8
Kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ tɑɑ sʋʋʋ kɔtɑɣɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Yɑɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ń yele nɑ pɑ́ kɔnɑ kɔtɑɣɑ wontu kususuutu, nɑ pǝ nim mpi pɑ pǝlǝɣɩ nyʋɣʋ tɑɑ tɔ. Nɑ pɑ́ kɔnɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑʋ ɑpɑlʋ nyǝŋ, nɑ ɩwɑɑŋ nɑɑlɛ, nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔɣɔ cɛkǝlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ń koti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpekǝle tǝnɑ tɔtɔɣɔ lonte ńtɛ́ tǝ tɑɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lɑpɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tʋɣʋ-ɩ tɔ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpekǝle koti tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ nti Tɑcɑɑ sɩɩwɑ tɔɣɔlɔ. Ntɛnɑ Moisi yele nɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sɔ-wɛɣɛ kɔtɑɣɑ lʋm. Ɩlɛnɑ ɩ́ suu Alɔŋ kɛ pǝtɛɛ toko, nɑ ɩ́ lǝlɩ-ɩ tɑmpɑlɑ, nɑ ɩ́ suu-ɩ cɑpɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɑɑ-ɩ kɔtɑɣɑ pɛntɛ tɑkɑɑ, nɑ ɩ́ tɑmsɩ ɩ ŋmɩɩsɩ kɛ ɩ siɣile tɑɑ. nɔɣɔlʋɣʋ, nɑ pɑ́ pɑɑkɩ pɑ lɑŋɑ tɑɑ ɩsɩɩ kukunɑɑ pɑɑkɩ sɑɑlɑɣɑ ŋkɑ tɔ pǝ tɑkɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɑɑ-ɩ lɑŋlɛ huluɣu, nɑ ɩ́ tʋ́ kʋ tɑɑ kɛ́ wɑlɑ pee tɑkɑɑ kɛ nɑɑlɛ. Anǝɣɩ pɑ mɑɣɑsɑɣɑnɑ nɑ pɑ́ nyǝŋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Ntɛnɑ ɩ́ temɩ-ɩ nyʋɣʋ sɑɑlɑɣɑ, nɑ ɩ́ mɑtɩ kɑ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kʋyʋsʋɣʋ. Kʋlɛ kʋ kɛ́ wʋlɑ kɛ́, nɑ kʋ wɛ ɩsɩɩ tʋɣʋ hɛtʋɣʋ. Ɩ ɩsɛntɑɑ tɔɔ kɛ́ ɩ mɑtǝnɑ kʋyʋsʋɣʋ ŋkʋ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ-ɩ tɔ.
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kpɑɣɑ kɔtɑɣɑ nim, nɑ ɩ́ fɛɛnɩ tǝsulle cokǝle, nɑ tǝ tɑɑ wontu tǝnɑ, nɑ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝm. 11 Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ kɔtɑɣɑ nim kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ tǝ wontunɑɑ tɔɔ. Lʋm kʋsɑŋǝm cɛmsɛ sɔsɔ nɑ pǝ kpete tɔɔ kɛ́ ɩ ŋmɩɩsɑ nim mpɩ sɩ wontu ntɩ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝm. 12 Nɑ ɩ́ pǝlɩ Alɔŋ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kɔtɑɣɑ nim, nɑ ɩ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝŋ. 13 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ yelɑɑ nɑ Alɔŋ pǝyɑlɑɑ kpǝtǝnɑ, nɑ ɩ́ suu-wɛɣɛ pɑ cɑpɑnɑɑ, nɑ ɩ́ lǝlɩ-wɛɣɛ pɑ tɑmpɑlɑnɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɑ-wɛɣɛ pɑ kɑhusi kɛ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩʋ tɔ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi yelɑɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑʋ ɑpɑlʋnyǝŋ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ́ tǝnɩ niŋ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ. 15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lɛntɑ-ɩ, nɑ ɩ́ lii mpǝle kɛ ɩ cɑlǝm tɑɑ, nɑ ɩ́ nyɔtɔ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ, nɑ pǝ́ tɑɣɑnɩ-tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ cɑlǝm kʋkɑɑsǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɛɛ. Ɩsǝnɑ ɩ lɑpɑ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝntɛ nɑ pɑ́ lɑkǝnɑ-tɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ tɔɣɔlɛ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kɔɔlɑ nim tǝnɑ, mpi pǝ pɑmɑ kpǝntɛ lotu tɔɔ tɔ. Pɑɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ ɩ́ sɛtɩ hɔɔlɛ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 17 Pǝ kɑɑsǝɣɩ nɑʋ ɩnɩ ɩ tɔnʋɣʋ nɑ ɩ nɑntʋ nɑ pǝ tɑɑ lotu, ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ pǝ tǝnɑɣɑ tesikile wɑɑlɩ, nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩʋ tɔ.
