13
Yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ kʋtɔmǝŋ tɔm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Ye mʋlɑɣɑ, yɑɑ kɑɑʋ, yɑɑ tʋlʋŋɑ lɩɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ, nɑ pǝ́ pǝsɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kʋtɔŋ. Ɩlɛ pɑ ponɑ pʋntʋ kɛ kɔtʋlʋ Alɔŋ, yɑɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kiŋ. Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ wiilɑ-ɩ nɑ ɩ́ nɑ́ tǝwɩɩlɛ ńtɛ́ tǝ tɑɑ limɑɑ nɑ nyɔɔsɩ hʋlʋmɩ, ɩlɛ kʋtɔŋ ɑsilimɑ nyǝŋkʋ ntɛ́. Ɩlɛ kɔtʋlʋ kpɑɑlɩ kpɑkpɑɑ sɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. Ye pǝ kɛ́ tʋlʋŋɑ yɑɑ tɑɣɑŋmɑtɛ, nɑ tǝwɩɩlɛ tɑ lim nɑ nyɔɔlɑɣɑ kʋhʋlʋmɑɣɑ fɛɩ, ɩlɛ kɔtʋlʋ sɩɩ kʋtɔntʋ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ sikiɣi ɩlɛnɑ ɩ́ tɑsɑ kʋtɔntʋ kɛ wiiluɣu, ye ɩ nɑwɑ sɩ tǝwɩɩlɛ ńtɛ́ tǝ wɛ mpʋ tǝ tɑ lɑɣɑsɩ, ɩlɛ ɩ tɑsɑ-ɩ sɩɩʋ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔtɔ. Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ́ tɛɛwɑ ɩlɛ kɔtʋlʋ tɑsɑ-ɩ wiiluɣu kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm, ye tǝwɩɩlɛ ńtɛ́ tǝ sɑlɑ yem tǝ tɑ sɔɔsɩ ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ pǝ tɑɣɑ kʋtɔŋ, pǝ kɛ́ lɩɩtʋ kɛ́, pǝ tɔɔ tɔ ɩ fɛɩ ɑsilimɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ pǝsɩ kʋpɑŋ. Amɑ ye kʋtɔntʋ tǝwɩɩlɛ ńtɛ́ tǝ sʋʋ wɑŋ kɛ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩlɛ ɩ tɑɣɑnɩ mǝlʋɣʋ kɛ kɔtʋlʋ kiŋ. Ye ɩ́lɛ́ ɩ tɑsɑ-ɩ wiiluɣu nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ tǝwɩɩlɛ wɑlɑɑ ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ wɛnnɑ-ɩ. Ɩlɛ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ ntɛ́.
Ye kʋtɔŋ kʋsɛɛmʋɣʋ tɑkɑ kpɑ yʋlʋ, pɑ pukinɑ-ɩ kɔtʋlʋ tɛɣɛ. 10 Ye ɩ wiilɑ-ɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ tute kɛ ɩhʋlʋmɑʋ nɑ tǝ tɔɔ nɑ hiŋ nɑ tǝ nyɔɔsɩ hʋlʋmɑɑ 11 ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛlɛ, pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tɑsɑ-ɩ sɩɩʋ kɛ kpeeŋɑ sɩ pɑ nɑɑkɩ tɔtɔ. Kɔtʋlʋ kɑ́ kpɑɑlɩ kɛ́ sɩ ɑsilimɑ tʋ. 12 Amɑ ye ɑsilimɑ kʋtɔŋ lʋlɑ pee kɛ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tǝnɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ɩ nyʋɣʋ nɑ pǝ́ polo ɩ nɔɔhɛɛ tɔ, 13 ɩlɛ kɔtʋlʋ wiili kʋtɔntʋ kɛ teu, ye ɩ nɑwɑ sɩ kʋ wɑɑsɑ ɩ tɔnʋɣʋ tǝnɑ ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ pǝ tɑ kɛ ɑsilimɑ. Mpi tɔ, ɩ tɔnʋɣʋ tǝnɑ hʋlʋmɑɑ tɔ. 14 Amɑ kʋyɑkʋ ŋku pɑ́ nɑwɑ ɩ tɔɔ kɛ́ hiŋ ɩlɛ ɩ pǝsɑ ɑsilimɑ tʋ ntɛ́. 15 Kɔtʋlʋ kɑ́ wiilinɑ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑɑlɩ sɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ hʋlǝɣǝnɑ sɩ ɩ wɛnɑ ɑsilimɑ kʋtɔŋ, nɑ pǝ kɛ́ ɑsilimɑ kɛ́. 16 Ye hiŋ mǝlǝɣɩ hʋlʋmǝŋ ɩlɛ kʋtɔntʋ mǝlɩ kɔtʋlʋ kiŋ. 17 Ɩ́lɛ́ ɩ wiiliɣi-ɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ hiŋ hʋlʋmɑ tɑmpɑnɑ ɩlɛnɑ ɩ́ hʋlɩ sɩ ɩ tɑ kɛ ɑsilimɑ tʋ.
