3
Nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Ye nɔɣɔlʋ cɑɑ ɩ lɑ-m nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ nɑʋ. Pǝ wɛɛ sɩ, ɑpɑlʋnyǝŋ yɑɑ ɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩ kɑ́ kɔnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ kpǝntɛ nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɛntɩ-tɛɣɛ tǝsulle cokǝle nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ŋmɩɩsɩ tǝ cɑlǝm kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ Tɑcɑɑ kɛ nim tǝnɑ, mpi pǝ pɑmɑ lotu tɔɔ tɔ, nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ nyǝm. Ɩsɩɩ pɑ lǝsʋɣʋ hɔɔlɛ, nɑ pǝ́ kpɛnnɑ timpee tɔ. Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ tǝnɩ nɑntʋ ntǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔkɔ tɔɔ. Nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ-tɩ nɑ kʋhɑʋ ŋku kɔkɔ lusɑɑ tɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ nyɑɣɑsɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ ɩ cɑɑkɩ.
Ye ɩsɩɩ heu yɑɑ pǝ́ŋ́ kɛ yʋlʋ lɑkɩ Tɑcɑɑ kɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Apɑlʋ yɑɑ ɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩ kɑ́ kɔnɑ. Ye ɩsɩɩ heu, ɩlɛ ɩ ponɑ-ɩ tǝsulle cokǝle kiŋ, nɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ heu nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɛntɩ-ɩ tǝ kiŋ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ŋmɩɩsɩ heu cɑlǝm kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 9-10 Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ Tɑcɑɑ kɛ nim tǝnɑ mpi pǝ pɑmɑ lotu tɔɔ tɔ. Nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ nyǝm. Ɩsɩɩ pɑ lǝsʋɣʋ hɔɔlɛ nɑ pɑ́ kpɛnnɑ timpee tɔ, nɑ sukɑ tǝnɑ. 11 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ kɔkɔ kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ nyɑɣɑsɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔlɛ.
12 Ye pǝ́ŋ́ kɛ yʋlʋ lɑkɩ kɔtɑɣɑ, ɩlɛ ɩ ponɑ-ɩ tǝsulle cokǝle kiŋ, 13 nɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ, nɑ ɩ́ lɛntɩ-ɩ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ ŋmɩɩsɩ ɩ cɑlǝm kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 14 Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ Tɑcɑɑ kɛ nim tǝnɑ mpi pǝ pɑmɑ lotu tɔɔ tɔ, 15 nɑ timpee nɑɑlɛ nɑ ɑ nim, nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ nyɩm. Ɩsɩɩ pɑ lǝsʋɣʋ hɔɔlɛ nɑ pɑ́ kpɛnnɑ timpee tɔ. 16 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ kɔkɔ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ nyɑɣɑsɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ ɩ cɑɑkɩ.
Tɑcɑɑ tǝnnɑ nim cɔlɔ nim cɔlɔ tǝnɑ. 17 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ timpiɣi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ wɛɛ, pɑɑ wɑɑtʋ wei te, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɔkɩ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɛɣɛ. Pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tɔɣɔ kpǝntɛ nɑntʋ nim, yɑɑ tǝ cɑlǝm.