɣi ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ mǝlɩ nɑ ɩ́ tɑsɑ mɑɣɑsʋɣʋ, ye ɩ nɑwɑ sɩ tʋlʋŋɑ ŋkɛ kɑ sɔɔsɑ wɑŋ kɛ kutuluɣu koluŋɑ tɔɔ 40 ɩlɛ kɔtʋlʋ yele nɑ pɑ́ lǝsɩ pɛɛ wenɑ tʋlʋŋɑ ŋkɛ kɑ hikɑɑ tɔ nɑ pɑ́ lɔ-yɛɣɛ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ kɛ hute tɑɑ. 41 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ yele nɑ pɑ́ kɑɑlɩ pǝ tɑɑ tɔɔ kɛ timpi pɑɑ tɑɑwɑ tɔ nɑ pɑ lɔ pǝ tɛtʋ kɛ hute tɑɑ kɛ́ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ. 42 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ pɑ́ cɑɑ pɛɛ kʋfɑnɑ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnɑ lonɑ, nɑ pɑ́ lɑ́ tɛtʋ nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ kutuluɣu kɛ tɑɑʋ.
43 Ye kutuluɣu tɑɣɑnʋɣʋ wɑɑlɩ kɛ tʋlʋŋɑ tɑsɑ lɩɩʋ, 44 ɩlɛ kɔtʋlʋ kɑ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ tɑsɑ mɑɣɑsʋɣʋ, ye ɩ nɑwɑ sɩ tʋlʋŋɑ ŋkɛ kɑ sɔɔsɑɑ ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ kʋtɛtɛɛʋ ntɛ́. Pɑ́ nyǝnɩ kutuluɣu ŋkʋɣʋ ɑsilimɑ. 45 Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ yɔkɩ kutuluɣu ŋkʋ, nɑ kʋ pɛɛ nɑ kʋ lɔpʋtʋ, nɑ tɛtʋ nti pɑɑ tɑɑwɑ-kʋ tɔ nɑ pɑ́ kuu nɑ pɑ́ ponɑ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ kɛ hute tɑɑ nɑ pɑ́ lɔ.
46 Ye wei ɩ́ sʋʋ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei ɩ tɑɑ pɑ tǝkɑ-kʋɣʋ mpʋ tɔ, pʋntʋ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ kɛ́ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 47 Wei ɩ́ hǝntɑ kʋ tɑɑ, yɑɑ ɩ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ pʋlʋ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́.
48 Ye kɔtʋlʋ mǝlɑ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ kʋtɔŋ mɑɣɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ pǝ kpɑɣɑʋ sɑɑ wei pɑ tɑɑ-kʋ tɔ tʋlʋŋɑ tɑ tɑsɑ lɩɩʋ, ɩlɛ kɔtʋlʋ hʋlɩ sɩ kutuluɣu fɛɩ ɑsilimɑ. Mpi tɔ, kʋtɔŋ tɛmɑ.
49 Tǝyɑɣɑ tɑɣɑnʋɣʋ tɔm tɑɑ ɩlɛ, kɔtʋlʋ kɑ́ cɑɑ sumɑsɩ nɑɑlɛ, nɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑsɩ, nɑ heeŋ hʋntʋ nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ kʋsɛɛm tɔ, nɑ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ hisɔpʋ tɔ kʋ piliŋɑ. 50 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ lɛntɩ sumɑsɩ nsɩ sɩ tɑɑ lɛŋkɑ kɛ sɛɛlʋ lʋm hɛɛʋ tɔɔ. 51 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ tɑɑsɩ nɑ hisɔpʋ piliŋɑ, nɑ heeŋ hʋntʋ nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ kʋsɛɛm tɔ, nɑ sumɑɣɑ lɛŋkɑ, nɑ ɩ́ lii pǝ tǝnɑɣɑ sumɑɣɑ ŋkɑ pɑ kʋwɑ tɔ kɑ cɑlǝm tɑɑ nɑ sɛɛlʋ lʋm tɑɑ, nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɔɔ kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 52 Ɩlɛ ɩ kpiisɑ kutuluɣu ŋkʋ kʋ ɑsilimɑ ntɛ́ nɑ wontunɑɑ mpɛɑ. 53 Ɩlɛnɑ ɩ́ yele sumɑɣɑ ɩsɛ nyǝŋkɑ kɛ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ nɑ kɑ sʋʋ nyɩɩtʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ kutuluɣu tɔɔ, ɩlɛ kʋ pǝsɑ ŋku kʋ fɛɩnɑ ɑsilimɑ tɔɣɔlɛ.
54 Kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑɑ tɔkɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ nɑ kɑɑʋ nɑ pǝ looŋɑ tɑɑ nyǝŋ tǝnɑ 55-56 nɑ hiŋ nɑ lɩɩtʋ nɑ tʋlʋŋɑsɩ nsi sɩ teeki kɔkɔ tɔ, yɑɑ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ tʋlʋŋɑsɩ nsi sɩ lɩɩkɩ wontu kʋsusuutu nɑ kutuluŋ tɑɑ tɔ. 57 Asilimɑ kʋtɔŋ kʋsǝsɩɩtʋnɑɑ ntɛ́, ntɩ tɩɩ hʋlǝnɑ sɑɑ wei ɑsilimɑ wɛɛ nɑ sɑɑ wei ɑ fɛɩ tɔ.
ɑ 14:52 Kʋkɑlǝtʋ tǝnɛ tǝ topilɑɑ tɔ, tɑ lɑpǝnɑ mpʋ sɩ pǝ sǝnɑ kɑllʋ. Mpi tɔ, tǝ tɛmɑ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ pǝ hǝlɑ yɑɑʋ kɛ kʋkɑlǝtʋ 51 tɑɑ. Ye tǝ tɑɣɑnɑ kpɑɣɑʋ kɛ mpʋ pǝ kɑlʋɣʋ fɛɩ leleŋ.