6
Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ kɑ tɔɔ kʋsɔɔsʋtʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Tɛlǝsɩ Alɔŋ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ, sɩ tɔɔ kʋsǝsɩɩtʋ.
Pǝ wɛɛ sɩ, kɔtɑɣɑ ŋkɑ mɑ kɔkɔ lusɑ mpʋ tɔ, kɑ́ wɛɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɑhoo tǝnɑɣɑ, kɔkɔ ɩ tɑɑ te. Tɛʋ feŋ tɑnɑŋ ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ tɔɣɔlɩ kponkpontu toŋ nyǝntʋ kɔmsɑ, nɑ ɩ́ suu pǝ cɑpɑ, nɑ ɩ́ kuu kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔlʋmɑ nim nyǝnɑ nɑ ɩ́ huti-yɛɣɛ kɔŋkɔŋ tɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ wontu nɑ ɩ́ lɩɩnɑ tɔlʋmɑ ɑnǝɣɩ tǝsikile wɑɑlɩ. Lonte ntɛɣɛ pɑ lǝsǝnɑ tǝ mpɑɑ nɑ pɑ́ lɔɔkɩ tɔlʋmɑ nim nyǝnɑ. 5-6 Pǝ fɛɩ sɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔkɔ ɩ́ te. Pɑɑ ɩfemle nteɣe kɔtʋlʋ kɑ nyɔtǝɣɩ tɑɑsɩ kʋfɑsɩ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tǝnɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ kɑ nɑntʋ, nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ kɛ pǝ tɔɔ.
Tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ tɔɔ kʋsɔɔsʋtʋ
Ye tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ tɔm tɑɑ, ɩlɛ pǝ kʋsǝsɩɩtʋ ntɔ. Pǝ wɛɛ sɩ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ kɔtʋlʋ nɔɣɔlʋ, kɑ́ ponnɑ-kɛɣɛ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cosi mʋlʋm mpi pɑ sitɑ nim tɔɣɔ ŋkute nɑ tulɑɑlʋ tǝnɑ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Mpʋ pǝ kɛnɑ kʋtɔɔsǝm sɩ Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ, nɑ ɩ cɑɑkɩ pǝ sɔɔsʋŋ. Kɔtǝlɑɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ pǝ kʋkɑɑsǝm mpǝɣɩ Ɩsɔ lonte tɑɑ kɛ tǝsulle cokǝle kɑtɑɣɑ tɑɑ tǝnɑ. Amɑ pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tǝsɩ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ kʋkʋsʋm kɛ́. 10 Mpi tɔ, kʋhɑʋ ŋku pɑ hɑ Ɩsɔ mɑ tɔ, kʋ tɑɑ kɛ́ mɑ cɛlɑ-wɛɣɛ pɑ pɑɑ tete. Pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋɣʋ, ɩsɩɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ, yɑɑ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑsɩ nɑntʋ. 11 Ɩlɛ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑpɑlʋ nyǝ́mɑ tike kɑ́ tɔkǝnɑ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɛ. Mpi tɔ, kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ kɔnɑ Tɑcɑɑ kɛ mpʋ tɔ, kɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ́ pɑ nyǝm kɛ tɑm tɔɔ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ ye yʋlʋ kpɑɩ tʋ wei ɩ tɑ kɛ Alɔŋ lʋlʋɣʋ tʋ tɔ, ɩ tokinɑɑ, ɩsɩɩ ɩ sǝpɑ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
13 Ye pɑ kpɑwɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ kɔtǝlɑɑ, nɑ pɑ́ pǝlɩ-wɛɣɛ nim, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ kɔŋnɑ-m kʋhɑʋ kɛ mʋlʋm kiloonɑɑ toosoɣo pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Hɔɣɔlʋɣʋ kɛ tɑnɑŋ nɑ lɛŋkʋ kɛ tɑɑnɑɣɑ. 14 Pɑɑ nuɣuti mʋlʋm mpǝɣɩ nɑ nim, nɑ pɑ́ tʋ́ pǝ pɛtɛpɛtɑɣɑ kɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋwɑlʋɣʋ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ pɑ́ pʋtǝtɩ-kɛ nɑ pɑ́ ponɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ, nɑ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ sɔɔsʋŋ.
15 Ye wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ pɑ kpɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ kɔtʋlʋ sɔsɔ sɩ, ɩ́ lɛɛtɩ kʋpǝŋ lonte. Kʋhɑʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋɣʋ ɩ kɑ́ kɔnɑ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́. Pǝ kɛ́ mɑ kiiu tɑm tɔɔ nyǝŋkʋ kɛ́. 16 Ye kɔtʋlʋ kɔnnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ, pǝ tɑɑ pʋlʋ fɛɩ tɔɣɔʋ.
Ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔɔ kʋsɔɔsʋtʋ
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: 18 Tɛlǝsɩ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ kʋsǝsɩɩtʋ.
Lonte nte tǝ tɑɑ pɑ lɛntǝɣɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ, sɩ tɔlɑ tɔɣɔ pɑɑ lɛntɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝntɛ tɔtɔ. Pǝ nɑntʋ kɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋpʋɣʋ. 19 Kɔtʋlʋ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝmlɛ tɔ, tǝsulle cokǝle kɑtɑɣɑ tɑɑ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tɔɣɔ-tǝɣɩ lonte nte tǝ wɛnɑ tǝ mpɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. 20 Ye yʋlʋ kɛ yem ɩ́ tokinɑɑ, ɩ lepɑ. Tǝ cɑlǝm ɩ yɑwɑ pʋʋɣʋ tɔɔ, lonte kʋlʋmtǝlɛ ńtɛ́ tǝ tɑɑ kɛ́ pɑɑ nyɑɑlɩ-wɩ. 21 Ye cʋɣʋ tiipile tɑɑ kɛ́ pɑ tǝsɑ pǝ nɑntʋ, ye pɑ tɛmɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ yɔkɩ-tɛɣɛ. Amɑ ye nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝntɛ tɑɑ, ɩlɛ pɑ́ nyɑɑlɩ-tɛɣɛ teu, nɑ pɑ́ kilisinɑ lʋm kɛ sɔsɔm. 22 Kɔtǝlɑɑ nɑ pɑ tɛɛsɩ tɑɑ ɑpɑlɑɑ tike kɑ́ tɔɣɔnɑ nɑntʋ ntɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋpʋɣʋ. 23 Amɑ ye pɑ sʋʋnɑ kpǝntɛ ntɛ tǝ cɑlǝm kɛ tǝsulle cokǝle tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑnɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ, tǝ nɑntʋ fɛɩ tɔɣɔʋ tɔtɔ. Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyɑɣɑsɩ-tǝɣɩ kɔkɔ kɛ́.