7
Tɑɣɑnʋɣʋ sɔɔsɩ tɔɔ kʋsɔɔsʋtʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Tɑɣɑnʋɣʋ sɔɔsɩ kʋsǝsɩɩtʋ ntɔ. Tǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋɣʋ. Lonte nte tǝ tɑɑ pɑ lɛntǝɣɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ, sɩ tɔlɑ tɔɣɔ pɑɑ lɛntɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ nyǝntɛ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ ŋmɩɩsɩ tǝ cɑlǝm kɛ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kɔɔlɩ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ pǝ tǝnɑ mpi pǝ pɑmɑ pǝ tɑɑ lotu tɔɔ tɔ, nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ nyǝm. Ɩsɩɩ pɑ lǝsʋɣʋ hɔɔlɛ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ timpee tɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ ntɛ. Kɔtǝlɑɑ tɛɛsɩ tɑɑ ɑpɑlɑɑ tike kɑ́ tɔɣɔnɑ nɑntʋ ntǝɣɩ lonte nte tǝ wɛnɑ tǝ mpɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. Mpi tɔ, tǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋɣʋ. Tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋkɑ pǝ kʋsǝsɩɩtʋ wɛ kʋlʋmtʋ kɛ́. Kɔtʋlʋ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝmlɛ tɔ, ɩnɩ ɩ tǝnnɑ pǝ nɑntʋ kʋkɑɑsǝtʋ.
Kɔtǝlɑɑ nyǝm
Ye ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ kɔnɑ kpǝntɛ sɩ ɩ lɑkɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ. Kɔtʋlʋ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝmlɛ tɔ, ɩnɩ ɩ tǝnnɑ tɔnʋɣʋ. Ye pɑ kɔnɑ Ɩsɔ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ, ɩsɩɩ potopoto, yɑɑ kɑkɑlɑsɩ, yɑɑ pɛtɛpɛtɑɣɑ, yɑɑ kʋtoŋǝm, ɩlɛ kɔtʋlʋ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝmlɛ tɔ, ɩnɩ ɩ tǝnnɑ. 10 Amɑ pǝ kɑɑsɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑɑŋ lɛlǝŋ tɔ. Pɑɑ nim kʋsitɑɣɑ yɑɑ kpɛtɛ nyǝŋkɑ, kɔtǝlɑɑ tɑlǝɣǝnɑ pǝ tǝnɑɣɑ teitei.
Nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑsɩ tɔɔ kʋsɔɔsʋtʋ
11 Nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑsɩ nsi pɑ lɑkɩ Tɑcɑɑ tɔ sɩ kʋsǝsɩɩtʋ ntɔ.
12 Ye sɛɛtʋ kɔtɑɣɑ kɛ pɑ lɑpɑ, pɑ pukinɑ tɔtɔɣɔ kʋkʋsʋm fɛɩ kɑkɑlɑsɩ nsi pɑ sitɑ nim tɔ, pǝ pɛtɛpɛtɑsɩ nsi sɩ tɔɔ pɑ tɑɑ-wɩ tɔ, nɑ mʋlʋm kʋpɑm mpi pɑ nuɣutinɑ-wɩ tɔ pǝ kɑkɑlɑsɩ. 13 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, pɑ sɔɔsǝɣɩ kʋkʋsʋm potopoto kɛ sɛɛtʋ kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ. 14 Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ kɑkɑlɑsɩ nsɩ sɩ tɔm tooso tɔɔ kɛ́ kʋlʋmɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ, nɑ pɑ́ kpɑɑsɩ ɩsɔtɑɑ kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ wei ɩ ŋmɩɩsɑ kpǝntɛ cɑlǝm kɛ tǝ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ tɔ, ɩ́ kpɑɣɑ sǝlɛ. 15 Ye sɛɛtʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ nɑntʋ ɩlɛ, pǝ wɛɛ sɩ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɑɑ tɔɣɔ-tɩ, pǝ fɛɩ sɩ tǝ́ fe tɛʋ.
16 Ye ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ lɑpɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ sɔɔsɩ, yɑɑ ɩ kɑ sɩɩ nɔɣɔ, ɩlɛnɑ ɩ lɑ pǝ sɔɔsɩ, pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ pǝ nɑntʋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ pǝ kʋkɑɑsǝtʋ kɛ pǝ tɛʋ kʋfemuɣu. 17 Ye tǝ tɑlɑ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule, ɩlɛ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ wɔ-tǝɣɩ kɔkɔ. 18 Wei ɩ́ tɔɣɔ pǝ nɑntʋ kɛ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule, Tɑcɑɑ kɑɑ mʋ ɩ kɔtɑɣɑ. Pǝyele ɩ kɔtɑɣɑ kɑɑ wɑɑsɩ tɔtɔ. Pǝ pǝsɑ kʋsɔɣɔtʋ pʋlʋpʋ kɛ́. Ye wei ɩ tɔɣɑɑ pǝ mǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. 19 Ye pǝ nɑntʋ ɩ́ tokinɑ ɑsilimɑ pʋlʋpʋ, tǝ fɛɩ tɔɣɔʋ tɔtɔ. Kɔkɔ kɛ pɑɑ nyɑɣɑsɩ-tɩ.
