5
Sɑɑ wei pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ tɔ
Sɑɑ wei pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ tɔɣɔlɔ: Ye ɩsɩɩ yʋlʋ nɩɩwɑ pɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ, ɩ́ lǝsɩ ɑseetɑ kɛ tɔm nti ɩ nɑwɑ nɑ ɩ nyǝmɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kisi tǝ yɔɣɔtʋɣʋ, pǝ ɩsɑɣɑtʋ wɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́.
Lɛntɩ ɩlɛ, ye ɩsɩɩ pǝ yʋkǝnɑ yʋlʋ, nɑ ɩ́ tokinɑ ɑsilimɑ pʋlʋpʋ. Pɑɑ kpǝntɛ kʋsǝpǝlɛ. Tǝyɑɣɑ nyǝntɛ, yɑɑ tɑɑlɛ nyǝntɛ, yɑɑ nyɑmɑnyɑmɑ nɔɣɔlʋ, ɩ tɔm sǝpɑɣɑ, nɑ ɩ́ pǝsɩ ɑsilimɑ tʋ.
Ye ɩsɩɩ pǝ yʋkǝnɑ nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ́ tokinɑ yʋlʋ ɑsilimɑ nɑɑlɩ, nɑ pǝ́ pilisi-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ cɛkǝnɑ, ɩ tɔm sǝpɑɣɑ.
Yɑɑ pǝ yʋkǝnɑ nɔɣɔlʋɣʋ tɑnɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tuunɑ kʋpɑntʋ yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ cɛkǝnɑ, ɩ tɔm sǝpɑɣɑ.
Ye wei ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nti pɑ kɛɛsɑ ɩsǝntɔ tɔ tǝ tɑɑ nɑtǝlɩ, pǝ wɛɛ sɩ pʋntʋ ɩ́ hʋlɩ-tǝɣɩ kɔtʋlʋ, nɑ ɩ́ tisi sɩ ɩ tɔm sǝpɑ. Nɑ ɩ́ kɔnɑ heu yɑɑ pǝ́ŋ́ nɑ ɩ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑpɩ-ɩ pǝ sɔɔsɩ.
Kʋnyɔntʋnɑɑ sɔɔsɩ
Ye yʋlʋ wɩɩ heu yɑɑ pǝ́ŋ́ sɩ ɩ́ lɑnɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɑɑ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ yɑɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛ, nɑ ɩ́ ponɑ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ lɛlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ lɛlʋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ. Ɩ cɛlǝɣɩ kɔtʋlʋ kɛ pɑ nɑɑlɛ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ hʋ́lɩ́ Ɩsɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋ nɑ ɩ́ yɔkɩ ɩ lumɑɣɑ. Amɑ ɩɩ cɛkɩ nyʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cosi cɑlǝm nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ-wǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ kʋkɑɑsǝm kɛ tǝ tɛɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔm tɑɑ. 10 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kɔtʋlʋ lɑkɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ ɑlukuku nɑɑlɛ nyǝŋ, ɩsɩɩ pɑ sɩɩʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pǝntʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ hɩɩsɩ-tɩ.
11 Ye yʋlʋ fɛɩnɑ ɑlukukunɑɑ nɑɑlɛ, yɑɑ ɩhokɑsɩ nɑɑlɛ. Ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ ponɑ mʋlʋm kiloonɑɑ tooso nɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Amɑ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ siti nim, yɑɑ ɩ́ tǝnɩ pǝ tɔɔ kɛ́ tulɑɑlʋ kɛ́. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ́, pǝ tɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝŋkɑ. 12 Ɩ pukinɑ mʋlʋm mpǝɣɩ kɔtʋlʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ cosi-wǝɣɩ ŋkute. Ńtɛ́ tǝ kɛnɑ kʋtɔɔsǝm sɩ Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ nɑ kɔtɑsɩ lɛnsɩ nsi sɩ wɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tɔɣɔ Tɑcɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ. 13 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑ pʋntʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ Ɩsɔ hɩɩsɩ-ɩ-tɩ. Ɩlɛnɑ kʋkɑɑsǝm pǝsɩ kɔtʋlʋ nyǝm, ɩsɩɩ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ sɔɔsɩ tɔm tɑɑ.
Tɑɣɑnʋɣʋ sɔɔsɩ
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi sɩ:
15 Ye pǝ yʋkǝnɑ yʋlʋ, nɑ ɩ́ sɔɔ Tɑcɑɑ kɛ cɛlʋɣʋ kɛ ɩ nyǝm, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kɔnɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ, nɑ ɩ́ lɑ́ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩ lǝsǝɣɩ-kʋɣʋ kɑlǝkʋ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ kʋ liɣitee tɑlɑ ɩsɩɩ pɑ sɩɩwɑ tǝsulle cokǝle tɑɑ tɔ. 16 Ɩlɛnɑ ɩ́ fɛlɩ Ɩsɔ kɛ́ kǝmlɛ, nɑ ɩ́ sɔɔsɩ pɑɑ kɑkpɑsɩ wei ɩ́ tɔɔ kɛ́ kʋlʋm. Mpi tɔ, ɩ wɑkǝlǝnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɑ pǝ tǝnɑɣɑ kɔtʋlʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ lɛntɩ kpǝntɛ, nɑ ɩ́ lɑ pǝntʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ hɩɩsɩ-ɩ-tɩ.
17 Pɑɑ pǝ yʋkǝnɑ yʋlʋ kɛ́ nɑ ɩ́ yɔkɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ, ɩ sǝɣǝlɑɑ tɔtɔɣɔ. 18 Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lǝsɩ kɑlǝkʋ tɑɑ kɛ́ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ. Ɩ́ mɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ kʋ liɣitee tɑlɑ ɩsɩɩ pɑ sɩɩwɑ tɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑpɩ-ɩ ɩsɑɣɑtʋ nti pǝ yʋkǝnɑ-ɩ nɑ ɩ lɑ tɔ, tǝ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ hɩɩsɩ-ɩ-tɩ. 19 Tɑsǝkǝlɛ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ ntɛ́. Mpi tɔ, yʋlʋ ɩnɩ ɩ kɑ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ́.
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi sɩ:
21-22 Ye ɩsɩɩ pɑ cɛlɑ yʋlʋ kɛ pʋlʋpʋ sɩɩʋ, yɑɑ ɩ kǝntɑ-wɩ, yɑɑ ɩ ŋmɩɩlɑ-wɩ, yɑɑ ɩ muɣulɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ hiki-wɩ, yɑɑ ɩ tɩɩ hii-wɩ nɑ ɩ́ kpɛɛsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ looli nɑ ɩ́ tuu, nɑ ɩ́ tɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ, ɩ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ́, nɑ ɩ tɔm sǝpɑ. 23-24 Ye kʋyɑkʋ ŋku pǝ kulɑ ɩ wɑɑlɩ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ mǝŋnɑ, yɑɑ ɩ́ fɛlɩ kpǝntɛ tʋ kɛ́. Hɑlǝnɑ ɩ́ sɔɔsɩ pɑɑ kɑkpɑsɩ wei ɩ tɔɔ kɛ́ kʋlʋm, nɑ ɩ́ kpɛntɩ nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ. 25 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ ponɑ kɔtʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ. Ɩ mɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ kʋ liɣitee tɑlɑ ɩsɩɩ pɑ sɩɩwɑ tɔ. 26 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lɑ pʋntʋ ɩnǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ hɩɩsɩ-ɩ-tɩ, pɑɑ tǝ kɛ́ nti.