18 Ye mʋtɛ kpɑ yʋlʋ nɑ tǝ́ wɑɑ 19 nɑ pǝ́ yele tǝwɩɩlɛ nɑ tǝ́ wɛ ɩhʋlʋmɑʋ yɑɑ ɩsɛɛʋ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nɑ́ kɔtʋlʋ. 20 Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ wiili-ɩ nɑ ye ɩ mɑɣɑnɑ pǝ lɑpɑ tǝwɩɩlɛ kɛ lonte nɑ pǝ nyɔɔsɩ hʋlʋmɑɑ, ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ lɩɩkǝnɑ ntɛɣɛ mʋtɛ tɑɑ. Kɔtʋlʋ kɑ́ hʋlɩ sɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. 21 Amɑ ye kɔtʋlʋ ɩ́ wiilɑ-ɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ tǝwɩɩlɛ mʋkɑɑ nɑ pǝ́ mǝlɩ hʋlʋmǝŋ nɑ nyɔɔsɩ kʋhʋlʋmɑsɩ fɛɩ ɩlɛ ɩ sɩɩ kʋtɔntʋ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 22 Ye pǝ sɔɔsɑɑ ɩlɛ kɔtʋlʋ hʋlɩ sɩ ɩ wɛ ɑsilimɑ, sɑɑ ɩnɩ ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ ntɛ́. 23 Ye tǝwɩɩlɛ ntɛ́ tǝ tɑ sɔɔsɩ ɩlɛ pǝ kɛ́ mʋtɛ tɔntɔɔlʋɣʋ ntɛ́. Pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ hʋlɩ sɩ ɩ tɑ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ.
24 Ye kɔkɔ nyɑɣɑ yʋlʋ nɑ pǝ lonte tɑɑ wɛɛ ɩhʋlʋmɑʋ yɑɑ ɩsɛɛʋ, 25 pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ kɑ wiili-ɩ, ye ɩ nɑwɑ sɩ tǝwɩɩlɛ limɑɑ nɑ pǝ nyɔɔsɩ hʋlʋmɩ ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ sʋʋnɑ ntɛɣɛ kɔkɔ tǝnyɑɣɑlɛ tǝnɑ. Kɔtʋlʋ kɑ́ hʋlɩ sɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. Asilimɑ Kʋtɔŋ ntɛ́. 26 Amɑ ye kɔtʋlʋ wiilɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɑ́ nɑ́ nyɔɔsɩ kʋhʋlʋmɑsɩ kɛ pǝ lonte tɑɑ. Pǝ́cɔ́ lonte tɑ lim sɩ pǝ tɔŋnɑ tɛm ɩlɛ kɔtʋlʋ sɩɩ-ɩ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 27 Kɔtʋlʋ kɑ wiili-ɩ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule ye ɩ nɑwɑ sɩ tǝwɩɩlɛ wɑlɑ ɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ, ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. Asilimɑ kʋtɔŋ kʋsɛɛmʋɣʋ ntɛ́. 28 Amɑ ye tǝwɩɩlɛ ntɛ́ tǝ sɑɑlɑ mpʋ tǝ tɑ wɑlɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ, tǝ pɑsɑ kʋpɑsʋ, ɩlɛ kɔkɔ hiŋ tɔntɔɔlʋɣʋ ntɛ́. Kɔtʋlʋ kɑ́ hʋlɩ sɩ ɩ tɑ kɛ ɑsilimɑ tʋ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ tɔntɔɔlʋɣʋ kɛ́.
