11
Tɔlɑ ɑsilimɑ nyǝnɑ nɑ kʋpɑnɑ pǝ tɔm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ɑtɛ tɔlɑ tɑɑ, nnɑ nnɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ tɔɣɔlɛ, nnɑ ɑ ɑcʋwɑ fɑɣɑɑ, nɑ ɑ́ wɛnɑ tɑlɑsɩ tɔ. 4-6 Amɑ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tɔɣɔ yooyoo, nɑ pʋɣʋ nɑmɑɣɑ, nɑ kpɑcɑ. Tɔlɑ ɑnɩ ɑ wɛnɑ tɑlɑsɩ yɑɑ, ɩlɛ ɑ ɑcʋwɑ tɑ fɑɣɑ kɛ́. Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tɔɣɔ ɑfɑ tɔtɔ. Mpi tɔ, pɑɑ ɩ ɑcʋwɑ fɑɣɑɑ tɔ, ɩ fɛɩnɑ tɑlɑɣɑ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nyǝnɩ tɔlɑ ɑnǝɣɩ ɑsilimɑ nyǝnɑ kɛ́. Ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ-yɛ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑɑ tokinɑ ɑ kʋsǝpɛɛ kɛ tokinɑʋ mɑɣɑmɑɣɑ.
Ye pǝ kɑɑsɑ lʋm tɑɑ wontu ɩlɛ, ɩ́ tɔɣɔ tiinɑ wenɑ ɑ wɛnɑ lʋm yɑɑlǝŋ nɑ sɛtʋ tɔ. Ɩ́ kii wenɑ ɑ fɛɩnɑ mpʋ tɔ. 10 Pǝ kɑɑsʋɣʋ lʋm tǝnɑ tɑɑ wontu lɛntɩ, yɑɑ pǝ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ lʋm yɑɑlǝŋ nɑ sɛtʋ tɔ, pǝ kɛ́-mɛɣɛ ɑcɑɑlǝtʋ kɛ́. 11 Ɩ́ nyǝnɩ-tǝɣɩ ɑsilimɑ, ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ-tɩ, yɑɑ ɩ́ tokinɑ tǝ kʋsǝpǝtʋ. 12 Ɩ́ kii lʋm tɑɑ wontu tǝnɑ nti tǝ fɛɩnɑ lʋm yɑɑlǝŋ nɑ sɛtʋ tɔ.
13-19 Sumɑsɩ nsi pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nyǝnɩ ɑsilimɑ nɑ ɩ́ kii sɩ tɔɣɔʋ tɔɣɔlɛ: Yepeleku, nɑ kpimle, nɑ hɛkǝlɛ, nɑ kɑtǝkɑtʋɣʋ, nɑ tɑɑtɑɑ, nɑ tɔɣɔnɑkpeluɣu, nɑ kʋlɑɑlʋɣʋ, nɑ tintɔkǝlɑɣɑ, nɑ sɛmʋɣʋ, nɑ sɩ piitimnɑɑ tǝnɑ.
20 Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nyǝnɩ ɑsilimɑ kɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ wɛnɑ keŋ nɑ nɔɔhɛɛ liɣiti tɔ. 21 Amɑ ɩ́ tɔɣɔ pɑ tɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ keŋ nɑ nɔɔhɛɛ liɣiti nɑ nɔŋkpɑɑsɩ nɑ pɑ́ ŋmɑɑkɩ tɛtʋ tɔɔ tɔ pɑ tǝnɑ. 22 Pɑ tɑɑ mpɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ tɔɣɔlɛ cǝlǝŋ nɑ ɩ looŋɑ tǝnɑ, nɑ kʋtoloŋ nɑ kʋ looŋɑ tǝnɑ. 23 Pǝ kɑɑsɑ lɛntɩ nti tǝ wɛnɑ keŋ nɑ nɔɔhɛɛ liɣiti tɔ, ɩ́ nyǝnɩ-tǝɣɩ ɑsilimɑ pʋlʋ.
