9
Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ kɑncɑɑlɑɣɑ kɔtɑsɩ
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule, Moisi yɑɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli Alɔŋ sɩ: Cɑɑ nɑʋle nte tǝ tiili tɑ́ cɑɑmɩ nɑ pɑɑ lɑ-tɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ. Nɑ heu ɑpɑlʋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ nɑ pɑɑ lɑpɩ-ɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ ń kɔnɑ pǝ nɑɑlɛɣɛ Tɑcɑɑ kiŋ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ń tʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku pɑɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ. Nɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ nɑʋle nɑ pǝ ɩwǝyɑɣɑ mpɑ pɑ tiili tɑ́ cɑɑmɩ, nɑ pɑɑ lɑ-wɛɣɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ nɑʋ nɑ heu ɑpɑlʋ nyǝŋ wei pɑɑ lɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ. Nɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku pɑ nuɣutinɑ nim tɔ. Mpi tɔ, sɑŋɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ kɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ ɩ tɩ.
Wɑɑtʋ wei pɑ kɔnɑ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ mpi mpi pǝ hǝlɑ Moisi yɑɑwɑ tɔ ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kpǝtǝnɑ cokǝle ńtɛ́ nɑ pɑ́ sǝŋ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kiŋ. Ɩlɛnɑ Moisi tɔ sɩ: Nti Tɑcɑɑ tʋ-mɛ tɔɣɔlɛ. Ɩ́ lɑ-tɩ, nɑ Ɩsɔ teeli wɛɛ mǝ hɛkʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɔmɑ Alɔŋ sɩ: Kpǝtǝnɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ ń lǝsɩ tǝ tɔɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ń lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ ɩ nɑ yǝlɑɑ pɑ nyɔɔŋ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ń lɑ yǝlɑɑ nyɔɔŋ tɔɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ, nɑ ń lɑ-wɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋkɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ sɩɩʋ tɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ ɩ́ lɛntɩ nɑʋle nɑ ɩ́ lɑ-tɛɣɛ ɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlɑɑ ponɑ-ɩ tǝ cɑlǝm nɑ ɩ́ lii pǝ tɑɑ kɛ́ mpǝle. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ pǝlɩ-wǝɣɩ tǝ tɛɛ. 10 Kɛlɛnɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ tǝ tɔɔ kɛ́ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ. Nɑ timpee nɑ hɔɔlɛ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tʋɣʋ Moisi tɔ. 11 Pǝ yelɑ nɑntʋ nɑ tɔnʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ tǝsikile wɑɑlɩ nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ lɛntɑ heu ɑpɑlʋ nyǝŋ wei kɔkɔ lusiɣi ɩ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlɑɑ cɛlɛ-ɩ kpǝntɛ cɑlǝm nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ-wǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ. 13 Nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ tɔtɔɣɔ tǝ nyʋɣʋ nɑ tǝ nɑntʋ nɑ pɑ́ sɛtɑ-tǝɣɩ tilimɑ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-tǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 14 Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑɑlɩ pǝ tɑɑ lotu nɑ nɔŋkpɑɑsɩ nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-tǝɣɩ nɑntʋ lɛntɩ tɔɔ.
15 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Alɔŋ lɑpɑ Tɑcɑɑ kɛ yǝlɑɑ kɔtɑsɩ. Ɩ kpɑɣɑ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku yǝlɑɑ kɑ kɔnɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɛntɩ-kʋ, nɑ ɩ́ lɑ́-kʋɣʋ kɔtɑɣɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ lɑpʋ nɑʋle tɔ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ kpǝnɑ nɑɑlɛ ɩnǝɣɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, ɩsɩɩ pɑ sɩɩʋ tɔ. 17 Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ, nɑ ɩ́ cosi ŋkute nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-tɛɣɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ, nɑ ɩ́ kpɛnnɑ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku kʋ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ. 18 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɛntɑ nɑʋ nɑ heu ɑpɑlʋ wei yǝlɑɑ kɑ kɔnɑɑ sɩ pɑ lɑkɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlɑɑ cɛlɛ-ɩ kpǝnɑ ɑnɩ ɑ cɑlǝm nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 19 Nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ tɔtɔɣɔ nɑʋ ɑpɑlʋ nyǝŋ nɑntʋ nim nyǝntʋ, nɑ heu ɑpɑlʋ nyǝŋ sukɑ, nɑ pǝ tɑɑ lotu tɔɔ nim nɑ timpee nɑ hɔɔlɛ. 20 Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ nim cɔlɔ nim cɔlɔ nɑntʋnɑɑ mpɛɣɛ kpǝnɑ ɑnɩ ɑ nɑɑlɛ ɑ lɑŋɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ nyɑɣɑsɩ nɑntʋ nim nyǝntʋ ntǝɣɩ kɔkɔ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 21 Nɑ ɩ́ hɑ Tɑcɑɑ kɛ lɑŋɑ ɑnɩ nɑ ntɔɣɔŋ yule kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ kɛ teitei ɩsɩɩ Moisi kɑ kɛɛsʋɣʋ-ɩ tɔ.
22 Wɑɑtʋ wei Alɔŋ tɛmɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ nɑ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋsɩ kɛ lɑpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɑsɩ ɩ niŋ nɑ yǝlɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tǝŋsɩ-wɛɣɛ nɔɣɔ kʋpɑŋkɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɩɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ nɑ ɩ́ tii.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ sʋʋʋ tǝsulle cokǝle tɑɑ. Wɑɑtʋ wei pɑ lɩɩwɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tǝŋsɩ yǝlɑɑ kɛ nɔɔsɩ kʋpɑŋsɩ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ teeli nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ hɛkʋ. 24 Tǝnɑɣɑ kɔkɔ kʋlɑɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ nɑntʋ nim nyǝntʋ. Yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɣɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɑkiisɑsɩ nɑ pɑ́ hoti pɑ ɩsɛntɔɔ kɛ́ ɑtɛ.