29 Ye ɩsɩɩ kɑɑʋ yɑɑ lɩɩtʋɑ kpɑwɑ ɑpɑlʋ yɑɑ ɑlʋ nyʋɣʋ yɑɑ ɩ tɑmɑɣɑ, 30 kɔtʋlʋ kɑ wiili hiŋ ɩnɩ nɑ ye ɩ nɑwɑ sɩ tǝwɩɩlɛ limɑɑ nɑ pǝ nyɔɔsɩ sɛɛwɑ ɑtɑllɑ, nɑ sɩ́ tɑ́ yɑsǝlɩ ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ kʋtɔntʋ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ. Kɑɑʋ ntɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ yɑɑ sɩ nyʋɣʋ yɑɑ tɑmɑɣɑ pǝ ɑsilimɑ kʋtɔŋ. 31 Ye kɔtʋlʋ nɑwɑ sɩ kɑɑʋ hiŋ tɑ lim pǝ́cɔ́ nyɔɔsɩ pilɑɑ ɩlɛ ɩ sɩɩ kʋtɔntʋ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 32 Kɔtʋlʋ kɑ wiili-ɩ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule ye ɩ nɑwɑ sɩ kɑɑʋ tɑ sɔɔsɩ, pǝyele nyɔɔsɩ kʋsɛɛmɑsɩ fɛɩ nɑ hiŋ tɑ lim 33 ɩlɛ kʋtɔntʋ looli ɩ nyʋɣʋ nɑ ɩ́ sɛkɩ timpi tɑɑ kʋtɔŋ wɛɛ tɔ nɑ kɔtʋlʋ tɑsɑ-ɩ sɩɩʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm nɑ ɩ mpɑɑ tɔtɔɣɔ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 34 Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɛŋ ɩlɛnɑ ɩ́ tɑsɑ-ɩ wiiluɣu tɔtɔ. Ye pǝ tɑ sɔɔsɩ ɩlɛ ɩ hʋlɩ sɩ kʋtɔntʋ fɛɩ ɑsilimɑ. Ɩ wontu tike kɛ ɩ kɑ́ cɔtɔ ɩlɛnɑ ɩ pǝsɩ ɑsilimɑ fɛɩ tʋ. 35 Amɑ ye pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ kɑɑʋ sʋʋ wɑlʋɣʋ 36 ɩlɛ ɩ tɑsɑ-ɩ wiiluɣu nɑ ye ɩ nɑwɑ sɩ kɑɑʋ tɔŋnɑ wɑlʋɣʋ kɛ tɑmpɑnɑ, ɩlɛ kʋtɔntʋ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ ntɛ́ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ nɔkɩ pɛɛkʋɣʋ kɛ nyɔɔsɩ kʋsɛɛmɑsɩ. 37 Ye tǝwɩɩlɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ tɑ́ sɔɔsɩ nɑ nyɔɔsɩ kʋkpɛɛtɑsɩ wɛɛ, ɩlɛ kʋtɔŋ tɛmɑɣɑlɛ, pʋntʋ fɛɩ ɑsilimɑ tɔtɔ. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ hʋlɩ sɩ ɩ fɛɩ ɑsilimɑ.
38 Ye ɑpɑlʋ yɑɑ ɑlʋ nɑwɑ ɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ kɛ́ tʋlʋŋɑsɩ kʋhʋlʋmɑsɩ 39 ɩlɛ kɔtʋlʋ wiili-ɩ, ye sɩ tɑ sɛɛ teu ɩlɛ pǝ tɑɣɑ kʋtɔŋ ɩsɑɣɑʋ ntɛ. Pʋntʋ tɑ kɛ ɑsilimɑ tʋ tɔtɔ.
40-41 Ye yʋlʋ nyʋɣʋ lɛɛsɑɑ, pɑɑ kʋ tɑɑ yɑɑ ɩ tokuɣu tɑɑ, ɩ tɑ kɛ ɑsilimɑ tʋ nyʋŋlɛɛsʋɣʋ ntɛ́. 42 Amɑ ye tǝlɛɛsǝlɛ tɑɑ tǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ mʋlɑɣɑ nɑ kɑ hʋlʋmɩ ɩsɛɛʋ ɩlɛ ɑsilimɑ kʋtɔŋ ntɛ́. 43 Ye kɔtʋlʋ wiilɑ mʋlɑɣɑ ŋkɛ nɑ ɩ́ nɑ́ kɑ hʋlʋmɑ ɩsɛɛʋ kɛ tɑmpɑnɑ ɩsɩɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ 44 ɩlɛ yʋlʋ ɩnɩ ɩ wɛnɑ ɑsilimɑ kʋtɔŋ ntɛ́, ɩ kɛ́ ɑsilimɑ tʋ nɑ pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ hʋlɩ mpʋ. Ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kʋtɔŋ ŋkʋ kʋ kpɑwɑ.
45 Wontu kʋcǝlǝtʋ kɛ pǝ wɛɛ sɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋ ɩ́ suu nɑ ɩ́ yele ɩ nyʋɣʋ kɛ tɑɣɑnʋɣʋ, nɑ ɩ́ tɑkɩ ɩ tɑntǝŋ tɔɔ nɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ sɩ: Asilimɑ yoo, ɑsilimɑ. 46 Ye ɑsilimɑ kʋtɔŋ ɩ́ wɛnɑ wei ɩ pǝsɑ ɑsilimɑ tʋ kɛ́, nɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tesikile wɑɑlɩ kɛ ɩ tike.
