12
Asilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ ɑlʋ lʋlʋɣʋ wɑɑlɩ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ye ɑlʋ lɑpɑ teu, nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Ɩ ɑsilimɑ kʋyɛɛŋ ntɛ́ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, kɛ teitei ɩsɩɩ ɩ ɩsɔtʋ nɑʋ kʋyɛɛŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pɛlɩ pǝyɑɣɑ kɛ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɑlʋ cɑɣɑ kʋyɛɛŋ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso, nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ cɑlǝm ɑsilimɑ. Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ wiili tǝsulle tɑɑ, yɑɑ ɩ́ tokinɑ Ɩsɔ pʋlʋpʋ. Hɑlǝnɑ ɩ ɑsilimɑ kʋyɛɛŋ tɛm.
Ye ɑlʋpǝyɑɣɑ kɛ ɑlʋ lʋlɑɑ, ɩlɛ ɩ cɑɣɑ ɑsilimɑ tɑɑ kɛ́ cimɑɑsǝnɑɑ nɑɑlɛ, ɩsɩɩ ɩ ɩsɔtʋ nɑʋ wɑɑtʋ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ kʋyɛɛŋ nɩɩtoso nɑ nɑɑtoso tɔtɔ nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ cɑlǝm ɑsilimɑ.
Pɑɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, yɑɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ kɛ ɑlʋ lʋlɑɑ. Ɩ ɑsilimɑ kʋyɛɛŋ tɛŋ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɑ pǝ́nɑ́ɣɑ́ kʋlʋmɑɣɑ ɩwǝyɑɣɑ sɩ pɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Yɑɑ ɑlukuku, yɑɑ ɩhokɑɣɑ. Kɔtʋlʋ tɛŋ kɔtɑsɩ nsǝɣɩ Tɑcɑɑ kɛ lɑpʋ ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ ɑlʋ kɛ ɑsilimɑ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɩ ɩ cɑlǝm ɑsilimɑ.
Pɑɑ ɑlʋ lʋlɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ yɑɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑɑ tɔkɩ tɔɣɔlɛ.
Ye ɑsɔnʋɣʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ kʋ hiki ɩwǝyɑɣɑ ɩlɛ, kʋ cɑɑ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ yɑɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ sumɑɣɑ lɛŋkɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ lɛŋkɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋkɑ. Nɑ kɔtʋlʋ lɑpɩ-ɩ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ sɔɔsɩ, ɩlɛ pǝ tɑɣɑnɑ-ɩ kɛlɛ.