2
Tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ
Ye ɩsɩɩ yʋlʋ cɑɑ ɩ kɔnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ, mʋlʋm kʋpɑm kɛ ɩ cɑɑkɩ. Ɩ pǝlǝɣɩ pǝ tɔɔ kɛ́ nim, nɑ ɩ́ tǝnɩ tulɑɑlʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ. Pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ cosiɣi nim mʋlʋm mpǝɣɩ ŋkute nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ nɑ tulɑɑlʋ tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Mpɩ pǝ kɛnɑ kʋtɔɔsǝm sɩ Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ. Kʋhɑʋ ŋkʋ kʋ kɑkɑɑsɑɣɑ pǝsǝɣɩ kɔtǝlɑɑ nyǝm kɛ́. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋpʋɣʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ tɔ, kɑ kɑkɑɑsɑɣɑ kɛ́.
Ye pǝ kɛ́ ɩsɩɩ potopotonɑɑ looŋɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑkǝlɩ, ɩlɛ pɑ cɑɑ mʋlʋm kʋpɑm nɑ pɑ́ nuɣutinɑ nim, nɑ pɑ́ tʋ kɑkɑlɑsɩ yɑɑ pɛtɛpɛtɑsɩ tɑkɑ, nsi sɩ tɔɔ pɑ yɔɣɔlɑ nim tɔ.
Ye ɩsɩɩ pɛtɛpɛtɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ, ŋkɑ pɑ tʋɣɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋwɑlʋɣʋ tɔɔ tɔ. Ɩlɛ mʋlʋm mpi pɑ nuɣutinɑ nim, nɑ pǝ tɑɑ fɛɩ kʋkʋsʋm tɔɣɔlɛ pɑ tʋɣɩ. Pɑ pʋtʋtǝɣɩ pɛtɛpɛtɑɣɑ ŋkɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ sɔɔsɩ pǝ tɑɑ kɛ́ nim tɔtɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ sɩ, pɑ́ lɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ tɔm tɑɑ.
Ye ɩsɩɩ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ pɑ toŋɑɑ tɔ kɑ kʋhɑʋ ɩlɛ, mʋlʋm mpi pɑ nuɣutinɑ nim tɔɣɔlɛ pɑ cɑɑkɩ.
Pɑ tɑɣɑnǝɣɩ-kɛɣɛ, ɩsɩɩ pɑ kɛɛsʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ ponɑ tǝsulle cokǝle tɑɑ. Pɑ cɛlǝɣɩ kɔtʋlʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ ponɑ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cosi nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ tǝ tɔɔ sɩ, pǝ́ lɑ kʋtɔɔsǝm sɩ, Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ, kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ. 10 Kʋhɑʋ ŋkʋ kʋ kɑkɑɑsɑɣɑ pǝsǝɣɩ kɔtǝlɑɑ nyǝm kɛ́. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ pʋlʋpʋɣʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝ kɛ́ kʋhɑʋ ŋku pɑ hɑ Tɑcɑɑ tɔ kʋ kɑkɑɑsɑɣɑ kɛ́.
11 Ye pɑ tɑɣɑnǝɣɩ Tɑcɑɑ mɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ sɩ, pɑ nyɑɣɑsɩ-kʋɣʋ kɔkɔ kɛ mɑ hǝtɛ tɑɑ, pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tʋ pǝ tɑɑ kɛ́ kʋkʋsʋm yɑɑ tɩɩŋ. 12 Pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ hɑ-m tɩɩŋ nɑ kʋkʋsʋm kɛ wɑɑtʋ wei pɑ pukinɑ-m tɔɣɔnɑɣɑ kɑlɑɑlɑɣɑ tɔ. Amɑ tɩɩŋ nɑ kʋkʋsʋm mpǝɣɩ pǝ fɛɩ sɩ, pɑ́ nyɑɣɑsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ sɩ, Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ́ nɩɩ pǝ sɔɔsʋŋ.
13 Ye pɑ hɑɑkɩ Tɑcɑɑ mɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tʋ́ tɔm kɛ́. Mpi tɔ, mpɩ pǝ hʋlǝɣǝnɑ sɩ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ nɑ-mɛ tǝ pɛɛlɑɑ tɔ, kɑ wɛ tɑm tɔɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tʋɣɩ tɔm kɛ pɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku kʋ tɑɑ.
14 Ye yʋlʋ lǝsǝɣɩ ɩ tɑwɑ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm kʋhɑʋ, ɩ wɔkɩɑ pǝ́ nɑ pǝ lɔɔtʋ kɛ́, nɑ ɩ́ yɔtɩ. 15 Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝlɩ pǝ tɔɔ kɛ́ nim nɑ ɩ́ tǝnɩ tulɑɑlʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ lɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ tɔm tɑɑ. 16 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nɑ́ɑ́ cosi pee kʋyɔtɛɛ ɑnɩ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ nɑ tulɑɑlʋ tǝnɑ. Mpɩ pǝ kɛnɑ kʋtɔɔsǝm sɩ Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. Tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku pɑ nyɑɣɑsɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔlɛ.
ɑ 2:14 wɔkɩ: Wɔpʋ mpi pɑ yɔɣɔtǝɣɩ cǝnɛ tɔ, pǝ nǝɣǝsǝnɑ kɛ ɩsɩɩ pɑ wɔkʋɣʋ mǝsɩ kɛ Lǝkpɑ tɑɑ nɑ pɑ ŋmɑɣɑlǝɣɩ tɔ.