Wontu kʋsusuutu tɔɔ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ
47 Ye hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ yɑɣɑ tʋlʋŋɑsɩ kɛ heeŋ hʋntʋ wontu kʋsusuutu yɑɑ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ tɔɔ, 48 yɑɑ pǝ pɔɔŋ yɑɑ pǝ kuntunɑɑ yɑɑ kɔŋɑ yɑɑ tɔnǝŋ wontu tɔɔ. 49 Ɩlɛnɑ tʋlʋŋɑsɩ nsɩ sɩ wɛ ɑtɔntɔɔtɛ tɑkɑ yɑɑ ɩsɛɛʋ, ɩlɛ pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ wiili-sɩ. 50 Ɩ tɛŋ sɩ wiiluɣu ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ tʋlʋŋɑ wontuɣu ŋkʋ nɑ kʋ mpɑɑ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 51 Ye kɔtʋlʋ tɑsɑ wiiluɣu kɛ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ tʋlʋŋɑ sɔɔsɑ wɑŋ ɩlɛ pǝ kɛ́ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ ŋkɑ pɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ lɑ́ nɑ kɑ́ tɛ́ tɔɣɔlɛ. Wontuɣu ŋkʋ kʋ pǝsɑ ɑsilimɑ pʋlʋpʋɣʋlɛ. 52 Pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ wontuɣu ŋku ɩnɩ kʋ tɔɔ wɛ hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ tɔɣɔ. Mpi tɔ, pɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ lɑ nɑ kɑ́ tɛ́. Pǝ tɔɔ tɔ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyɑɣɑsɩ-kʋɣʋ kɔkɔ kɛ́. 53 Amɑ ye kɔtʋlʋ wiilɑɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ sɩ tʋlʋŋɑ tɑ sɔɔsɩ wɑŋ kɛ wontuɣu ŋkʋ kʋ tɔɔ, 54 ɩlɛ ɩ yele nɑ pɑ́ cɔtɔ-kʋ nɑ pɑ́ sɩɩ-kʋ nɑ kʋ mpɑɑ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm tɔtɔɣɔ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 55 Ye ɩ tɑsɑ-kʋɣʋ wiiluɣu kɛ kʋ cɔtʋɣʋ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ tʋlʋŋɑ tɑ lɑɣɑsɩ yɑɑsi, pɑɑ kɑ tɑ wɑlɩ, pɑɑ nyǝnɩ-kʋɣʋ ɑsilimɑ kɛ́ nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ-kʋɣʋ kɔkɔ. Mpi tɔ, lonte kʋlʋmtǝlɛ kɛ pǝ tɔɣɔ wontuɣu tɑɑ nɑ kʋ wɑɑlɩ. 56 Ye wɑɑtʋ wei kɔtʋlʋ wiilɑɑ tɔ ɩ nɑwɑ sɩ kʋ cɔtʋɣʋ wɑɑlɩ tʋlʋŋɑ sɑlɑɑ ɩlɛ ɩ kɛɛsǝnɑ kɑ lonte tɑɑ nɑ ɩ́ sɛtɩ. 57 Amɑ ye tʋlʋŋɑ tɑɣɑnɑ lɩɩʋ kɛ wontuɣu ŋkʋ kʋ tɔɔ, pǝ wɛɛ sɩ kʋtɔŋ tɔŋnɑ pɩɩʋ ntɛ́. Mpʋ tɔ, wontuɣu ŋkʋɣʋ pɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ.
58 Ye pɑ cɔtɑ tʋlʋŋɑ wontuɣu nɑ kɑ́ hɩɩsɩ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɑsɑ kʋ cɔtʋɣʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ kʋ ɑsilimɑ tɛ́.
59 Ye hʋŋkpʋsʋlɑɣɑ yɑɣɑ tʋlʋŋɑsɩ kɛ heeŋ hʋntʋ wontu kʋsusuutu yɑɑ kponkpontu toŋ nyǝntʋ yɑɑ pǝ pɔɔŋ yɑɑ pǝ kuntunɑɑ yɑɑ kɔŋɑ yɑɑ tɔnǝŋ wontu tɔɔ. Kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑɑ tǝŋ nɑ pɑ́ hʋlǝnɑ sɩ tǝ kɛ́ ɑsilimɑ nyǝntʋ yɑɑ kʋpɑntʋ tɔɣɔlɛ.
ɑ 13:29 kɑɑʋ yɑɑ lɩɩtʋ: Cǝnɛ pǝ pɑɑsǝnɑ kʋtɔmǝŋ wei ɩ kpɑɑkɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ tɔ ɩ tike kɛ. Ɩsɩɩ kɑɑʋ nɑ lɩɩtʋ nɑ pǝ looŋɑ tǝnɑ.