4
Kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ye pǝ yʋkǝnɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ lɑ́ mpi Tɑcɑɑ kisɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ yɔkɩ kiiu. Ɩsǝnɑ pʋntʋ kɑ́ lɑ tɔɣɔlɔ.
Ye kɔtʋlʋ sɔsɔ pǝntǝnɑ, ɩlɛnɑ ɩ tɑsǝkǝlɛ tɑɑnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ nɑʋ ɑpɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tiili tɑ cɑɑmɩ tɔ. Ɩ pukinɑ nɑʋ ɩnǝɣɩ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɛntɩ-ɩ Tɑcɑɑ kiŋ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ kpɑɣɑ kpǝntɛ cɑlǝm nɑ nyǝnɑɣɑ nɑ ɩ́ sʋʋnɑ cokǝle tɑɑ. Ɩ liiki pǝ tɑɑ kɛ́ mpǝle, ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, kɛ Tɑcɑɑ kiŋ tǝnɑɣɑ cokǝle pʋʋɣʋ kʋkɑɣɑʋ tɔɔ, nɑ pǝ tɔɔ pǝ tɔɔ cǝnɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɑ cɑlǝm mpɩ tɔtɔɣɔ tulɑɑlʋ tǝwɔtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ kɛ́ cokǝle tɑɑ tǝnɑ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ cɑlǝm kʋkɑɑsǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte tǝ wɛ cokǝle nɔnɔɣɔ tɔ tǝ tɛɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔlɩ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ pǝ tǝnɑ mpi pǝ pɑmɑ pǝ tɑɑ lotu tɔɔ tɔ, nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ nyǝm. Ɩsɩɩ pɑ lǝsʋɣʋ hɔɔlɛ nɑ pɑ́ kpɛnnɑ timpee tɔ. 10 Lonɑ kʋlʋmɛɛ ɑnǝɣɩ pɑ sɛtǝɣɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ nyɑɣɑsɩ nɑntʋ ntǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 11-12 Pǝ kɑɑsǝɣɩ nɑntʋ lɛntɩ, nɑ tɔnʋɣʋ nɑ nyʋɣʋ, nɑ nɔŋkpɑɑsɩ, nɑ lotu nɑ pǝ tɑɑ nyǝm tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ tǝsikile wɑɑlɩ, kɛ lonte nte pɑ lǝsǝnɑ tǝ mpɑɑ nɑ pɑ́ lɔɔkɩ tɔlʋmɑ nim nyǝnɑ tɔ. Nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ-tǝɣɩ kɔkɔ kɛ tɔlʋmɑ huɣule tɔɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ sɔɔsɩ
13 Ye ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ pǝ yʋkǝnɑɑ, nɑ pɑ́ lɑ mpi Tɑcɑɑ kisɑɑ tɔ, nɑ pɑ́ yɔkɩ ɩ kiiu nɑ pɑ tǝnɑ pɑ tɔm sɩ. 14 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɔɔ nɑ pɑ́ cɛkǝnɑ. Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ nɑʋ ɑpɑlʋ nyǝŋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ́. Pɑ pukinɑ-ɩ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ, 15 ɩlɛnɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɩ pɑ niŋ kɛ kpǝntɛ nyʋɣʋ tɑɑ. Nɑ pɑ́ lɛntɩ-tɛɣɛ cokǝle nɔnɔɣɔ tǝnɑ. 16 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ cosi tǝ cɑlǝm nɑ ɩ́ sʋʋnɑ tǝsulle cokǝle tɑɑ. 17 Ɩ liiki pǝ tɑɑ kɛ́ mpǝle, ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, kɛ Tɑcɑɑ kiŋ tǝnɑɣɑ cokǝle pʋʋɣʋ kʋkɑɣɑʋ nɑ pǝ tɔɔ pǝ tɔɔ cǝnɛ. 18 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɑ cɑlǝm mpɩ tɔtɔɣɔ tulɑɑlʋ tǝwɔtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ kɛ́ cokǝle tɑɑ tǝnɑ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ cɑlǝm kʋkɑɑsǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte tǝ wɛ cokǝle nɔnɔɣɔ tɔ tǝ tɛɛ. 19 Ɩlɛnɑ ɩ́ sɛtɩ nim cɔlɔ nim cɔlɔ nɑ ɩ́ wɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. 20 Teitei ɩsɩɩ ɩ kɑ lɑpʋ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑʋ tɔɣɔ ɩ kɑ́ lɑnɑ ɩnɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɩ-wɛɣɛ-tɩ. 21 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ kpǝntɛ kɑkɑɑsɑɣɑ kɛ tǝsikile wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-tɛɣɛ kɔkɔ, ɩsɩɩ ɩ kɑ lɑpʋ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kpǝntɛ kɔtɑɣɑ tɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ hɩɩsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔlɛ.