Pǝ wɛɛ sɩ mpɑ pɑ fɛɩnɑ ɑsilimɑ tɔ, pɑ tike pɑɑ tɔɣɔnɑ pǝ nɑntʋ. 20 Ye ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ wɛ ɑsilimɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ pʋntʋ tɔɣɔ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tɑɑ. 21 Mpʋ tɔtɔɣɔ ye nɔɣɔlʋ tokinɑ ɑsilimɑ tʋ, pɑɑ yʋlʋ, pɑɑ kpǝntɛ. Ɩlɛnɑ pʋntʋ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ nɑntʋ. Pɑɑ lǝsɩ-ɩ tɔtɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tɑɑ.
Ɩsɔ kisinɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ nɑntʋ nim nɑ tǝ cɑlǝm tɔɣɔʋ
22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: 23 Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tɔɣɔ pʋlʋpʋ nɑntʋ nim. Pɑɑ nɑʋ yɑɑ heu yɑɑ pǝ́ŋ́. 24 Kpǝntɛ kʋsǝpǝlɛ, yɑɑ nte pǝ kpɑwɑ nɑ pǝ cǝlɩ tɔ, tǝ nim fɛɩ tɔɣɔʋ. Amɑ ɩ́ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑnɑ-wǝɣɩ pɑɑ mpi. 25 Ye nɔɣɔlʋ tɔɣɔ tɔlɑ nnɑ pɑ lɑkɩ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ kɑ nɑntʋ cǝkɑ nim nyǝŋkɑ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tɑɑ kɛ́. 26 Mpʋ tɔtɔɣɔ pɑɑ timpiɣi ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ, pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tɔɣɔ sumɑɣɑ yɑɑ wontuɣu nɑkʋlɩ kʋ cɑlǝm. 27 Ye wei ɩ tɔɣɔ cɑlǝm pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tɑɑ kɛ́.
28 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: 29 Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋsǝsɩɩtʋnɑɑ pɑnɛ sɩ: Ye yʋlʋ lɑpɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ, pǝ wɛɛ sɩ, ɩ́ lǝsɩ Tɑcɑɑ pɑɑ tete kɛ́, nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ. 30 Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ niŋ kɑ́ tɔkǝnɑ nɑ ɩ́ ponɑ Tɑcɑɑ kɛ nɑntʋ nim cɔlɔ nim cɔlɔ, nɑ lɑŋlɛ sɩ pɑ́ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ lɑŋlɛ ntɛɣɛ Tɑcɑɑ kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. 31 Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ tǝtɔɣɔlɛ ntɛ́. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ nɑntʋ nim nyǝntʋ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 32 Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ yule ntɔɣɔŋ nyǝntɛ nɑ pɑ́ cɛlɑ kɔtʋlʋ. 33 Kɔtǝlɑɑ tɑɑ wei ɩ pukinɑ kpǝntɛ cɑlǝm nɑ tǝ nim kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tɔ ɩ pɑɑ tete ntɛ́. 34 Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ heelinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ sɩ, ɩ́ lǝsɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ yule, nɑ pǝ lɑŋlɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ kɔtʋlʋ Alɔŋ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, nɑntʋ ntɩ tǝ kɛ́ pɑ pɑɑ nyǝm kɛ tɑm tɔɔ kɛ́.
35 Mpi mpi pɑ kɔɔlɑ Tɑcɑɑ kɔtɑsɩ tɔɔ tɔ, pǝ pǝsǝɣɩ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ nyǝm kɛ kʋyɑŋku pɑ kpɑ-wɛɣɛ Tɑcɑɑ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ tɑɑ tɔɣɔ. 36 Tɑcɑɑ tʋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, pɑ́ cɛlɑ-wɛɣɛ kʋyɑŋku pɑ kpɑɑ-wɛɣɛ kɔtǝlɑɑ nɑ pɑ́ pǝlɩ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ nim tɔ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tɔkɩ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɛɣɛ tɑm tɔɔ kɛ́.
37 Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝŋkɑ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋkɑ, nɑ tɑsǝkǝlɛ tɑɣɑnʋɣʋ nyǝŋkɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ tɑɑ sʋʋʋ nyǝŋkɑ, nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ pǝ kɔtɑsɩ kiiŋ ntɛ́. 38 Tɑcɑɑ sɩɩnɑ kiiŋ ɩnǝɣɩ Moisi kɛ pʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ Holɛpʋ tɔ kʋ tɑɑ. Kʋyɑkʋ ŋkʋ tɔtɔɣɔ ɩ tʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ, pɑ́ lɑkɩ-ɩ kɔtɑsɩ nsɩ.
KƆTƎLAA KANCAALAƔA NYƎ́MA TƎMLƐ TAA SƲƲƲ