LEFII
KƆTƎLAA TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ tǝ kɑlǝɣɩ sɩ, Ɩsɔ yɑɑwɑ ɩ yʋlʋ Moisi kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ yɔɣɔtɩ. Pǝ tɑɑ tǝnɛ ɩnɩ Ɩsɔ sɩɩwɑ nɔɣɔ sɩ, ye wei ɩ́ tɔ́kɑ ɩ tɔm ntɩ pʋntʋ kɑ́ hiki weesuɣu. Ɩsɔ sɛɣɛsɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ kɔtɑsɩ kɛ ɩsǝnɑ Ɩsɔ ɩnɩ ɩ sɩɩwɑ tɔ. Pǝ wɛɛ tɔtɔ sɩ pɑ́ hɑtǝlǝnɑ ɑsilimɑ nyǝm tǝnɑ, nɑ pɑ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ ɩsɩɩ pɑ Ɩsɔ ɩnɩ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Lefii tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kɔtɑsɩ lɑtɑɑ ɩ́ tǝŋ ɩsǝnɑ Ɩsɔ sɩɩwɑ tɔ, titite 1–7
Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tʋnɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ wɛɛnɑ yɑɑsi kʋpɑŋ, titite 8–10
Pɑɑ Ɩsɔ sɛɛlʋ wei ɩ́ se tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ, titite 11–16
Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ se kpɑɩ nyǝntʋ nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ ɩsɑɣɑm, titite 17–27
ƖSƆ KƆTASƖ NA PƎ KƲHAAŊ
1
Ɩsɔ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɑɑ Moisi nɑ cokǝleɑ nte pɑ lɑpǝnɑ pɔɔŋ, nɑ Ɩsɔ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ́ suliɣi tǝ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ye pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ cɑɑ-m kʋhɑʋ kɛ kɔnɑʋ, ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ kɔnɑ nɑʋ yɑɑ heu yɑɑ pǝ́ŋ́.
Ye nɑʋ kɛ yʋlʋ cɑɑ lɑpʋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛ ɑpɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩ kɑ́ hɑ nɑ Tɑcɑɑ mʋ. Cokǝle nte tǝ tɑɑ Ɩsɔ nɑ yǝlɑɑ pɑ suliɣi tɔ tǝ nɔnɔɣɔ kɛ ɩ kɑ́ ponɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ kpǝntɛ nte kɔkɔ lusiɣi mpʋ tɔ tǝ nyʋɣʋ tɔɔ. Tɑcɑɑ kɑ mʋ ɩ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ́ hɩɩsɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ pʋntʋ lɛntɩ kpǝntɛ kɛ tǝsulle cokǝle kiŋ tǝnɑ. Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑ́ hʋlɩ kpǝntɛ cɑlǝm kɛ Tɑcɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ-wǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ kɛ́ cokǝle nɔnɔɣɔ. Sɑɑ wei kɔtɑɣɑ lɑtʋ litiɣi kpǝntɛ nɑ ɩ́ fɑkɩ-tɛɣɛ piliŋɑsɩ tɔɣɔ kɔtǝlɑɑ nɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ kɔkɔ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ nɑntʋ cǝkǝŋ kɛ kɔkɔ tɔɔ tǝtetete, nɑ nyʋɣʋ nɑ nim cɔlɔ nim cɔlɔ tɔtɔ. Kpǝntɛ lotu nɑ tǝ nɔŋkpɑɑsɩ tɛŋ nyɑɑlʋɣʋ, ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ.
10 Ye ɩsɩɩ heu yɑɑ pǝ́ŋ kɛ yʋlʋ cɑɑkɩ lɑpʋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛ ɑpɑlʋnyǝŋ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ ɩ kɑ́ kɔnɑ. 11 Ɩlɛnɑ ɩ́ lɛntɩ-ɩ Ɩsɔ cokǝle kɔŋkɔŋ tɑɑ, kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ŋmɩɩsɩ cɑlǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 12 Ɩlɛnɑ kɔtɑɣɑ lɑtʋ fɑɣɑ nɑntʋ kɛ tilimɑ. Nɑ ɩ́ sɛtɩ nyʋɣʋ, nɑ ɩ́ lǝsɩ nim cɔlɔ nim cɔlɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ tǝnɩ nɑntʋ ntǝɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔkɔ ŋkɛ kɑ tɔɔ tǝtetete. 13 Kpǝntɛ lotu nɑ tǝ nɔŋkpɑɑsɩ tɛŋ nyɑɑlʋɣʋ, ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ hʋlɩ kɔtɑɣɑ ŋkɛɣɛ Tɑcɑɑ, nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ pǝ tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ.
14 Ye sumɑɣɑ kɛ yʋlʋ cɑɑkɩ lɑpʋ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, ɩhokɑɣɑ yɑɑ ɑlukuku kɛ ɩ kɑ́ kɔnɑ. 15 Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ ponɑ sumɑɣɑ ŋkɛɣɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ, nɑ ɩ́ cɛ kɑ nyʋɣʋ nɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-kʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɔkɔ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑɑsɩ ɑlukuku cɑlǝm nɑ ɩ́ tɑɑnɑ-wǝɣɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ. 16 Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ luɣuticɛcɛkʋ nɑ kʋ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ ɩ́ pɛtɩ-kʋɣʋ tɔlʋmɑ nim nyǝnɑ tǝlɔlɛ, kɛ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. 17 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkɩ ɑlukuku keŋ tɑɑ nɑ ɩ́ hɔ nɑ ɩ́ cǝlɩ. Ɩlɛ pǝ tɑɑ yɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑɣɑsɩ-ɩ Ɩsɔ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔkɔ tɑɑ. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ. Kɑ sɔɔsʋŋ kɛ Tɑcɑɑ cɑɑkɩ.
ɑ 1:1 cokǝle: Cokǝle nte tǝ tɔm pɑ yɔɣɔtɑ cǝnɛ tɔ tǝ tɑ kɛ tɑɑlɛ cokǝle kɛ yem. Pɔɔŋ kɛ pɑ lʋʋwɑ nɑ pɑ sɑɑkɩ pǝ kpɑtǝŋ. Pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ hɛtɩ-tɛ nɑ pɑ kpili nɑ pɑ sǝɣǝlɩ nɑ pɑ ponɑ tiili nɑ pɑ tɑɣɑnɩ-tɛɣɛ sikuɣu.