Nyʋɣʋ tʋ sɔɔsɩ
22 Ye ɩsɩɩ nyʋɣʋ tʋ nɔɣɔlʋɣʋ pǝ yʋkǝnɑɑ, nɑ ɩ́ lɑ mpi ɩ Cɑɑ Ɩsɔ kisɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ ɩ yɔkɑ ɩ kiiu nɑ ɩ tɔm sɩ́. 23 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɔɔ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ. Pǝ wɛɛ sɩ, ɩ́ lɑ pǝŋtʋlʋɣʋ ŋku kʋ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. 24 Ɩ tǝnǝɣɩ ɩ niŋ kɛ kpǝntɛ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɛntɩ-tɛɣɛ tǝsulle cokǝle kiŋ, kɛ timpi pɑ lɛntǝɣɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ sɩ tɔlɑ tɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ hɩɩsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔlɛ. 25 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lii ɩ mpǝle kɛ cɑlǝm tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɑ-wǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ pǝlɩ kʋkɑɑsǝm kɛ tǝ tɛɛ. 26 Ɩlɛnɑ ɩ́ wɔ nim cɔlɔ nim cɔlɔɣɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Ɩsɩɩ pɑ lɑkʋɣʋ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ nyʋɣʋ tʋ ɩnǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɩ-ɩ-tɩ.
Ɩcɑtɛ tʋ kɛ yem sɔɔsɩ
27 Ye ɩsɩɩ yʋlʋ kɛ yem kɛ́ pǝ yʋkǝnɑɑ, nɑ ɩ́ lɑ mpi Tɑcɑɑ kisɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ ɩ yɔkɑ ɩ kiiŋ tɑɑ nɑkʋlɩ, nɑ ɩ tɔm sɩ́. 28 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɔɔ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ pǝ́ŋ́ ɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ. 29 Ɩ tǝnǝɣɩ ɩ niŋ kɛ kpǝntɛ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́, ɩlɛnɑ ɩ́ lɛntɩ-tɛɣɛ timpi pɑ lɛntǝɣɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ kɑ tɔlɑ tɔ. 30 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lii ɩ mpǝle kɛ cɑlǝm tɑɑ, nɑ ɩ tɑɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ kʋkɑɑsǝm kɛ tǝ tɛɛ. 31 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛtɩ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ. Ɩsɩɩ pɑ lɑkʋɣʋ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ tɔtɛ tɔ, nɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ nɑntʋ ntǝɣɩ kɔkɔ, nɑ Tɑcɑɑ nɩɩ pǝ sɔɔsʋŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pǝntʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɩ-ɩ-tɩ.
32 Ye heu kɛ ɩ sɔɔlɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑpʋ ɩlɛ ɩ kɔnɑ ɑlʋnyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ. 33 Ɩ tǝnǝɣɩ ɩ niŋ kɛ kpǝntɛ nyʋɣʋ tɑɑ ɩlɛnɑ ɩ lɛntɩ-tɛɣɛ timpi pɑ lɛntǝɣɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ kɑ tɔlɑ tɔ. 34 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ lii ɩ mpǝle kɛ cɑlǝm tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ hǝlǝŋɑsɩ tɔɔ. Nɑ ɩ́ pǝlɩ kʋkɑɑsǝm kɛ tǝ tɛɛ. 35 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛtɩ kpǝntɛ nim cɔlɔ nim cɔlɔ. Ɩsɩɩ pɑ lɑkʋɣʋ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ heu tɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ-tǝɣɩ kɔkɔ nɑ kɔtɑɣɑ nyǝntʋ lɛntɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pǝntʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɩ-ɩ-tɩ.