10
Lǝ́yɑ́ɣɑ tɔɔ kʋsǝsɩɩtʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ, Nɑtɑpɩ nɑ Apihu, pɑ kpɑɣɑ pɑ tulɑɑlʋ cofolonɑɑ nɑ pɑ́ hee kɔkɔ nɑ pɑ́ tʋ́ tulɑɑlʋ kɛ́ kɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ Tɑcɑɑ kɛ tulɑɑlʋ kɔtɑɣɑ kpɑɩ nyǝŋkɑ. Pɑ tɑ tǝŋ ɩsǝnɑ Ɩsɔ kɑ sɩɩwɑ tɔ. Tǝnɑɣɑ kɔkɔ nɑkǝlɩ lɩɩnɑ cokǝle tɑɑ, nɑ kɑ́ nyɑɣɑ-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ ɩsɛ. Mpʋɣʋlɛ Moisi tɔmɑ Alɔŋ sɩ: Tɑcɑɑ tɛmɑ-mɛɣɛ-tǝɣɩ kpɑɑlʋɣʋ kɛ sɑɑ wei ɩ tɔŋɑɣɑ sɩ:
Mɑ cɑɑkɩ kɛ́ sɩ mpɑ pɑ kpǝtǝɣǝnɑ-m tɔ,
pɑ́ nyɑnɑ mɑ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ, nɑ pɑ́ tʋ-m teeli kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ kiŋ.
Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ ɑnɑɑm pɩɩ Alɔŋ nɑ ɩ su tǝkulum.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi yɑɑ Alɔŋ cɑɑ tɑɑlʋ Wusiyɛlɩ pǝyɑlɑɑ, Mikɑyɛɛlɩ nɑ Ɩlisɑfɑŋ sɩ: Ɩ́ polo ɩ́ kpɑɣɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ sǝpɑ tɔɣɔ cokǝle kiŋ, nɑ ɩ́ lɩɩnɑ nɑ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ tǝsikile. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ lǝsɩ sǝtɑɑ mpɛ, nɑ pɑ cɑpɑnɑɑ kɛ tesikile wɑɑlɩ, ɩsɩɩ Moisi yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi heelɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ nɑɑlɛ, Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ tɑɑ yele mǝ nyɔɔsɩ sɛɣɛlʋɣʋ, yɑɑ ɩ́ cǝlɩ mǝ wontu kɛ lǝ́yɑ́ɣɑ tɔɔ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ kɔnɑ mǝ tɔɔ kɛ́ sǝm, nɑ Tɑcɑɑ mʋ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tǝnɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩ́ yele mǝ tɛɛtʋnɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ mpɑ Ɩsɔ kʋnɑ kɔkɔ tɔ pɑ lǝ́yɑ́ɣɑ. Alɔŋ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ́ tɑɑ hɑtǝlǝnɑ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ tǝnɑ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ sɩ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, kɔtɑɣɑ nim mpi pɑ pǝlɑ-mɛ tɔ, pǝ pǝsɑ-mɛɣɛ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ́.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ mʋwɑ Moisi tɔm ntɩ.
Sʋlʋm toŋ nyǝm tɔɔ kʋsǝsɩɩtʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Alɔŋ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ nyɑnɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ nyɔɔ sʋlʋm, yɑɑ kʋkʋkʋm nɑpǝlɩ, nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sʋʋ tǝsulle cokǝle tɑɑ. Ye ɩ́ lɑpɑ mpʋ, ɩ́ kɑ́ sɩ. Kiiu ŋku pǝ wɛɛ sɩ mǝ nɑ mǝ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ tɑm tɔɔ tɔɣɔlɛ. 10 Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ fɑɣɑsɩ Ɩsɔ nyǝm nɑ kpɑɩ nyǝm, nɑ ɑsilimɑ nɑ kʋpɑm. 11 Ɩ́ tɑɑ nyɔɔ-wɩ tɔtɔɣɔ wɑɑtʋ wei ɩ sɛɣɛsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kiiŋ wei ɩ tǝnɑ Tɑcɑɑ kɑ hʋlɑ Moisi nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ-mɛ tɔ.
Kɔtɑɣɑ nɑntʋ tɔɔ kʋsǝsɩɩtʋ
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi heelɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ, Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑ-ɩ tɔ sɩ: Ɩ́ kpɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku kɔkɔ nyɑɣɑɑ nɑ kʋ́ kɑɑsɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ kʋkʋsʋm fɛɩ kɑkɑlɑsɩ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ-sǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ́. 13 Ɩsɔ lonte kɑtɛ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ-kɛ́. Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku ɩ hɑ Alɔŋ nɑ ɩ piyɑ kɛ pɑ pɑɑ tete ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu-m tɔɣɔlɛ. 14 Tɔlɑ wenɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑkɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ pɑ́ hɑ lɑŋlɛ nɑ yule kɛ Tɑcɑɑ kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ tɔ, tǝ pǝsɑ mǝ pɑɑ nyǝm kɛ́. Ɩlɛ nyɑnɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ mǝ ɑlɑɑ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔnɑ-tǝɣɩ lonte nɑŋŋ nyǝntɛ tɑɑ. 15 Pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɔnɑ yule nɑ lɑŋlɛ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ nim cɔlɔ nim cɔlɔ nɑntʋ. Tǝlɛɣɛ kɔtǝlɑɑ wɔkɩ kɔkɔ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei pɑ tɛmɑ-tǝɣɩ Tɑcɑɑ kɛ hɑʋ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ tɔ. Ɩlɛnɑ tǝ́ pǝsɩ nyɑnɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ mǝ nyǝntʋ kɛ tɑm tɔɔ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi pɛɛkɑ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku pɑ lɑpɑ kɔtɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ tɔɔ tɔ kʋ tɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɩɩ sɩ pɑ nyɑɣɑsɑ-kʋɣʋ kɔkɔ. Ntɛnɑ ɩ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ Alɔŋ pǝyɑlɑɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: 17 Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑ́ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ nɑntʋ kɛ lonte kɑtɛ nyǝntɛ tɑɑ? Mpi pǝ tɔɔ tɔ, pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ́. Tɑcɑɑ kɑ hɑnɑ-mɛɣɛ kpǝntɛ ńtɛ́ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle kɛ pɑ kɑwɑlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pɑ nyɔɔŋ tɔɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. 18 Ɩ kpǝntɛ cɑlǝm tɑ polo Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ, pɩɩ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ tɔɣɔ tǝ nɑntʋ kɛ lonte kɑtɛ nyǝntɛ tɑɑ, ɩsɩɩ mɑɑ heeluɣu-mɛ tɔ.
19 Mpʋɣʋlɛ Alɔŋ cɔwɑ Moisi sɩ: Nyǝnɩ, sɑŋɑ kɛ mɑ pǝyɑlɑɑ lɑpɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Pǝcɔ n nyǝmɑ lɑŋwɑkǝllɛ nte tǝ mɑɣɑnɑ-m tɔ. Mɑɑ pǝsɩ nɑ mɑ́ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ nɑntʋ nɑ? Tɑcɑɑ lɑŋlɛ kɑ́ hɛɛnɑ-m?
20 Moisi nɩɩwɑ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ ɩ mʋ-tɩ.
MPI PƎ KƐ ASILIMA NA MPI PƎ KƐ KƲPAM TƆ PƎ TƆM