Tɔlɑ nɑ wontu nti tǝ kʋsǝpǝtʋ tokinɑʋ pilisiɣi yʋlʋ tɔ
24-25 Wontu lɛntɩ wɛɛ, ye yʋlʋ ɩ́ kpɑɣɑ tǝ kʋsǝpǝtʋ, yɑɑ ɩ tɩɩ tokinɑ-tɩ, pǝ pilisɑ-ɩ kɛ́. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu kʋsusuutu, nɑ ɩ́ cɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑsilimɑ tɑɑ, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 26-28 Nti nti pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nyǝnɩ ɑsilimɑ tɔɣɔlɛ nti tǝ ɑcʋwɑ tɑ fɑɣɑ, nɑ tǝ fɛɩnɑ tɑlɑsɩ tɔ. Nɑ nɔɔhɛɛ liɣiti nyǝntʋ tǝnɑ nti tǝ wɛnɑ sǝkpɑŋ tɔ. Ye wei ɩ́ kpɑɣɑ tǝ kʋsǝpǝtʋ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ cɔtɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɑsilimɑ tɑɑ, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
29-30 Wontunɑɑ mpɑ ɩ́ kɑ́ nyǝnɩ ɑsilimɑ kɛ nti nti tǝ tɔŋ tǝ lotu tɔɔ tɔɣɔlɛ kʋtʋntʋlʋkpɑnɑɑ cɑmnɑɑ, nɑ mpiiu, nɑ cimlee, nɑ ɑ piitimnɑɑ, nɑ cɑŋɑsɩ. 31 Wontu sǝkpetu ntɩ tǝ tɑɑ nti ɩ́ kɑ́ nyǝnɩ ɑsilimɑ tɔɣɔlɛ. Ye wei ɩ tokinɑ tǝ tɑɑ kʋsǝpʋɣʋ, ɩ kɑ́ wɛɛ ɑsilimɑ tɑɑ kɛ́, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 32 Ye tǝ kʋsǝpʋɣʋ hotɑ wontu nti pɑ lɑkǝnɑ tɔ tǝ tɑɑ nɑkʋlɩ tɑɑ, kʋlɛ kʋ pǝsɑ ɑsilimɑ kɛ́. Pɑɑ kʋsɑɑkǝm, pɑɑ wontu kʋsusuutu, yɑɑ tɔnʋɣʋ pʋlʋpʋ, yɑɑ huluɣu. Pɑɑ wontuɣu ŋku te, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyɑɑlɩ-kʋɣʋ nɑ lʋm nɑ kʋ cɑɣɑ ɑsilimɑ tɑɑ, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ pɑɑ nyǝnɩ-kʋɣʋ kʋpɑŋkʋ. 33 Ye cʋɣʋ tiyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ tǝ tɑɑ nɑkʋlɩ hotɑɑ. Tiyɑɣɑ nɑ kɑ tɑɑ nyǝm tǝnɑ, pǝsǝɣɩ ɑsilimɑ kɛ́. Pǝ wɛɛ sɩ pɑ yɔkɩ-kɛ. 34 Ye pɑ pǝlɑ tiyɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ lʋm kɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ tɔɔ, kɛlɛ kɑ pǝsǝɣɩ ɑsilimɑ kɛ́. Yɑɑ pɩɩ kɛ kʋnyɔnyɔɔm kʋpɑm, pǝ pǝsǝɣɩ ɑsilimɑ tɔtɔɣɔ. Pɑɑ tiyɑɣɑ kɑ kɛ́ ŋkɑ. 35 Pɑɑ mpi pǝ tɔɔ kɛ́ wontu tǝnɛ tǝ tɑɑ kʋsǝpʋɣʋ hotɑɑ, pɩɩ pǝsɩ ɑsilimɑ kɛ́. Ye pǝ kɛ́ potopotonɑɑ mǝsɑɣɑ, yɑɑ mǝsɑɣɑ kʋtǝsɑɣɑ tɑɑ kɛ kʋ hotɑɑ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ yɔkɩ-kɛɣɛ. Mpi tɔ, pǝ kɛ-mɛɣɛ ɑsilimɑ kɛ́, nɑ ɩ́ kɑ́ nyǝnɩ-wǝɣɩ ɑsilimɑ. 36 Amɑ ye ɩsɩɩ hite yɑɑ lɔkɔ tɑɑ kɛ́ wontuɣu kʋsǝpʋɣʋ hotɑɑ, lʋm kɑɑ pilisi. Ɩlɛ wei ɩ kɑ tokinɑ-kʋ tɔɣɔlɛ ɑsilimɑ tʋ. 37 Ye ɩsɩɩ pee wenɑ pɑ sɩɩwɑ sɩ pɑ tuuki tɔ, ɑ tɔɔ kɛ́ wontuɣu ŋkʋ kʋ kʋsǝpʋɣʋ hotɑɑ, ɑ kɑɑ pilisi. 38 Amɑ ye kʋtɔtɔɣɔnɑ kɛ pɑ wʋsɑ lʋm, nɑ wontu ntɩ tǝ tɑɑ nɑkʋlɩ kʋsǝpʋɣʋ hoti pǝ tɑɑ, ɩlɛ ɑ pilisɑɑ kɛlɛ.