18 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɔnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ kɑ ɩwɑɑʋ, nɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ́ tǝnɩ pɑ niŋ kɛ kʋ nyʋɣʋ tɔɔ. 19 Moisi lɛntɑ-kʋ, ɩlɛnɑ ɩ ŋmɩɩsɩ kʋ cɑlǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 20 Ɩlɛnɑ ɩ fɑɣɑ-kʋɣʋ piliŋɑsɩ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ nɑ pǝ nyʋɣʋ nɑ pǝ nim. 21 Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑɑlɩ lotu nɑ nɔŋkpɑɑsɩ kɛ lʋm, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ nɑ nɑntʋ nti tǝ kɑɑsɑɑ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ.
22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi yelɑɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ ɩwɑɑʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ ŋku pɑɑ lɑ kɔtɑɣɑ nɑ pǝ́ sʋsɩ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ pɑ niŋ kɛ kʋ nyʋɣʋ tɔɔ. 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lɛntɑ ɩwɑɑʋ ŋkʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ lii kʋ cɑlǝm nɑ ɩ́ tɑɑ-wǝɣɩ Alɔŋ ŋkpɑŋʋɣʋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ nɔɣɔ tɑɑ. Ɩ tɑɑ-wɩ tɔtɔɣɔ ɩ ɑpɑlʋmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ tɔɔ, nɑ ɩ ɑpɑlʋnɔmpǝle ntɔɣɔŋ nyǝntɛ tɔɔ tɔtɔ. 24 Ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ Alɔŋ pǝyɑlɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ tɑɑ cɑlǝm tɔtɔɣɔ pɑ ntɔɣɔŋ ŋkpɑŋŋ nɔɔsɩ tɑɑ, nɑ pɑ ntɔɣɔŋ ɑpɑlʋmpee nɑ ɑpɑlʋnɔmpee tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ cɑlǝm kʋkɑɑsǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ. 25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kpɑɣɑ ɩwɑɑʋ nɑntʋ nim nyǝntʋ. Ɩsɩɩ sukɑ, nɑ lotu tɑɑ nim, nɑ hɔɔlɛ nɔɣɔ, nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ yule ntɔɣɔŋ nyǝntɛ. 26 Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ mpɑ pɑ hɑ Ɩsɔ tɔ, pɑ tɔkʋ tɑɑ kɛ́ pǝ kɑkɑlɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ, nɑ nim nyǝŋkɑ, nɑ tinte pɑɣɑlɛ, nɑ ɩ́ sɩɩ nɑntʋ nim nyǝntʋ nɑ ntɔɣɔŋ yule pǝ tɔɔ. 27 Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ pǝ tǝnɑɣɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ pɑ́ hɑ-tǝɣɩ Tɑcɑɑ. 28 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Moisi mʋ kʋhɑɑŋ ɩnǝɣɩ pɑ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-ɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɛ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ sɩ tɔɔ. Kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ tɑɑ sʋʋʋ kɔtɑɣɑ ntɛ. Pǝ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ. Pǝ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ. 29 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kpɑɣɑ kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ tɑɑ sʋʋʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ lɑŋlɛ, nɑ ɩ́ hɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Ɩlɛnɑ nɑntʋɣʋ ŋkʋ kʋ pǝsɩ Moisi nyǝŋkʋ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩʋ tɔ.
30 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kpɑɣɑ kɔtɑɣɑ nim, nɑ cɑlǝm mpi pɩɩ wɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tɔɣɔ pǝcɔ, nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ Alɔŋ nɑ ɩ wontu tɔɔ. Nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ nyǝntʋ tɔɔ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ pɑ wontu kʋsusuutu pɑ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝm.
31 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi heelɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ tǝsɩ heu ɑpɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ nɑntʋ kɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔ-tǝɣɩ tǝnɑɣɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ lɑpɑ kɔtɑɣɑ tɔɔ tɔ. Ɩsɩɩ mɑ kɛɛsʋɣʋ-mɛ tɔ. 32 Ye pǝ kɑɑsɑ nɑntʋ yɑɑ potopoto, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kɑ́ wɔ kɔkɔ. 33 Ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ lɩɩ tǝnɑ. Hɑlǝnɑ mǝ tǝmlɛ tɑɑ sʋʋʋ kɔtɑɣɑ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. 34 Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɩɩnɑ sɩ pǝ́ lɑ ɩsɩɩ pǝ lɑpʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ hɩɩsɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ. 35 Ɩ́ cɑɣɑ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ ilim nɑ ɑhoo kɛ wɛɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ. Ɩlɛ ɩ́ kɑɑ sɩ́. Moisi sɩ: Nti Ɩsɔ heelɑ-m tɔɣɔlɛ.
36 Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ lɑpɑ nti Tɑcɑɑ kɑ heelɑ Moisi nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ-wɛ tɔ.
ɑ 8:7 kɔtɑɣɑ pɛntɛ tɑkɑ: Wontuɣu ŋku pɑ yɑɑ sɩ kɔtɑɣɑ pɛntɛ tɔ, kʋ kɛ kɔtǝlɑɑ toko ɑ 8:8 wɑlɑ pee tɑkɑ: Pǝ kɛ́ kɔtɑɣɑ wontu nti pɑ nɑɑkɑɣɑnɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ tɔɣɔ. Tǝ tɑ nyɩ ɩsǝnɑ pɑ lɑkɑɣɑnɑ-tɩ tɔ.