39 Ye ɩsɩɩ kpǝntɛ nte pɑ hɑ-mɛɣɛ mpɑɑ sɩ ɩ́ tɔɣɔ tɔ, tǝ sǝpɑ, nɑ nɔɣɔlʋ tokinɑ-tɛ, ɩ kɑ́ wɛɛ ɑsilimɑ tɑɑ kɛ́, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 40 Wei ɩ sǝɣǝlɑ kpǝntɛ ntɛ́, yɑɑ ɩ tɩɩ tɔɣɔ-tɛ, ɩ kɑ́ cɔtɔ ɩ wontu kɛ́, nɑ ɩ́ wɛɛ ɑsilimɑ tɑɑ, hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
41 Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kii nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ mpɑ pɑ tɔŋ tɛtʋ tɔɔ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ nyǝnɩ-wɛɣɛ ɑcɑɑlǝtʋ. 42 Pɑɑ mpɑ pɑ tuuki, yɑɑ pɑ tɔŋ nɔɔhɛɛ liɣiti, yɑɑ nɔɔhɛɛ pɑɣɑlɛ tɔ. Pɑ kɛ-mɛɣɛ ɑcɑɑlǝtʋ kɛ́, pɑ fɛɩ tɔɣɔʋ. 43 Ɩ́ tɑɑ pilisi mǝ tɩ nɑ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ. Ɩ́ tɑɑ tɛlǝsɩ mǝ tǝɣɩ pɑ ɑsilimɑ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ yele nɑ pɑ ɑsilimɑ tɛɛ-mɛ. 44 Mpi pǝ tɔɔ tɔ, mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ fɑɣɑsɩ mǝ tɩ nɑ ɩ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ wɛɛ kɛ́ tǝnɑŋŋ. Ɩ́ tɑɑ pilisi mǝ tɩ nɑ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ mpɑ pɑ tɔŋ tɛtʋ tɔɔ tɔ. 45 Mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ, mɑ́ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ sɩ ɩ nyǝnǝɣɩ-m mǝ Ɩsɔ. Mpʋ tɔ, ɩ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ. Mpi tɔ, mɑ wɛɛ kɛ́ tǝnɑŋŋ.
46 Kʋsǝsɩɩtʋ nti ɩ́ kɑ tɔkɩ tɔlɑ nɑ sumɑsɩ nɑ lʋm tɑɑ wontu nɑ tɛtʋ tɔɔ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ tɔm tɑɑ tɔɣɔlɛ. 47 Ntɩ tɩɩ fɑɣɑsǝnɑ-mɛɣɛ wontu kʋpɑntʋ nɑ ɑsilimɑ nyǝntʋ, nɑ nti tǝ wɛ tɔɣɔʋ nɑ nti tǝ fɛɩ tɔɣɔʋ tɔ.
ɑ 11:29-30 kʋtʋntʋlʋkpɑnɑɑ cɑmnɑ: Pɛlɛ pɑ tɛ mpiiu nɔɣɔlʋɣʋ, ɩ wɛɛtʋ nɑ ɩ yɑɑsi wɛ teitei ɩsɩɩ fɩɩ. Amɑ ɩ tɔɔmǝŋ wɛ ɩsɩɩ mpiiu.